Reference: 56/2006

Judgement Details


Date
27/02/2008
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
MODERN PLASTIC CONTAINERS LIMITED vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARTIKOLU 39 TAL-KOSTITUZZJONI TA MALTA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARTIKOLU 6 TAL-KONVENZJONI EWROPEA
Summary
L-Artiklu 39(2) tal-Kostituzzjoni ta' Malta u l-Artiklu 6 (1) tal-Konvenzjoni Ewropea ma jezigux biss illi kull parti ghandu jkollha smigh xieraq izda wkoll li dan is-smigh xieraq isir fi zmien ragonevoli. Dan japplika mhux biss ghas-socjeta' rikorrenti izda wkoll ghas-socjeta' ntimata li ghandhadritt li ma tibqax tistenna gudizzju ghal zmien indefinit partikolarment meta s-socjeta' rikorrentima wrietx interess fil-prosegwiment tal-kawza li ntavolat hija stess. L-Artiklu 964 ghandu l-iskopli jirrikoncilja d-drittijiet tas-socjeta' rikorrenti qua attrici ma' dawk tas-socjeta' ntimata quakonvenuta ghal smigh xieraq fi zmien ragonevoli partikolarment di fronte ghan-nuqqas ta' nteress u inattivita' ta' l-attrici.

L-artikolu 46 (2) tal-Kostituzzjoni, proviso, hu identiku fid-dicitura ghall-proviso tas-subinciz 2 ta' l-artikolu 4 ta' l-Att XIV ta' l-1987 dwar il-Konvenzjoni Ewropea. Skond l-artikolu 46(2) tal-Kostituzzjoni:

‘Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili ghandu jkollhagurisdizzjoni originali li tisma' u tiddeciedi kull talba maghmula minn xi persuna skond is-subartikolu (1) ta' dan l-artikolu, u tista' taghmel dawk l-ordinijiet, tohrog dawk l-atti u taghti dawk id-direttivi li tqis xierqa sabiex twettaq jew tizgura t-twettiq ta' kull wahda mid-disposizzjonijiet ta' l-imsemmija artikoli 33 sa 45 li ghall-protezzjoni taghhom tkun intitolata dik il-persuna.

Izda l-Qorti tista', jekk tqis li jkun desiderabbli li hekk taghmel, tirrifjuta li tezercita s-setghat taghha skond dan is-subartikolu f'kull kaz meta tkun sodisfatta li mezzi xierqa ta' rimedju ghall-ksur allegat huma jew kienu disponibbli favur dik il-persuna skond xi ligi ohra”.

Rikorsi Kostituzzjonali huma, min-natura taghhom, specjali u straordinarji, u meta s-sistema ordinarja ta' ridress tipprovdi mod ta' soluzzjoni effettiva, dik is-sistema ordinarja trid tigi uzata u adottata qabel ma' l-Gvern, jew l-amministrazzjoni taghha, jigi akkuzat bi ksur tad-drittijiet fundamentali tieghu. Ma jistax jinghad li l-Gvern ikun kiser id-drittijiet fundamentali tac-cittadin, meta lic-cittadin ikunu provduti u hemm disponibbli ghalih rimedji ghal-lanjanzi tieghu.

Il-Qorti tirrileva li fil-fatt f'dana il-kaz ma kienx hemm xi digriet ta' dezerzjoni moghti mill-Qorti, imma li garakien li wara li l-kawza thalliet sine die u wara li ghadda t-terminu prevvist mill-ligi fl-artikolu964 tal-Kap 12 l-kawza giet amministrattivament dikjarata dezerta kif jidher mill-kopertina tal-process.

F'dan il-kaz ir-rikorrenti ma setghux jappellaw minn xi digriet billi ma kien inghataebda digriet mill-Qorti. Huma pero' setghu jipprocedu b'kawza apposita fil-Prim Awla fejn jattakkawil-mod kif il-kawza taghhom amministrattivament spiccat dezerta fejn huma qed jallegaw li kien hemmirregolarita' fil-procedura uzata. Dan kien rimedju li r-rikorrenti setghu juzaw minghajr il-htiegali jirrikorru ghall azzjoni kostituzzjonali prezenti.

Il-Qorti inoltre tirrileva li skond l-artikolu 963(6) tal-Kap 12 bid-dezerzjoni ta' kawza fil-qorti ta' l-ewwel grad il-procediment jispicca izda ma jispiccax il-jedd ghall-azzjoni. Huwa fil-qorti fi grad ta' appell, li bid-dezerzjoni jispicca l-appell, u s-sentenza appellata ssir gudikat.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info