Referenza: 138/1992/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/10/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A.
Partijiet
CAMILLERI MARIA DOLORES ET vs MIFSUD MARIA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ESPROPRJAZZJONI - INTERPELLANZA GHALL HLAS
Fil-Qosor
Dan hu appell minn decizjoni tal-Bord li Jirregola l-kera. L-appellanti jilmenta illi fl-atti ma jirrizulta bl-ebda mod illi, jew bil-fomm jew bl-iskritt, xi hadd (mhux biss Maria armla ta' Joseph Mifsud) ircieva xi interpellanza ghall-hlas. L-appellanti jargumenta li l-provi tar-rikorrenti appellati huma limitati ghall-fatt illi baghtu ittri registrati li gew lura u baghtu ittri mhux registratili ma gewx lura. Skont l-appellanti dan bl-ebda mod ma jista' jittiehed bhala prova li Maria armlata' Joseph Mifsud, jew xi hadd mill-familja taghha, ircieva xi att jew interpellanza ghall-hlas. Huma jissottomettu li l-ligi tirrikjedi mhux biss li t-talba tkun effettivament giet ricevuta, imma wkoll li jkun hemm id-dekors tat-terminu ta' 15-il gurnata min-notifika tat-talba u ma giex pruvat lisar dan, la ghal darbtejn, kif tassattivament tirrikjedi l-ligi, u lanqas ghal darba wahda biss.

L-intimati min-naha taghhom, jissottomettu li l-fatt li Maria, armla ta' Mifsud, effettivamentirceviet it-talbiet ghall-hlas, jirrizulta tajjeb ferm miz-zewg affidavits taghhom u mill-affidavitta' binthom Sandra Vella, dawn l-affidavits msahha mid-dokumenti esebiti minnhom, mill-ktieb tal-kera esebit ukoll fil-process u wkoll mix-xhieda tal-istess Joseph Mifsud Junior. Huma jissottomettu li mhux minnu li l-provi huma limitati ghall-ittri mibghuta registrati li gew lura unclaimed u ittrimhux registrati li ma gewx lura. Huma jissottomettu illi l-interpellazzjonjiet ghall-hlas tal-kera li kien gia ghalaq saru skont il-ligi u l-gurisprudenza ghaliex twasslu bil-fomm, bil-kitba u bit-telefon u kienu dejjem diretti kontra min kellu interess guridiku li jhallas il-kera.

Il-Qorti tghid li wiehed kien jasal biex sa certu punt jifhem l-ostruzzjonizmu li kkaratterizza din il-kawza fl-ewwel fazi taghha, cioe', sakemm kienet ghadha hajja Maria, armla Mifsud, peress illi l-fattli kienet qed titwal il-kawza b'xi mod seta' jiggovaha f'dik li hija l-okkupazzjoni tal-fond de quo,pero' din il-Qorti ma tifhimx ghala kellu jibqa' ghaddej dan l-ostruzzjonizmu illi jirrizulta mill-atti processwali anke wara l-mewt tal-istess Maria armla Mifsud.

It-tieni punt illi din il-Qorti jidhrilha li ghandha tirrileva huwa l-opportunizmu u nuqqas assolut ta' attendibilita' fix-xhieda ta' Joseph Mifsud Junior, li ghamel sewwa il-Bord ma emmnux. Din il-Qorti m'hijiex pronta taccettaid-deposizzjoni tieghu kemm dik orali kif ukoll dik permezz tal-affidavit bhala wahda veritjera, litikkontjeni l-verita' jew li hija b'xi mod attendibbli.

Din il-Qorti hija sodisfatta illi r-rikorrenti appellati ghaddew minn kalvarju shih biex jippruvaw jithallsu tal-kera dovut lilhom, u kull ma sabu kien nuqqas assolut ta' kooperazzjoni u ostruzzjonizmu da parti, jekk mhux ta' Marija Mifsud stess, ta' min kien evidentement qieghed suppost jiehu hsieb l-interessi taghha. Il-verita hija li kien hemm interpellazzjoni wahda wara l-ohra bil-miktub, apparti interpellazzjonjiet anke verbali u ghalkemm m'hemmx il-prova dokumentarja u diretta li dawn l-interpellazzjonijiet ghaddew ghand Marija Mifsud, kollox jindika li verament gew ricevuti minnha, u li jew ghax riedet jew ghax kienet imgeghla baqghet inadempjenti.

Ghaldstant din il-Qorti qed tirrispingi l-appell u s-sentenzaappellata qed tigi konfermata bl-ispejjez kollha, kemm tal-prim'istanza kif ukoll ta' din l-istanzaa kariku tal-appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni