Referenza: 255/2005/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/05/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BUSUTTIL ANTHONY ET vs ABELA JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
F'dan il-kaz il-konvenut kera garaxx u l-kirja kienet tiggedded min sena ghal sena. Fil-bidu tas-sena 2003 l-awtrici ta' l-atturi infurmat lill-konvenut li ma kinetx ser terga iggedidlu l-kera s-senata' wara. Dan huwa wkoll ikkonfermat b' ittra ufficjali lill-konvenut fejn l-awtrici talbet lill-konvenut jizgombra minn dan il-garaxx. Il-konvenut da parti tieghu jghid li l-awtrici ta' l-atturikienet qaltlu sabiex johrog minn dan il-fond fil-bidu tas-sena 2004.

L-Ewwel Qorti laqghet it-talbiet attrici u ddikjarat li l-konvenut qieghed jiddetjeni l-fond imsemmi fl-avviz minghajr titolu validu skond il-ligi u ghal fini ta' zgumbrament, taghti lill-konvenut terminu qasir u perentorjuta' 21 gurnata sabiex jizgombra mill-istess u jirritorna lura c-cavetta lill-atturi.

Bl-appell tieghu minn din is-sentenza l-konvenut jikkwerela r-ragonament ta' l-Ewwel Qorti fuq zewg livelli, u cjoe:-
(i) bhala punt ta' dritt, l-ittra ufficcjali tat-13 ta' Jannar, 2004 ma tinkwadrax ruhha fil-parametri ta' l-Artikolu 1568 tal-Kodici Civili;
(ii) bhala punt ta' apprezzament ta' fatt, l-ewwelnett, il-kuntratt ta' bejgh tal-fond lill-atturi attwali ma jirreferi ghall-ebda avviz precedenti ghal dak tal-precitata ittra ufficcjali. Fit-tieni lok, ghaliex ix-xhieda ta' l- awtrici ta' l-atturi, ma kellhiex tigi akkordata l-affidament li taghtha l-Ewwel Qorti.

In mankanza ta' terminu espress wara s-sena originali tal-kirja, operat ruhha r-rilokazzjoni tacita tal-garage bis-sahha ta' l-Artikolu 1536 tal-Kodici Civili, ossija taht l-istess kondizzjonijiet u bl-istess jeddijiet u obbligi b' dan li z-zmien meqjus u kif stabbilit fl-Artikolu 1532 ta' l-istess Kodici. Jigifieri, trattasi ta' bini, ghal zmien ta' sena, una volta l-kirja kienet wahda pattwita tant fis-sena.F'eghluq it-terminu prezunt jekk ma jinghatax avviz ta' terminazzjoni mil-lokatur lill-inkwilin, jew minn dan lil dak, li ghalih fil-kaz prezenti hu bizzejjed xahar stante iz-zmien prezunt ta' sena,il-kirja ma tispiccax imma tibqa' tkompli tigi prorogata ghal terminu iehor ta' sena. Dan kif indott mill-Artikolu 1568 tal-Kodici Civili.

L-appellanti jissottometti illi f'dan il-kaz il-preavviz ta' xahar li kellu jinghatalu skond l-Artikolu 1568 ma giex rispettat. Pero l-Artikolu 1568 jippresupponi l-kontinwazzjoni tal-kirja l-antika, dak il-kongedo precedentement moghti bl-ittra ufficcjali, kombinat mar-rifjut tal-kera, kellu certament iservi bhala avviz ta' terminazzjoni sufficcjenti ghall-iskadenza ta' l-1 ta' Jannar, 2005.

Din il-Qorti ta' l-Appell irreteniet illi avolja ma kienx jiswa ghal lokazzjoni korrenti, kien, xorta wahda, igorr l-effett tieghu ghal lokazzjoni sussegwenti u ma kienx hemm il-htiega ta' avviz gdid ta' terminazzjoni. Il-fatt li l-kuntratt tal-bejgh tal-garage lill-atturi ma jsemmix espressis il-kongedo verbali li jinghad mix-xhieda Maria Carmela Mifsud li nghata fl-2003, dan ma jfisserx li dak il-kongedo effettivament ma nghatax jew l-inattendibilita dwaru ghandha tivverbera kontra l-atturi appellati.

Ghaldaqstant, l-appell qedjigi michud u s-sentenza appellata, ikkonfermata, bl-ispejjez kontra l-konvenut appellanti. It-terminu prefiss mill-Ewwel Qorti ghal skop ta' zgumbrament mill-konvenut tal-fond jibda jghaddi minn tmiem din is-sentenza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni