Referenza: 24/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/02/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
RAHIM DEBONO ALOYSIA vs PORT COTTONERA HOTEL DEV CO LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Sehhet attivita' fil-Casino di Venezia, Malta, li wasslet lill-Awtorita` dwar il-Lotteriji u l-Loghob biex tirrevoka l-licenzja ghall-operat tal-Casino. Minhabba f' din id-decizjoni ta' l-imsemmija Awtorita`, il-kumpanija intimata temmet l-impjieg ta' l-impjegati kollha.

Matul iz-zmien li l-attivitajiet tal-Casino kienu wieqfa, il-kumpanija intimata nediet process ta' evalwazzjoni ta' l-impjegati kollha taghha u kkonkludiet li r-rikorrenti ma kinitx idonea li tiddahhal lura fl-istess kariga li kellha. Ghaldaqstant, il-kumpanija intimata, kif allegatament kien permess bil-kuntratt ta' l-impjieg, offriet lir-rikorrenti l-kariga ta' Cleaner, kariga li hi kienet tokkupa xi zmien qabel ma'kumpanija ohra. Ir-rikorrenti rrifjutat I-offerta tal-kariga mibdula, izda stqarret li kienet lestaterga' lura fil-kariga li kellha.

Il-kumpanija intimata interpretat dan ir-rifjut bhala rizenja mill-impjieg u agixxiet konformi ma' din l-interpretazzjoni.

ll-kaz migjub quddiem it-Tribunal Industrijali mir-rikorrenti jirrigwarda t-temma ta' l-impjieg li sehhet wara li hi rrifjutat li tidhol lura fl-impjieg fil-kariga ta' Cleaner offruta lilha, minflok dik ta' Bar Attendant and Waiter li kienet tokkupa qabel. ll-pern tal-kwistjoni hu jekk il-kumpanija intimata setghetx tezercitad-dritt li tibdel il-kariga tar-rikorrenti f'dan I-istadju, u bl-informalita' kollha li rrizultat.

It-Tribunal Industrijali ddecieda li I-kumpanija intimata setghet tezercita d-dritt moghti lilha bis-sahha tal-kuntratt ta' l-impjieg, u ghaldaqstant it-temma ta' l-impjieg tar-rikorrenti saretghal raguni gusta u bizzejjed.

Ir-rikorrenti appellat minn din is-sentenza bl-aggravji li gejjin:-
1. Id-decizzjoni ma fiha ebda spjegazzjoni jew motivazzjoni li turi ghaliex it-Tribunal wasal ghal dik il-konkluzjoni tieghu;
2. F' kull kaz, it-Tribunal ma kellux jikkampa ruhu fuq il-kuntratt ta' I-impjieg taghha, ossija ta' dik il-klawsola kontenuta fih li kienet tippermetti bdil fix-xoghol taghha.
3. Ma ngiebet ebda prova li ssostni d-dikjarazzjoni tas-socjeta` intimata illi hima kienetx idoneja ghax-xoghol ta' “bar attendant and waiter”.

Rispettosament, din il-Qortita' l-Appell ssib li l-argoment tat-Tribunal hu wiehed fallaci u ghal kollox vizzjat minn koncezzjoni zbaljata tal-ligi in materja u ta' dik il-vizjoni cara tal-principji tad-dritt inerenti ghal kuntratti ta' impjiegi.

Hi disposizzjoni esplicita ta' l-Att dwar l-Impjiegi u Relazzjonijiet Industrijali illi impjegat li jkollu l-impjieg tieghu mitmum minhabba redundancy ikun intitolat ghall-impjieg mill-gdid jekk il-post li kien jokkupa jerga' jkun ottenibbli fi zmien perijodu ta' sena mid-data ta' tmiem ta' impjieg. L-istess diposizzjoni, ex-Artikolu 36 (3) ta' l-Att, tkompli tesigi wkoll illi dan ir-ri-impjieg irid isir taht kondizzjonijiet mhux inqas favorevoli minn dawk li hu jkunintitolat ghalihom li kieku l-kuntratt tas-servizz dwaru ma kienx intemm. F' dan il-kaz, l-appellanti ma gietx offerta l-istess post li kienet tokkupa qabel, jigifieri dak ta' “Bar Attendent and Waiter”, izda dak ta' “Cleaner”;

Avolja min ihaddem irrizerva kontrattwalment ghalih is-setgha lijvarja il-post ta' l-impjegat, ghandu dejjem ikun hemm dik l-ekwivalenza tax-xoghol gdid assenjat fil-konfront ta' dak ix-xoghol l-iehor li l-impjegat kien, precedentement, jaghmel, b' mod li x-xoghol il-gdid jikkonsenti, fl-espletament tieghu, li l-impjegat igawdi mhux biss l-utilizazzjoni u l-perfezzjoni ta' dik l-esperjenza akkwistata fil-fazi immedjatament anterjuri ghal dak ir-rapport gdid ta' xoghol, imma wkoll li jkompli jigi mhares lilu r-rispett u l-livell socjali - lavorattiv, akwistat fuq il-post tax-xoghol.

Din il-Qorti tara li l-appellanti jisthoqqilha t-tutela pjena lilhaakkordata mil-ligi. Dan fil-forma ta' kumpens rizarcitorju, una volta ma jirrizultax li din qed tinsisti ghar-re-integrazzjoni fl-impjieg. Hu l-kaz allura li l-atti jintbaghtu lura lit-Tribunal biex dan jipprovdi ghal likwidazzjoni gusta ta' dan il-kumpens fil-parametri ta' l-Artikolu 81 (2) tal-Kapitolu 452.

Ghaldaqstant din il-Qorti ta'l-Appell tilqa' l-appell lilha devolut u b' hekk tirrevoka s-sentenza appellata. Kif mitlub mill-istess appellanti, tirrinvija l-atti lura lit-Tribunal Industrijali ghal konsiderazzjoni u decizjoni minnu tal-kwantum tal-kumpens dovut lill-appellantiskond l-Artikolu 81 (2) tal-Kapitolu 452.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni