Referenza: 35/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/05/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
FOGG INSURANCE AGENCIES LIMITED NOE vs FORMOSA STEPHEN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI; INCIDENT TAT-TRAFFIKU
Fil-Qosor
Il-Qrati taghna rritenew li l-principju regolatur in materja ta' skidding ma jistax ikun hlief dan:"li skid wahedha ma hijiex la prova ta' negligenza, u lanqas skriminanti - hemm bzonn li jigi indagat jekk kienx hemm negligenza antecedenti jew konkomitanti. Jekk negligenza simili tirrizulta, allurahemm ir-responsabbilta` l-istess, nonostanti l-iskid, jekk ma tirrizultax, allura l-iskid hija 'a good defence' ghax tkun 'inevitable accident'." L-iskuza ta' skid bhala difiza tista' tintuza a favurtad-difiza jekk ma jkunx hemm imputabbli lejh xi nuqqas iehor.

Tenut kont tal-konsiderazzjonijiet, l-Arbitru fic-Centru Malti ta' l-Arbitragg ikkonkluda illi l-incident sehh principalment in vista tal-fatt illi l-vettura ta' Formosa skiddjat izda kienet anke kkawzata sekondarjament mill-fattilli Spiteri naqas milli jzomm distanza adegwata biex jassikura sewqan bil-galbu. Dana jfisser illifilwaqt illi t-tort principali ta' l-incident ghandu jigi attribwit lil Formosa, Spiteri ghandu jbaghti parti mir-responsabbilta` ta' l-incident, stante illi bin-nuqqas tieghu, ikkontribwixxa ghall-incident ukoll. Ghalhekk gie deciz illi Stephen Formosa huwa responsabbli ghall-75% ta' l-incident, filwaqt illi Christopher Spiteri huwa responsabbli ghall-25%.

L-appell tar-rikorrenti StephenFormosa jikkonsisti principalment fl-aggravju illi l-Arbitru ghamel interpretazzjoni hazina tal-provi u, konsegwentement, ukoll, ghamel applikazzjoni errata tal-principji tad-dritt ghal dawn l-istessprovi.

Din il-Qorti ma tistax terga' tiskrutinja l-fatti, kif hekk pretiz mill-appellanti, ghaliex l-unika censura konsentita lilu hi wahda limitata, fil-fazi “rescindente” tal-gudizzju, ghall-verifika tal-punt ta' ligi. F' kazijiet ta' din ix-xorta, l-appellanti kellu juri u jiddemostra ghas-sodisfazzjoni ta' din il-Qorti illi fuq il-provi fattwali accertati kien hemm nuqqas serju u korrett ta' l-osservanza u ta' l-applikazzjoni tar-regoli tad-dritt. Kien jikkompeti lilu wkoll a normata' l-Artikolu 70B (1) li jidentifika l-punt ta' ligi li jassumi li gie vjolat. Dan, l-appellant m'ghamlux. Ghaldaqstant, din il-Qorti qed tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez ta' din il-procedura kontra l-appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni