Referenza: 25/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/03/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
VASSALLO GODWIN vs VITTORIOSA GAMING LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; LICENZJAMENT INGUST
Fil-Qosor
Nhar id-9 ta' Lulju 2006 sehhet attivita` fil-Casino di Venezia, Malta, li wasslet lill-Awtorita` dwar il-Lotteriji u l-Loghob biex tirrevoka l-licenzja ghall-operat tal-Casino. Minhabba f' din id-decizjoni ta' l-imsemmija Awtorita`, nhar is-17 ta' Lulju 2006, il-kumpanija intimata temmet l-impjiegta' l-impjegati kollha. Matul iz-zmien li l-attivitajiet tal-Casino kienu wieqfa, il-kumpanija intimata ghamlet analizi ta' l-impjegati kollha taghha u waslet ghall-konkluzjoni illi dawk in-nies li kellhom xi konnessjoni ma' dawk l-individwi li wasslu ghall-gheluq tal-Casino u r-rizultanti telf ta'introjtu u r-reputazzjoni tajba kellhom jigu allontanati mill-Casino billi jigi tterminat l-impjiegtaghhom. Dan kien jghodd aktar meta kienet kwistjoni ta' relazzjonijiet ma' wiehed minn dawk illi kienu responsabbli ghat-tharis tas-sigurta` gewwa l-Casino meta sehhew dawn l-incidenti. Ghaldaqstant,il-kumpanija intimata gharrfet lir-rikorrent, li kienet qieghda tikkonferma t-temma ta' l-impjieg tieghu.

It-Tribunal Industrijali ddecieda li t-temma ta' l-impjieg tar-rikorrent ghar-ragunijiet moghtija ma saritx ghal raguni gusta u bizzejjed, filwaqt li ordna lill-kumpanijia intiamta thallas lir-rikorrent is-somma ta' Lm10,108 bhala kumpens ghal tkeccija ingusta.

Is-socjeta` intimata appellat minn din is-sentenza tat-Tribunal Industrijali b' dawn iz-zewg aggravji:-
(1) It-terminazzjoni ta' l-impjieg kellha tigi kkonfermata minhabba telf ta' fiducja fl-appellat mid-dirigenza tal-kumpanija;
(2) It-Tribunal naqas milli jipprovdi indikazzjonijiet tal-fatturi li wassluhghall-ammont ta' kumpens minnu likwidat.

Skond is-socjeta appellanti, ir-raguni tal-licenzjament ta' l-appellat, kif minnha dedotta, kienet dik li l-appellat, impjegat taghha, naqas milli jwettaq id-doveri tieghu skond il-kariga li kellu. Huwa, imbaghad, distingwibbli illi fil-kors tat-trattazzjoni tal-kaz u l-aktar tad-dibattitu orali quddiem it-Tribunal, il-vertenza spustat ruhha fuq it-terren tan-nuqqas tar-rapport fiducjarju. Jidher mill-kontenut tar-rikors ta' l-appell illi s-socjeta` appellanti tirrikwalifika, b' certa enfasi, id-decizjoni taghha tat-terminazzjoni ta' l-impjiegta' l-appellat ghal dik ta' l-ispecificita kollegata mal-mankanza ta' fiducja.

Id-dover primarju ta' kull impjegat hu dak li jezegwixxi l-mansjonijiet tieghu b' diligenza. Tali dover b' din id-diligenza jirrientra f' dak tal-principju generali stabbilit fl-Artikolu 1132 (1) Kodici Civili ghall-ezekuzzjoni ta' kull obbligazzjoni. Naturalment, dejjem, b' dak l-adattament necessarju dettatminn natura tal-kuntratt singolari. Hekk, allura, trattasi minn kuntratt ta' impjieg, l-interess ta' min ihaddem jimponi li l-prestazzjonijiet ta' l-impjegati tieghu jkunu korrelati ma' dawk ta' l-esigenzi organizzattivi partikulari tal-kumpanija li fih ir-rapport tax-xoghol jinserixxi ruhu. Hu proprju dan l-istess interess li jservi biex jippuntwalizza l-parametri tad-diligenza aspettata mill-impjegat.

Hi norma espressa tal-ligi, ex-Artikolu 36 (14) ta' l-Att dwar l-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali (Kapitolu 452) illi, hlief fil-kaz ta' impjegat domestiku privat, li ma huwiex il-kaz hawnhekk, principal ma jistax jadduci bhala “raguni tajba u sufficjenti” illi “l-impjegat ma jgawdix izjed il-fiducja tal-principal”. Dan ipprecizat, minn naha l-ohra wiehed lanqas ma jista' jiddiskonoxxi illi jezistu certi rapporti tax-xoghol fejn l-element fiducjarju jassumi l-massimu riljev u, allura, tali jrid jigi konsiderat b' rigur partikulari fil-konfront ta' min, impjegat, jirrivesti mansjonijiet ta' certa responsabilita` ko-involgenti tisrif jew loghob ta' flus. Tali, ad ezempju, hu l-kaz ta' impjegati bankarji jew, bhal f' dan il-kaz, ta' impjegati ta' Casinos.

Din il-Qorti ta'l-Appell tiddeciedi dan il-kaz billi tirrespingi l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata tat-Tribunal Industrijali, bl-ispejjez jitbatew mis-socjeta` appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni