Referenza: 159/2005/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/02/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BORG CLAIRE vs ZAMMIT VICTOR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; FTEHIM F' KUNTRATT
Fil-Qosor
Il-konvenut Zammit kellu jizviluppa fond skond is-sengha u l-arti u ntrabat li jlesti x-xoghlijiet kollha nvoluti sa data stipulata. Fin-nuqqas ta' dan, il-kerrej, sussegwentement l-attrici, kellha d-dritt bhala kerreja tal-fond de quo, li titlob il-flus li thallsu fl-iskrittura oltre somma ekwivalenti ghal dik li tkun thallset, kemm lis-sidien kif ukoll ghall-kwalunkwe benefikati li jsiru a spejjez taghhom. Sad-data pattwita, ghall-attrici kien impossibbli li tidhol fil-fond lilha mikri ghaliexil-konvenut ma kienx ottempora ruhu mal-kundizzjoni minnha assunta li jlesti l-post u jirrendieh abitabbli bizzejjed li jippermetti lill-attrici tiehu pussess tieghu. Nonostante dan, l-attrici tat 6xhur cans lill-attur biex ikun jista' jottempora ruhu u jittermina x-xoghlijiet mehtiega, izda dan kien inutile. Fil-frattemp, l-attrici skopriet li ghalkemm kien inhareg permess ghall-bini mill-awtorita' kompetenti, pero' dan kien skada stante li l-perjodu li ghalih kien inhareg dan il-permess kienskada inutilment. Meta l-attrici rat hekk, riedet tavvala ruhha mill-kundizzjonijiet fl-iskritturata' bejnha u bejn il-konvenut u talbet mhux biss ir-rexissjoni ta' l-istess ftehim pattwit, izda ukoll il-flus li kienet precedentement ghaddiet lill-konvenut Zammit.

L-Ewwel Qorti thoss li l-verzjoni ta' l-attrici timmerita l-avalt ta' din il-qorti, filwaqt li l-verzjoni tal-konvenut ma tikkonvincix u giet skartata. Ghaldaqstant, l-Ewwel Qorti tqis li l-attrici Claire Borg nee Cauchi ppruvat il-kaz taghha skond il-ligi u konsegwentement:
1. iddikjarat li l-konvenuti Victor u Margaretkonjugi Zammit naqsu li jottemporaw ruhhom skond il-kundizzjonijiet tal-ftehim ta' bejhom u bejn l-attrici;
2. iddikjarat li konsegwenza ta' l-istess ikkagunaw danni lill-attrici Claire Borg nee Cauchi fl-ammont komplessiv ta' LM4,812.00,0;
3. ikkundannat lill-konvenuti Zammit biex ihallsu lill-attrici Claire Borg nee Cauchi l-ammont ta' LM4,812.00,0.

L-appell tal-konvenuti minn dinis-sentenza jikkonsisti fl-aggravju illi l-Ewwel Qorti ghamlet apprezzament hazin tal-fatti u ta' l-ipotesi tal-ligi.

L-Artikolu 993 tal-Kodici Civili jirreferi ghal bwona fede b' mod li l-kontraenti wiehed kellu jassikura, b' dover, li jhares u jikkonserva l-interessi tal-kontraenti l-iehor. Hu mistenni dejjem li l-ezekuzzjoni ta' kuntratt issir in armonija mal-pattijiet tieghu u, l-aktar, ma' dik ta' l-operazzjoni negozjali u ekonomika li l-partijiet kellhom in mira meta kkonkludewh.

Dan premess, u dejjem in tema generali ta' dritt, fl-ezekuzzjoni ta' l-obbligazzjonijiet, il-ligi tirrikorri ghal mudell konswet tad-diligenza tal-bonus paterfamilias, ex-Artikolu 1132 (1), Kodici Civili. Li jfisser li l-partijiet kellhom b' dover primarju jaghtu ezekuzzjoni fidila lill-obbligazzjonjiet assunti ghax, fin-nuqqas, ikunu passibbli ghad-danni (Artikolu 1125, Kodici Civili).

Fil-kaz prezenti, l-attrici appellata tattribwixxi inadempiment fil-konvenuti appellanti ghall-fatt illi dawn ma ottemperawx ruhhom mat-termini ta' l-istipulazjonijiet ta' bejniethom. Hi tikkontendi illi l-konvenuti kienu tardivi fix-xoghlijiet u naqsu milli jikkonsenjawlha l-fond saz-zmien miftiehem. Tallega wkoll illi x-xoghlijiet ma kienux muniti b' permess ta' l-Awtorita` kompetenti. Il-konvenuti appellanti, minn naha taghhom, jirribattu dawn l-allegazzjonijiet bis-sottomissjoni illihuma gew imqabbda jaghmlu xoghol differenti u oltre dak miftiehem. F' kull kaz, li n-nuqqas ta' permessi ma kienx jiggustifika l-atteggjament ta' l-attrici li, arbitrarjament, tirrisolvi l-ftehim.

Il-Qorti ta' l-Appell tiddeciedi dan il-kaz billi tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez kontra l-konvenuti appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni