Referenza: 236/2000/3

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/05/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., MALLIA TONIO
Partijiet
FENECH PHILIP ET vs A & R MERCIECA LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
FIDI TA CENS - OBBLIGAZZJONI PERSONALI - SERVITU PREDJALI
Fil-Qosor
Fil-ligi trid issir distinzjoni bejn servitu` predjali u obbligazzjoni personali. Biex ikun hemm servitu` predjali hemm bzonn li jkun hemm rabta fuq kull min se jigi wara l-persuna li fuqha giet imposta l-limitazzjoni ta' altius non tollendi, bejn il-fond dominanti u l-fond servjenti. Jekk ma jkunxhemm fond dominanti li qed jigi servut, ikun hemm biss obbligazzjoni personali, u f'dak il-kaz dinama tehtiegx li tigi insinwata.

Gie deciz mill-Qrati taghna li ghalkemm isir il-fidi ta' cens fil-bejgh, il-koncedent li jkun irriserva favur tieghu drittijiet li ghandhom fihom element ta' proprjeta`, dawn id-drittijiet jibqghu veljanti nonostante l-fidi tac-cens. F'dan il-kaz, nonostante l-fidi tac-cens, l-imposizzjoni tal-limitazzjoni altius non tollendi, li hija element ta' proprjeta`,baqghet torbot lis-successuri fit-titolu.

Is-servitu` huwa dritt reali u jibqa' jiggrava l-proprjeta` f'idejn min tghaddi. La darba dina s-servitu, kostitwita b'att pubbliku, kienet originarjament iskritta skond l-Artikolu 458 tal-Kap. 16, dina tibqa' ssegwi l-istess immobbli f'idejn min ikun ha l-immobbli. Dan ma kienx japplika f'kaz li dina kienet biss obbligazzjoni personali, izda f'dan il-kaz kien hemm kostituzzjoni ta' servitu altius non tollendi. Il-fatt li ma saritx referenza fin-nota ta' insinwa ghal dina l-kondizzjoni ma jffisirx li dina spiccat jew li ma gietx validament kostitwita. Nota ta' insinwa huwa avviz li gie ricevut l-Att, u l-kontenut ghandu jirrizulta mill-Att, haga li f'dan il-kaz il-konvenuti setghu facilment jaghmlu ghax kienu jafu bih.

Dwar il-fatti tal-kaz, li ghandu jinghad hu li l-limitazzjoni in kwistjoni kienet giet imposta favur id-diversi fondi ta' l-atturi mic-censwalist originali ta' l-area, cioe`, is-socjeta` Mace Developments Ltd.F'dan il-kaz, din il-limitazzjoni mhux biss hi deskritta bhala servitu` fl-att kostituttiv, izda gew ukoll espressament identifikati l-fondi dominanti li favur taghhom inholqot is-servitu`. Hu carli l-iskop ta' din l-obbligazzjoni hu biex igawdu s-sidien tal-proprjetajiet adjacenti, biex ma jkollhomx il-vista taghhom ostakolata. Hija obbligazzjoni li llum ghandhom dritt igawdu minnha l-atturi, mhux personalment, izda qua proprjetarji pro tempore tal-fondi indikati.

Din il-Qorti, kwindi, ma tistax taqbel ma' dan l-aggravju tas-socjeta` appellanti u tara li, fil-fatt, bil-kuntrattta' Marzu, 1992, inholoq servitu` li llum jista' jigi gawdut u enforzat mill-atturi bhala sidien tal-proprjetajiet adjacenti.

It-tieni ilment hu wkoll infondat. Bil-fatt tal-fidi tas-subcens impost fuq il-kuntratt kostitwenti s-servitu`, jispiccaw l-obbligazzjonijiet marbuta mal-hlas tac-cens, izda mhux ukoll dawk id-drittijiet reali li nholqu bl-istess kuntratt ta' enfitewsi. Is-servitu`in kwistjoni tolqot drittijiet inerenti mal-fond u fid-dawl tal-principji enuncjati bhala tali jibqghu mhux affettwati bil-fidi li ghamel Michael Spiteri. Dawk id-drittijiet ma nholqux favur persunajew persuni partikolari, izda favur proprjetajiet partikolari, u, ghalhekk, jibqghu jaggravaw il-proprjeta` dominanti, minkejja kull fidi li jsir tac-cens/subcens impost fuq il-fond servjenti.

Bit-tielet aggravju taghha, is-socjeta` konvenuta tghid li, f'kull kaz, dak is-servitu` ma jorbotx lilha bhala terz, peress li fin-nota ta' l-insinwa tal-kuntratt relattiv ma saret ebda referenza ghas-servitu` in kwistjoni. L-Artikolu 458 tal-Kodici Civili jiddisponi li servitu` mahluq b'titolu ma tibdiex issehh kwantu ghat-terzi qabel ma l-att jigi insinwat fir-Registru Pubbliku skond l-Artikolu330.

Persuna li se takkwista proprjeta` m'ghandhiex tikkuntenta ruhha billi tara biss in-nota ta' l-insinwa li l-iskop taghha hu biex taghti avviz lit-terzi dwar il-fatt li jkun sar att ta' trasferiment u tal-proprjeta` milquta bl-att registrat; il-kundizzjonijiet li jirregolaw dak it-trasferiment jew holqien ta' dritt reali, u li jirrizultaw minn dak l-att, iridu, imbaghad, jigu mehuda uezaminati mill-att innifsu.

Ghaldaqstant, il-Qorti tal-Appell tiddisponi mill-appell interpost mis-socjeta` konvenuta billi tichad l-istess u tikkonferma in toto s-sentenza appellata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni