Referenza: 32/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/04/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ABELA MARIA NORMA vs PATER HOLDING COMPANY LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; TRASFERIMENT TA NEGOZJU
Fil-Qosor
L-appellata kienet impjegata tas-socjeta` U.C.I.M. Co. Ltd fuq bazi whole time. B' kuntratt din is-socjeta` ttrasferiet lill-kumpanija appellanti s-servizzi ta' tindif f' Waldorf Auto Service Centref' San Gwann. B' rizultat ta' dan it-trasferiment l-appellata giet dikjarata redundant u mitmum il-kuntratt ta' impjieg taghha. Kif sottomess mis-socjeta` appellanti, il-pern tal-kwestjoni jaggira fuq il-punt jekk b' dak il-kuntratt kienx hemm ukoll it-trasferiment tan-negozju.

ll-kaz migjub quddiem it-Tribunal Industrijali mir-rikorrenti jinkludi zewg pretenzjonijiet segwiti b'talbiet li jirrizultaw mill-istess pretenzjonijiet. L-ewwel pretenzjoni hi li t-temma ta' l-impjieg tar-rikorrenti mill-kumpanija intimata Pater Holding Company Limited saret bi ksur tal-provvedimenti ta' l-Artiklu 36(4) tal-Kapitlu 452 tal-Ligijiet ta' Malta. It-talba tar-rikorrenti f'dan ir-rigward kienetli jekk it-Tribunal Industrijali jiddeciedi li l-Artiklu 38 tal-Kapitlu 452 tal-Ligijiet ta' Malta ma japplikax ghall-kaz taghha, jordna li hi tkompli minghajr waqfien fl-impjieg taghha mal-kumpanijaintimata Pater Holding Company Limited. It-tieni pretenzjoni hi, li wara li l-Kumpaniji intimati U.C.I.M. Company Limited u Pater Holding Company Limited ghaddew ix-xoghol ta' tindif kollu li kien ghadu jsir minn din ta' l-ahhar, lill-kumpanija intimata Clentec Cleaning Services Limited permezz ta'kuntratt, l-impjieg tar-rikorrenti minn mal-kumpanija intimata Pater Holding Company Limited kien terminat bi ksur tal-provvedimenti ta' l-Artiklu 38 tal-Kapitlu 452 tal-Ligijiet ta' Malta. It-talba tar-rikorrenti f'dan ir-rigward kienet biex jekk it-Tribunal Industrijali jiddikjara li l-provvedimenti ta' I-Artiklu 38 tal-Kapitlu 452 tal-Ligijiet ta' Malta japplika ghall-kaz taghha, ghandu jordnalill-kumpanija intimata Clentec Cleaning Services Limited biex timpjegaha maghha minghajr telf ta' servizz.

It-Tribunal Industrijali ddecieda li:
• l-ghoti tax-xoghol ta' tindif mill-kumpaniji intimati U.C.I.M. Company Limited u Pater Holding Company Limited lill-kumpanija intimata ClentecCleaning Services Limited kien jammonta ghal trasferiment ta' negozju skond il-provvedimenti ta' l-Artiklu 38 tal-Kapitlu 452 tal-ligijiet ta' Malta.
• l-applikazzjoni ta' l-Artiklu 34(4) tal-Kapitlu 452 tal-ligijiet ta' Malta mill-kumpanija intimata Pater Holding Company Limited fil-konfront tar-rikorrenti kienet skond il-ligi.
• il-kumpanija Clentec Cleaning Company Limited ghandha timpjega lir-rikorrenti maghha bil-kundizzjonijiet li kienet tgawdi mal-Pater Holding Company Limited minghajr telf ta' servizz. Izda l-hlas tal-paga ghandu jibda jsehh mid-data minn meta ntemm iz-zmien tal-hlas li ghamlet il-kumpanija intimata Pater Holding Company Limited rigwardanti l-avviz statutorjutat-temma ta' l-impjieg moghti mill-istess kumpanija.

Il-kumpanija Clentec Cleaning ServicesLimited introduciet appell minn din is-sentenza bl-aggravju illi t-Tribunal Industrijali ghamel apprezzament hazin tal-ligi meta ddecieda illi l-ghoti lilha tax-xoghol ta' tindif minn Pater Holding Co. Ltd kien jammonta ghal trasferiment ta' negozju fit-termini ta' l-Artikolu 38 tal-Kapitolu 452 u tar-Regolament 3 (1) ta' l-Avviz Legali 433 ta' l-2002. Is-socjeta` appellanti tikkontendi dan in bazi ghad-decizjonijiet tal-Qorti Ewropeja minnha citati u dak ta' l-argoment illi fil-kaz partikularikienu jonqsu certi fatturi ghal kostituzzjoni ta' “trasferiment ta' azjenda jew ta' negozju”.

Hu dispost fl-Artikolu 38 (1) ta' l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali illi “metanegozju jew azjenda ohra jittiehed il-kontroll taghhom, ghal kollox jew f' parti, minn persuna minghand principal, kull impjegat fl-impjieg ta' min jitrasferixxi fid-data tat-trasferiment tan-negozjughandu jitqies li jkun fl-impjieg tal-persuna li lilha jigi trasferit in-negozju u l-persuna li lilha jigi trasferit in-negozju ghandha tassumi d-drittijiet u l-obbligi kollha li min jitrasferixxi ghandu rigward l-impjegat”.

Jinghad, imbaghad, fir-Regolament 3 (1) (a) ta' l-Avviz Legali 433ta' l-2002 illi l-precitat artikolu ta' l-Att principali jghodd “ghal kull trasferiment ta' azjenda,negozju, jew parti minn azjenda jew negozju lil principal iehor b' rizultat ta' trasferiment jew fuzjoni legali”. Jissokta jinghad fil-proviso ta' dan l-istess Regolament 3 (1) (a), “izda jkun hemmtrasferiment skond dan ir-regolament kull meta jkun hemm trasferiment ta' enti ekonomika li tibqa' zzomm l-identita` taghha, bl-objettiv li ssegwi attivita ekonomika”.

Mill-interpretazzjoni taghha ta' dawn id-disposizzjonijiet tal-ligi, il-Qorti taghmel dawn il-konsiderazzjonijiet:-
(1) Il-presuppost ghall-iskattar ta' l-Artikolu 38 tal-Kapitolu 452 ghaf-favur ta' l-impjegat hu dak li hu jkun assunt mill-kumpanija cedenti f' mument anterjuri ghat-trasferiment, b' mod li, allura, bhalsuccessur fit-titolarita ta' l-azjenda jew tan-negozju, ic-cessjonarju jsir il-principal gdid tieghu. Ifisser, ukoll, illi fis-successjoni ta' dan ir-rapport tax-xoghol c-cessjonarju subentranti jidhol fil-posizzjoni guridika shiha, attiva u passiva, vis-à-vis l-impjegat;
(2) In-negozju, ikkonsidrat fl-individwalita` awtonoma tieghu, jitlob il-konkors ta' zewg objettivi principali. Il-wiehed, oggettiv, rapprezentat mill-kontinwita` tan-negozju jew attivita bhala entita ekonomiku. L-iehor,soggettiv, konsistenti fis-sostituzzjoni ta' l-imprenditur li kien imexxi dak in-negozju jew attivita`;
(3) It-“trasferiment” a sensu tar-regolament imsemmi jirrikorri f' dik l-ipotesi fejn l-attivita objettiva tan-negozju tibqa' immutata, b' dan li ghandek it-tibdil tat-titolari. Jimplika wkoll, b' konsegwenza, illi dak in-negozju ser jissokta jigi prosegwit mit-titolari l-gdid.

Fl-organizzazzjoni azjendali tas-socjeta` Pater Holding Company Limited din kellha inkorporata fiha setturi jew attivitajiet diversi. Dan kif sewwa kkonstatat ukoll mit-Tribunal fil-parti razzjonali tas-sentenza tieghu. Issa r-Regolament 3 (1) (a) jipprovdi wkoll ghall-qaghda fejn ikollok trasferimentta' parti minn azjenda, intiza din, naturalment, bhala xi haga funzjonalment awtonoma ta' attivita`ekonomika organizzata, hekk pre-ezistenti ghal tali trasferiment u mahsuba li, bit-trasferiment, tikkonserva dik l-identita` proprja taghha. Sitwazzjoni din li, mill-interpetazzjoni li taghtiha dinil-Qorti, kif ukoll il-Qorti Ewropeja, tekwivali ghal dik il-qaghda fejn dik l-attivita` singola fl-azjenda tikkostitwixxi minnha nnifisha impriza idoneja shiha. Dan, s' intendi, attiz dejjem illi, kif donnu hu l-kaz anke hawnhekk, is-socjeta` msemmija hi suddivizibbli f' attivitajiet komplessi likull wahda minnhom ghandha dik l-awtonomija taghha fil-qafas ta' l-istruttura unitarja b' mod li tintegra l-estremi ta' azjenda. Meta hekk inhu l-kaz l-effetti ta' l-Artikolu 38 ta' l-Att jibqghu cirkoskritti ghal dawk l-impjegati li jkunu hekk addetti mat-tip ta' attivita` cedut; f' dan il-kaz, l-appellata.

Kif taraha din il-Qorti ta' l-Appell, mhux bilfors essenzjali ghal konfigurabilita` tal-fattispeci tat-trasferiment skond l-Artikolu 38 dak li tghid is-socjeta` appellanti illi ghas-sussistenza taghha ried ikollok anke t-trapass ta' l-assi, kapitali jew m'humiex. In-nuqqas ta' danil-fattur ma jidherx li jikkostitwixxi cirkostanza ostatativa ghall-applikabilita` ta' dik id-disposizzjoni tal-ligi. Jibqa' dejjem valevoli u ta' somma importanza l-konsiderazzjoni li l-kontraentiqiesu lil dik l-attivita` aljenata fl-awtonomija individwali taghha, u li dik l-istess attivita` kienet ser titkompla mis-socjeta` cessjonarja. Dan, anke, minghajr dawk l-assi.

Il-Qorti ta' l-Appell tqis is-sentenza appellata bhala wahda korretta tal-valutazzjoni, sew ta' fatt kif ukoll ta'dritt, maghmula mit-Tribunal u l-Qorti ma ssibx gustifikazzjoni biex twarrabha. Ghaldaqstant din il-Qorti ta' l-Appell tichad dan l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez kontra s-socjeta` appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni