Referenza: 38/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/05/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
VELLA KENNETH vs SEABANK CATERING CO. LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
L-appellant is-Sur Kenneth Vella beda fl-impieg tieghu mas-Seabank Catering Company Limited f'Settembru 1996 bhala Payroll Clerk. Wara xi zmien hadem fil-kcina bhala kok fuq bazi part-time. Fl-1997/8gie moghti I-inkarigu ta' Personnel Wages Officer u jiehu hsieb ir-rizorsi umani. Fis-sena 1998 giemoghti l-inkarigu ta' Assistant Food and Beverage Operations Manager. Sena wara fl-1999 gie promossghal Food and Beverage Operations Manager fejn kien responsabbli ghal disa' postijiet differenti ta'ikel u xorb. F'Jannar ta' 2003 gie inkarigat jiehu hsieb it-Tunny Net Complex bhala Complex Manager, kariga ta' responsabbilta' totali tal-Kumpless. Fil-25 ta' Frar 2005 gie mkecci mill-impieg tieghu.

It-Tribunal Industrjali qata' u ddecida dan il-kaz billi sab illi t-tkeccija ta' l-appellant mill-impieg tieghu mas-socjeta appellata ma kienetx ghar-raguni gusta u sufficienti.

L-ilmenti tas-socjeta` intimata fl-appell taghha minn din is-sentenza huma principalment tnejn, u cjoe:
(1)It-Tribunal kien zbaljat meta fl-apprezzament tieghu tar-raguni tajba u bizzejjed tat-tkeccija ffoka ruhu fuq l-element tal-“misconduct”. Skond il-kumpanija appellanti l-vera raguni tat-tkeccijakienet l-inkompetenza pruvata ta' l-appellat li jaghmel xoghlu sal-livell li kienet tehtieg il-kariga manigerjali tieghu;
(2)Il-kwantum tal-kumpens akkordat mit-Tribunal ma juri ebda ness mal-fattiu hu eccessiv u nieqes minn spjegazzjoni.

Fir-risposta tieghu ghall-appell hekk intavolat, l-appellat jissolleva b' eccezzjoni l-irritwalita` ta' l-appell ghax mhux bazat fuq “punt ta' ligi” anorma ta' l-Artikolu 82 (3) tal-Kapitolu 452. F'kull kaz, skond l-appellat, lanqas ma huwa minnu illi t-Tribunal illimita ruhu ghall-ezami tar-raguni gusta, o meno, mill-ottika tal-misconduct jew tad-dizubbidjenza.

Id-diligenza skond il-mudell tal-bonus paterfamilias tirrapprezenta kriterjuoggettiv tal-valutazzjoni ta' l-adempiment mill-haddiem, u din id-diligenza titkejjel skond dawn iz-zewg indikaturi:-
(1)L-ewwelnett, f'rapport mal-prestazzjoni dovuta. Dan fis-sens illi hu mistenni li l-impjegat jassikura illi l-mansjoni jew mansjonijiet jigu ezegwiti skond il-kwalita partikulari ta' l-attivita tieghu. Hekk, allura, in bazi ghall-abilita teknika jew professjonali rikjesta fl-espletament tal-mansjoni u l-osservanza ta' kull imgieba accessorja (ubbidjenza, fedelta) u dik tal-kawteli necessarji ghal fini tal-korrettezza professjonali;
(2)Fit-tieni lok, u akkoppjat ma' ta' l-ewwel, il-kriterju ta' l-interessi tal-kumpanija li thaddmu. Jigifieri, li jkun assikurat illix-xoghol ezegwit ikun sew korrelat ma' l-ezigenzi partikulari tal-principal.

Fil-kaz in ezami s-socjeta` appellanti tippretendi li kien hemm nuqqas ta' diligenza mill-appellat krejata minn qaghda ta' rendiment skars da parti tieghu, u ta' dipendenza totali minnu fuq ic-Chairman tal-kumpanijanonostante li l-kariga tieghu ta' Complex Manager kellha tiddettalu li hu, b'inizzjattiva, jwettaqil-prestazzjonijiet tieghu, anke fl-assenza ta' direttivi minn min ihaddmu.

Dejjem skond l-istess socjeta` appellanti, qaghda bhal din kellha certament tikkonfigura bhala kawza gusta ta' terminazzjoni ta' l-impjieg ta' l-appellat ghaliex kienet, manifestament, turi li ma ntlahqux certi rizultati aspettati minhabba l-inkapacita jew l-imkompetenza ta' l-appellat fl-adempiment ta' dmirijietu. Is-socjeta' appellanti elenkat varji sitwazzjonijiet bl-iskop li turi li kien hemm da parti ta' l-appellat inosservanza kontinwata ta' l-inkariki specifici, konsoni mal-kariga tieghu ta' Complex Manager.

Hu principju ripetutament affermat minn din il-Qorti illi l-punt ta' ligi li jirrendiammissibbli l-impunjattiva tas-sentenza moghtija mit-Tribunal adit, jew, del resto wkoll, minn tribunali jew bordijiet ohra fejn id-dritt ta' l-appell hu hekk limitat ghal “punt ta' ligi”, irid ikun dak ta' vjolazzjoni jew ta' applikazzjoni falza tal-punt ta' dritt. L-aggravju jrid jippostula sew l-allegazzjoni esplicita tal-punt ta' dritt applikat fir-rigward ta' l-elementi tal-provi accertati,u mhux, sempliciment proponibbli f'kollegament mad-deduzzjoni illi t-Tribunal ma ghamelx indagini sewwa tal-kawza tal-licenzjament. Anke kieku l-evidenza tal-punt tal-ligi kellu jikkonsisti f'dan ir-ragonament, din il-Qorti ma ssib ebda riskontru tieghu minn ezami tas-sentenza appellata. Ebda ezamiinadegwat mit-Tribunal tac-cirkustanzi jew tal-fatti ta' karattru deciziv. L-ewwel ilment ma jistax allura jigi akkolt.

Fuq it-tieni motiv ta' aggravju, l-apprezzament tal-mertu tal-kwantu kompensatorju jisfuggi mic-censura ta' din il-Qorti meta dan ma jirrizultalhiex li hu zbaljat jew, altrimenti, oneruz.

Din il-Qorti ta'l-Appell ghandha mbaghad ghax tissupponi illi t-Tribunal ha fil-konsiderandi tieghu tal-kwantum likwidat l-indikaturi kollha prefissi fl-Artikolu 81 (2) (a) tal-Kapitolu 452. Ghaldaqstant din il-Qorti tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez ta' din il-procedura kontra s-socjeta` appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni