Reference: 821/1999/1

Judgement Details


Date
02/11/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
ELMO INSURANCE SERVICES NOE vs MICALLEF GLENN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ PRINCIPALI - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA
Summary
Ir-regoli fondamentali ghall-kaz klassiku ta' habta bejn main road user u side road user jitfghu il-piz principali tal-prova biex jiskolpa ruhu fuq is-side road user li kien obbligat jaghti d-dritta lil main road user. Obbligu li johloq kwazi presunzjoni ta' htija fuq is-side road user li kienet timponi fuqu l-oneru tal-prova tac-cirkostanzi eccezzjonali illi kienu jiggustifikawh li hareg mis-side road ghal fuq il-main road bil-mod li hareg u fil-mument li hareg. Altrimenti r-regoli tas-sewqan kienu jesigu illi main road user kellu d-dritta tat-triq u kellu kull jedd illi jippretendi illi ma jigix infixkel fi triqtu minn traffiku iehor gej mit-toroq laterali minuri.

Sewwieq li jkunhiereg minn go side road ghandu l-obbligu illi jieqaf ghal kollox biex jesplora t-triq qabel ma jazzarda jirfes fuq il-main road. Huwa obbligat jesplora t-triq principali u t-tul kollu taghha fuq iz-zewg nahat. Ghandu jassigura ruhu illi ma jkun hemm l-ebda traffiku f'dik it-triq principali, gejmiz-zewg direzzjonijiet, u dana qabel ma jazzarda jirfes fuq it-triq principali. Dan ghaliex kellul-obbligu li bl-ebda mod ma jfixkel lil dak it-traffiku.

Hu stabbilit ormai illi l-fatt biss illi wiehed jinzerta jkun fuq in-naha l-hazina tat-triq mhux element determinanti ghall-htija. L-utent tat-triq kellu infatti l-possibilita' li juza l-karreggjata kollha sakemm ikun jista' jaghmeldan minghajr hsara ghalih innifsu u ghal traffiku iehor. Ma hemm xejn kontra r-regolamenti illi sewwieq ikun parkeggjat fuq in-naha hekk imsejha l-hazina tat-triq. Lanqas huwa impedut illi johrog mill-posizzjoni ta' parkegg u jittraversa it-triq biex ikompli isuq fid-direzzjoni lejn fejn kien qedihares.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info