Referenza: 31/2006

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/05/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
ANGILLERI JOSEPH ET vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITT GHAL SMIGH XIERAQ
Fil-Qosor
Permezz ta' dan ir-rikors kostituzzjonali, ir-rikorrenti qed jallegaw li gie lez fil-konfront taghhom id-dritt ta' smigh xieraq ai termini tal-Artikolu 39 (1) (6) (c) u (d) u l-paragrafu ahhari ta' l-istess artikolu u tal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea mill-Qorti tal-Magistrati meta halliet il-proceduri jitmexxew fl-assenza ta' l-imputati u sahansitra tat sentenza fl-assenza taghhom kif ukollmill-Qorti ta' l-Appell Kriminali meta ma rrimedjatx is-sitwazzjoni.

Fil-kaz odjern din il-Qorti thoss li dak li huwa taht ezami huwa l-fatt li meta l-appell tar-rikorrenti gie appuntat ghas-smigh, dehru biss rikorrent wiehed u ghar-rikorrenti l-ohra dehru d-difensuri taghhom, l-istess kif fil-fatt kien gara fil-Qorti tal-prim'istanza, izda fil-waqt li l-prosekuzzjoni ma ghamlet l-ebda oggezzjoni fil-proceduri quddiem l-Qorti tal-ewwel istanza dwar l-assenza hemmhekk tal-maggoranza tal-imputati, fil-Qorti tat-Tieni Grad, tqajjmet din l-eccezzjoni li l-konsegwenza taghha kienet li l-appell tar-rikorrenti assenti baqa' ma nstemghax ghaliex gie ddikjarat dezert proprio minhabba l-assenzatal-appellanti.

Din il-Qorti thoss li bil-mod kif gew applikati l-istess artikoli tal-ligi,effettivament dak li sehh kien li l-appellanti ma nghatawx l-opportunita' li jiddefendu l-kaz taghhom fl-assenza taghhom u juttilizzaw id-dritt li ghandhom skond l-Artikolu 39 tal-Kostitizzjoni u Artikolu 6 tal-Konvenzjoni, li jaghmlu dan permezz tad-difensuri taghhom, li effettivament kienu prezenti u lesti sabiex jaghmlu s-sottomissjonijiet taghhom, b'dan ghalhekk li din il-Qorti thoss li d-decizjonijiet u provedimenti tal-Onorabbli Qorti tal-Appell kissru d-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti ghas-smigh xieraq, u dan peress li mpedixxa lilhom milli jithallew jittrattaw l-appell taghhomfuq il-mertu u dan kemm in kwantu dak kontenut fir-rikors u kemm in kwantu dak sollevat seduta stante dwar il-validita' tal-proceduri fl-ewwel istanza, iktar u iktar in vista tan-necessita' tal-presenza ta' l-imputati f'dak l-istadju skond il-provedimenti tal-Kap 9 u wkoll tal-gurisprudenza. Ma hemml-ebda dubju lanqas li l-provedimenti tal-Artikolu 6 (1) dwar smigh xieraq japplikaw la darba l-ligi tipprovdi ghall-procedura ta' l-appell, ghall-istadju tal-appell.

Il-Qorti thoss li kien hemm ksur tad-drittijiet fondamentali tal-bniedem fil-konfront tal-istess rikorrenti u ghalhekk din il-Qorti thassar u tirrevoka l-istess zewg decizjonijiet tal-Onorabbli Qorti tal-Appell u tordna li fil-konfront tal-appellanti jitkompla jinstemgha l-appell fuq il-mertu u dan kemm dwar l-aggravji kollha mressqa mill-appellanti fir-rikors tal-appell taghhom u kif ukoll dwar l-aggravji mressqa mill-appellanti kollha dwar in-nullita' tal-proceduri quddiem il-Qorti tal-prim'istanza.

Din il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi tilqa' t-talbiet tar-rikorrenti fis-sens li tiddikjara li kien hemm lezzjoni tad-drittijiet fondamentali tal-Bniedem u ksur tal-Artikolu 39 (1) (6) (c) u (d) u l-paragrafuahhari tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tal-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea.




Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni