Referenza: 31/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/04/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
WALKER ARTHUR vs FOSTER CLARK PRODUCTS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Fl-Istqarrija ta' dan il-kaz, l-appellant qal li gie mkecci ingustament mill-Kumpanija li allegat lima kienx genwinament isofri minn korriment li sehh fuq il-post tax-xoghol. It-tkeccija saret minghajr gustifikazzjoni u sehhet waqt perijodu ta' injury leave bi ksur tal-ligi. Minn naha l-ohra, il-Kumpanija qalet li t-tkeccija kienet gustifikata ghaliex minkejja li l-appellant kien imwissi diversidrabi biex jaghmel dak mistenni minnu, dan baqa' ma jwettaqx xoghlu b'mod sodisfacenti. Barraminnhekk kien negligenti, uza kliem dispregjattiv dwar kollegi u ma obdiex proceduri tal-Kumpanija. Fuq kollox, allega li kien korra fuq ix-xoghol izda wara investigazzjonijiet li ghamlet il-Kumpanija, gie stabbilit li dan ma kienx veru.

Dan il-kaz jinvolvi nuqqas ta' qbil bejn il-Kumpanija u l-appellant dwar incident li ghalih ma kienx hemm xhieda li rawh. Il-Kumpanija, fuq bazi ta' gustifikazzjoni sostanzjali, izda mhux ta' certezza, iddecidiet li ma kienx hemm korriment fuq ix-xoghol waqt lil-appellant baqa' jsostni li fil-fatt wegga' fuq ix-xoghol.

It-Tribunal dehrlu li ghalkemm il-Kumpanija talbet parir lid-Dipartiment tas-Sigurta` Socjali u ma nghatax twegiba, setghet ta' l-anqas insistiet ghal risposta qabel ma ghamlet it-terminazzjoni. Minn naha l-ohra l-appellant, li kienjaf li l-Kumpanija ma kinetx qed taccetta li wegga' fuq ix-xoghol, imissu ha passi biex Awtorita kompetenti taqbad il-kaz tieghu mal-Kumpanija. Dan ma ghamlux, baqa' jsostni l-pozizzjoni tieghu u marritornax ghax-xoghol. Wara li qies kif agixxew il-partijiet u l-fatt li baqghu dubji dwar x'gara ezattament, it-Tribunal iddecieda li jaghti kumpens limitat lill-appellant u jordna li l-Kumpanija thallsu l-ammont ta' Lm750.

L-aggravju tas-socjeta` intimata fil-kontestazzjoni ta' din is-sentenza jirrizulta li hu wiehed ta' obbjezzjoni ghall-fatt li t-Tribunal Industrijali ordna kumpens minghajr sejba ta' tkeccija ingusta. F' dan il-kuntest is-socjeta` appellanti tikkollega ruhha ghal dakta' l-applikazzjoni tal-principju bazilari li min jallega jrid jipprova, fejn hi tinterpretah fis-sens illi l-appellat naqas milli adegwatament jipprova l-assunt tieghu ta' tkeccija ingusta u, konsegwentement, kellu jircievi applikabilita` l-prinicpju l-iehor actor non probante, reus absolvitur.

Hi disposizzjoni tal-ligi, ex-Artikolu 36 (14) ta' l-Att dwar l-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali, illi principal jista' jillicenzja impjegat tieghu ghal “raguni tajba u bizzejjed” u dan blahtiega ta' preavviz u minghajr obbligu ta' hlas. Tkeccija mill-impjieg ma tistax issehh hlief ghalraguni valida, u una volta accertata l-illegittimita tat-tkeccija, lill-impjegat ghandu jinghata rizarciment f' forma ta' kumpens.

Fil-fehma ta' din il-Qorti ta' l-Appell, it-Tribunal wasal ghal konkluzjoni, fattwalment u guridikament, ezenti minn vizzji logici. Ghaldaqstant din il-Qorti tilqa' l-appell u konsegwentement thassar u tirrevoka s-sentenza appellata, bl-ispejjez ta' din l-istanza jitbatew mill-appellat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni