Referenza: 13/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/03/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
GIORDIMAINA DORIS vs OXFORD MOBBLI LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; MANKANZA TAL-KWALITA PATTWITA FIL-HAGA VENDUTA
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti xtrat kamra tas-sodda fit-28 ta' Mejju 2005 minghand id-ditta intimata ghall-prezz ta'Lm1050 u wara ftit taz-zmien zviluppaw hsarat illi minkejja li saru zewg tentattivi mid-ditta intimata sabiex issewwi dawn il-hsarat, din il-kamra tas-sodda baqghet bil-hsara.

It-Tribunal ghalTalbiet tal-Konsumaturi innota illi l-intimat ma attendiex ghas-seduta u kkonsidra illi l-verzjonitar-rikorrenti hija veritjera stante illi l-intimat ma ssostanzja xejn minn dak illi kiteb fir-risposta tieghu u t-Tribunal kien konvint mill-verzjoni tar-rikorrent. Ghaldaqstant it-Tribunal laqa' t-talba tar-rikorrenti u ordna lill-intimat ihallas is-somma ta' Lm1050 bl-ispejjez kontra l-istess intimat b' dan illi l-kamra tas-sodda ssir proprjeta` ta' l-intimat meta jkun sar il-hlas.

Is-socjeta' konvenuta appellat minn din is-sentenza.Fl-avviz promotur taghha l-attrici rriferit ghal xiriminnha tas-sett tal-kamra tas-sodda, u fuq dan il-binarju hi wkoll is-sentenza appellata. Ghal kuntrarju, s-socjeta` appellanti issostni fir-risposta taghha illi x-xoghol sar skond l-arti u s-senghau tali kwalita` jaghmel il-kontrattazzjoni tirrientra fl-ambitu ta' l-appalt jew locatio operis. Fl-istess nifs, pero`, din l-istess socjeta` topponi ghat-talba attrici l-preskrizzjoni applikabbli taht l-istitut tal-bejgh ghall-vizzju redibitorju fil-haga. Fil-korp tar-rikors ta' l-appell taccenna ghall-mankanza tal-kwalita` pattwita fil-haga venduta, u, kif saput, it-teorija relattiva ghal dinil-kwalita` u dik tal-vizzju redibitorju mhux l-istess haga. Huwa induttiv minn dan kollu, anke ghar-raguni illi s-socjeta` konvenuta baqghet ma offrietx il-provi taghha fir-rigward ghall-iskop ta'diskussjoni, illi r-relazzjoni kontrattwali insorta x' aktarx hi relatata ma' kompravendita u, allura, regolata bid-disposizzjonijiet relattivi ghal dan l-istatut.


It-Tribunal injora ghal kollox fis-sentenza tieghu l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni opposta. Dan bi ksur tal-proviso ghall-Artikolu 21 (1) tal-Kapitolu 378 li jistipula li “kull kwistjoni li jista' jkun hemm dwar il-preskrizzjoni ghandha tinqata' skond il-ligi”. Hu provvdut mill-Artikolu 730 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni uProcedura Civili illi l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni ghandha tigi deciza b' kap separat, qabel, jewflimkien mas-sentenza fuq il-mertu. “Jekk din ir-regola ma tigix osservata l-uniku rimedju huwa dak li s-sentenza appellata tigi annullata minhabba difett ta' forma, u l-atti jigu mibghutin lura lill-ewwel Qorti.” F' dawn ic-cirkustanzi l-Qorti ma tistax hlief tiddikjara nulla s-sentenza hawn appellata. Mhux il-kaz, pero`, li l-Qorti tibghat lura l-atti lit-Tribunal u dan in vista ta' dak li jinghad fl-ahhar parti tas-subinciz (2) ta' l-Artikolu 22 ta' l-Att XXVIII ta' l-1994 li jrid li metal-Qorti thassar is-sentenza ghandha tiddefinixxi l-materja hi stess.

Hu statwit fl-Artikolu1431 tal-Kodici Civili illi l-azzjoni redibitorja jew dik stimatorja taqa' bil-preskrizzjoni, fil-kaz ta' mobbli, bl-eghluq ta' sitt xhur minn dak in-nhar tal-kunsinna tal-haga mibjugha. Ghal kull bwon fini hu dejjem mahsub f' dan il-kuntest illi skond ir-rieda tal-legislatur taht il-ligi specjalil-perijodu ta' preskrizzjoni, ghal kaz ta' nuqqas ta' konformita` mal-kampjun jew mal-kwalita` mweghda, ghandu jitqies sospiz sakemm idumu ghaddejjin in-negozjati bejn il-kummercjant u l-konsumatur bil-ghan li jintlahaq ftehim amikevoli.

Taht dawn ic-cirkustanzi, anke ghaliex is-socjeta` appellanti baqghet passiva u ma ressqet ebda provi fil-mertu biex verament tikkuntrasta dak pretiz mill-appellata, una volta, kif irrizulta, ir-rimedju tat-tiswijiet ma gab ebda soljev lill-appellata din kellha kull dritt li titlob ir-rexxissjoni tal-ftehim u r-rimbors tal-prezz li hallset ghall-oggetti mixtrija. B' danakollu, gjaladarba s-sett ilu mizmum mill-appellata, u, presumibilment, uzat ukoll minnha ghal xi zmien, hi sew gustizzja sostanzjali, sew dritt ekwitattiv illi r-rifuzjoni lura tal-prezz ghandu jonqos mill-anqas b' Lm200.


Ghaldaqstant din il-Qorti ta' l-Appel tiddeciedi billi fl-ewwel lok tannulla s-sentenza appellata in kwantu din naqset milli tokkupa ruhha, u tiddeciedi wkoll, l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni opposta a tenur ta' l-Artikolu 1431 (1) tal-Kodici Civili. Fil-mertu, tichad din l-istess preskrizzjoni billi tqisha mhux applikabbli ghall-fattispeci u konsegwentement tghaddi biex tilqa' t-talba ta' l-appellata. Tikkundanna lis-socjeta` appellanti biex tirrifondi lura lill-appellata s-somma ta' Lm850, b' dan illi, kontemporanjament ma' dan il-hlas,l-appellata ghandha tikkonsenja lura lis-socjeta` appellanti s-sett tal-ghamara tas-sodda komprata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni