Reference: 1064/1988/1

Judgement Details


Date
09/10/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
GALEA DORIS ET vs TONNA MICHAEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI, MHUX NECESSARJU LI SSIR TALBA AD HOC GHALL-LICITAZZJONI - DIVIZJONI, TALBA GHAL SERVIGI - TRASFUZJONI TAL-GUDIZZJU, M`HEMMX GHALFEJN ISSIR TRASFUZJONI TAL-GUDIZZJU JEW IL-LEGITTIMAZZJONI TAL-ATTI META L-KAWZA TKUN DIGA` GIET DIFFERITA GHAS-SENTENZA
Summary
In Prim' Istanza gie deciz illi t-talba ghad-determinazzjoni ta' ammont dovut f'servigi mill-eredita' lil xi wiehed mill-eredi ma hijiex per se inkompatibbili ma' azzjoni biex jigi determinatstat ta' komunjoni f'eredita'. Jekk sewwa impostata fit-termini gusti bhala parti mill-esercizzju biex tigi determinata l-konsistenza ta' l-assi w il-likwidazzjoni ta' l-istess, talba similitista' tregi.

Talba simili pero' ghandha tkun necessarjament immirata biex l-ammont ta' servigi jigi likwidat bhala dejn ta' l-eredita' li ghandu jitnaqqas mill-assi socjali qabel ma ssir id-divizjoni tieghu billi jigi kanonizzat u mhallas lil min ikun gie gudizzjarjament rikonoxxut li rrenda s-servigi lid-decujus. Zgur li ma jistax jigi determinat b'mod li jizdied is-sehem ta' dak l-eredi li jkun ippresta s-servigi. L-assi fl-eredita' "da dividersi" ghandu jigi stabbilit wara li jitnaqqsu d-debiti - allura anke kull ammont talvolta dovut f'servigi- u hu l-bilanc li jirrizulta li ghandu jigi diviz skond ir-rispettivi kwoti bejn il-kondividendi.

Ma hemmx nullita` tas-sentenza jekk il-mewt ta` parti f'kawza tokkorri meta l-kawza tkun diga' differita ghas-sentenza, allavolja ma ssirx il-legittimazzjoni ta' l-atti jew it-trasfuzjonital-gudizzju qabel l-ghoti tas-sentenza.

Il-bazi ta' l-azzjoni ta` divizjoni ta` wirt hijal-ewwel u qabel kollox, prevja u okkorrendo, illi l-likwidazzjoni ta' l-assi socjali konjugali u l-assi partikolari u imbaghad ghad-divizjoni illi f'termini legali timporta dejjem il-licitazzjoni jekk l-oggett biex jigi diviz mhuwiex komodament divizibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info