Reference: 26/2002/1

Judgement Details


Date
29/05/2008
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
VALLETTA ESTATE AGENTS LIMITED vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITT GHAS-SMIGH XIERAQ FI ZMIEN RAGONEVOLI - DRITT TA GIDIMENT PACIFIKU TAL-PROPJETA
Summary
Din il-Qorti qed tigi mitluba tiddikjara ksur ta' zewg drittijiet fundamentali u senjatament id-dritt tal-godiment pacifiku tal-proprjeta` u d-dritt ghall-smigh xieraq fi zmien ragjonevoli.

Il-lamentela tas-socjeta' rikorrenti hija li wara li hareg il-permess ghall-izvilupp fis-sena 1990 kienbiss fis-sena 2000 li l-art gie esproprijata u ghalhekk l-istess socjeta' rikorrenti qed issostni li l-intimati kissru d-drittijiet kostituzzjonali tieghu peress li hadu mal-ghaxar snin sabiex adixxew lill-Kummissarju tal-Artijiet sabiex jipprocedi ghall-istess espropriazzjoni u b'hekk qed jinghadli f'dak il-perjodu l-istess awtoritajiet ma hallewx lir-rikorrenti juzaw il-proprjeta' tieghu u ghalhekk kien hemm espropriazzjoni di facto fil-konfront tieghu.

Il-Qorti thoss li f'dan il-kazla darba l-istess socjeta' rikorrenti ma baqghetx proprjetarja tal-art de quo u la darba accettat il-kumpens offrut lilha mill-Gvern, tippekkja llum mill-interess guridiku li tressaq din l-azzjoni, proprju peress li llum ma ghandha l-ebda titolu fuq l-istess art. Il-Qorti thoss li l-azzjoni odjernama tistax tigi milqugha.

Din il-Qorti tirrileva illi is-socjeta` rikorrenti ma nkisrilhiex id-dritt fondamentali a bazi ta' l-Artikolu 39 (2) tal-Kostituzzjoni jew ta' l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni. Is-socjeta` rikorrenti fil-fatt qed tallega ksur tad-dritt fondamentali a bazi ta' dawn l-Artikoli peress illi thallew ‘l fuq minn ghaxar snin jghaddu sabiex jigu inizjati l-proceduri sabiex tigi esproprjata l-art de quo.Din il-Qorti ssostni li ma kien hemm l-ebda smigh ghaddej li ghalih is-socjeta` rikorrenti tista' targumenta illi dam irragonevolment. Ghaldaqstant, din il-Qorti thoss illima kienx hemm ksur tal-Artikolu 39 (2) tal-Kostituzzjoni ta' Malta u ta' l-Artikolu 6 tal-Kovenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info