Referenza: 41/2006/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/05/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
PULLICINO ONOR GEORGE vs AGIUS FELIX
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LIBELL U MALAFAMA
Fil-Qosor
Bil-harga ta' l-edizzjoni tal-5 ta' Frar 2006 tal-gazzetta “Il-Kulhadd” gie ppubblikat artikolu intestat “Jaggredixxi lill-President tal-Bord tal-Pitkali Crates” u magemb dan il-“heading” hemm ir-ritratt ta' l-attur. Fl-artikolu gie allegat illi l-attur wara li mar jaghmel spezzjoni fl-imhazen tal-Pitkali Crates wera oggezzjoni ghal mod kif kienu qeghdin jinhaslu l-kaxxi, kien hemm xi ghajjat u wara intervent ta' Joseph Farrugia l-Onorevoli Ministru qabad lil Farrugia minn ghonqu. Ta' dan l-attur qieghed isib oggezzjoni u jghid li gie malafamat peress li ma kienx minnu illi sar hekk.

Filwaqt illi l-Ewwel Qorti tirrikonoxxi li dak il-hin kien hemm xi tensjoni fis-sala sforz ir-rabjata' l-attur u xi ghajjat, huwa minnu li l-attur gibed il-hood tal-“sports jacket” tas-Sur Farrugia uforsi pogga jdejh ma' ghonqu. Dan id-dubju ma jwassalx f'ghajnejn l-Ewwel Qorti ghall-estremi ta' vjolenza li donnu ried juri l-artikolu lamentat, li l-konvenut ghamel tieghu minghajr is-solitu kawtela ta' l-allegazzjoni tal-fatt ripurtat.

Fil-konsiderazzjonijiet taghha l-Ewwel Qorti taghmel referenza ghall-kawza fl-ismjiiet Lombardo and others vs Malta moghtija mill-“European Court of Human Rights” fl-24 ta' April 2007 partikolarment dwar il-limiti ta' tolleranza illi ghandu jissaporti politikant. F'dak il-kaz jissemmew tlett livelli ta' tolleranza ghal kritika, l-“private citizen”,il-politikant u l-istat. B'dan ta' l-ahhar b'referenza ghal Kunsill Lokali “...should be expectedto display a high degree of tolerance to criticism.” Ghalhekk il-livell ta' tolleranza ghal kritikata' politikant huwa inqas ghal dak li huwa livell ta' serjeta' fil-konfront ta' stat jew “an electedpolitical body”. Pero' l-istess gudikat ighallem li mhux il-kritika kollha trid tigi tollerata b'sens wiesa' mill-politikant jew persuna pubblika, izda biss dik li tirrigwarda “information and ideason all matters of public interests.” Fil-fatt il-Qorti tkompli tghid “..That the press fulfils an essential function in a democratic society. Although it must not overstep certain bounds, particularly as regards the reputation and rights of others, its duty is nevertheless to impart - in a manner consistent with its obligations and responsibilities - information and ideas on all matters of publicinterest.”

Ghaldaqstant l-Ewwel Qorti tilqa' t-talba ta' l-attur u tiddikjara illi l-artikolu fil-kawza huwa libelluz u malafamanti fil-konfront ta' l-attur billi tikkontjeni dikjarazzjonijiet foloz li ghandhom bhala skop li joffendu l-unur u l-fama ta' l-attur u li jesponuh ghar-redikolu tal-pubbliku. U tikkundanna lill-konvenut li jhallas lill-attur in linea ta' danni a tenur tal-Artikolu 28 tal-Kap 248 is-somma ta' Lm200.

Il-Qorti ta l-Appell ma taqbel xejn ma' din l-inkwadratura tal-fatti u l-interpretazzjoni tal-provi maghmula mill-Ewwel Qorti. Huwa fatt accertat illi prossimu ghall-incident fejn l-attur segwa lil Farrugia u qabdu mill-ghonq tal-gakketta dan kien fi stat ta' rabja kbira u ta' eccitament qawwi. Korrettement valjati, il-kumpless tal-provi, komprizi dawk certament indizzjarji, ma jistax jinghad illi dak il-komportament fl-attur ma oltrepassax dik il-kondotta ekwilibrata mistennija minn bniedem ta' temperament sobriju, konsiderata wkoll il-kariga pubblika tieghu ta' ministru. Mhux allura barra minn lewn id-dinja illi jkun sospett li tali mgieba tirrazenta kondotta anke aggressiva, fejn ferm probabbli, u verosimili wkoll, l-attur, anke jekk momentanjament, afferra lil Farrugia minn ghonqu.

Kif taraha din il-Qorti, l-Ewwel Qorti ma kellhiex tikkuntenta ruhha illi hawnhekk si tratta ta' “borderline case” in bazi ghall-motivazzjoni lil-gbid tal-gakketta, anke jekk aggressiva, mhix tal-livell li pprova jesponi l-artikolu mpunjat. Il-prova li htieglu jaghmel l-appellanti ma kellhiex tkun wahda stringenti u rigoruza ghax, kif sewwajinsenja wkoll il-Gatley “where the libel charges a criminal offence (u l-aggressjoni attribwita lill-attur hi ta' din in-natura) the defendant in a plea of justification need only establish the commission of the offence charged on a balance of probabilities”. Taht dan il-profil, fejn allura wkollfil-kamp civili mhux rikjest xi grad oghli ta' prova bhal dak fil-kamp kriminali, il-valutazzjoni accertativa tal-provi mill-Ewwel Qorti kellha twassalha, bil-metru ta' dak l-istess “balance of probabilities” ghal soluzzjoni u konkluzjoni differenti minn dik adottata.

Ghal dawn il-konsiderazzjonijiet kollha, ta' fatt u ta' dritt, l-appell qed jigi milqugh u s-sentenza appellata, revokata,bl-ispejjez taz-zewg istanzi jibqghu, fic-cirkustanzi, sopportabbli ugwalment mill-kontendenti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni