Referenza: 15/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/01/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BARBARA EDMOND vs ISSA ISSLAM TAWFIK ISSA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; LIMITI TAL-FUNZJONIJIET TAT-TRIBUNAL GHAL TALBIET TAL-KONSUMATURI
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti qabbad lill-intimat sabiex jaghmillu xoghol ta' tbaqqin u kisi bil-gibs fuq hitan ta'maisonette liema xoghol ma kienx qieghed isir skond is-sengha u l-arti. L-intimat issottometta illihu kien ghamel ix-xoghol skond kif titlob is-sengha.

It-Tribunal ghal Talbiet tal-Konsumaturinnota illi r-rikorrenti ghandu konoxxenza adegwata f' dan it-tip ta' xoghol u anke ta lill-intimatl-opportunita` li jikkorregi dak ix-xoghol illi kien diga sar u jesegwih skond kif titlob is-senghau l-arti. Ghaldaqstant it-Tribunal laqa' t-talba tar-rikorrenti u ordna lill-intimat ihallas is-somma ta' Lm400 bl-ispejjez kontra l-istess intimat.

L-Appell ta' Issa Isslam Tawfik Issa kontradin is-sentenza huwa fis-sens infraskritt:-

(1) Is-sentenza hi zbaljata fl-okkju taghha ghaliex il-kawza, kif promossa, ma kienetx fil-konfront tieghu izda kontra s-socjeta` “David Isaac Ltd”;
(2) In-natura teknika tal-materja in meritu kienet tissuggerixxi li jitqabbad espert u mhux sempliciment li t-Tribunal jikkontenta ruhu “illi r-rikorrenti ghandu konoxxenza adegwata f' dan it-tipta' xoghol”.

F' dak il-kaz tezisti qaghda fejn isem l-intimat hu ghal kollox differenti minndak tas-socjeta` li fil-konfront taghha gew inizzjati l-proceduri, u “dan huwa zball ta' sustanza billi hu bl-okkju tad-decizjoni li l-partijiet jigu effettivament identifikati” (“Louise Ann Sultana-vs- Il-Kummissjoni ghall-Kontroll ta' l-Izvilupp u l-Awtorita` ta' l-Ippjanar”, Appell, 14 ta' April, 1997). Ladarba dan hu hekk, “sentenza li fiha l-indikazzjoni ta' isem ta' wahda mill-partijiet zbaljata fl-identita ta' dik il-persuna indikata hazin, hi nulla” (Kollez. Vol. XXXVI P I p 200 u Vol. XLI P II p 1055).

Din il-Qorti ta' l-Appell hi konxja mill-fatt illi l-ligi kostitwenti(Kapitolu 378) ma jidherx li takkorda lit-Tribunal, krejat tahtha, bis-setgha ta' l-ezekuzzjoni tad-decizonijiet tieghu. Ciononostante, din il-Qorti ma tarax li tezisti raguni serja u konvincenti ghalbiex ma ghandhiex hi stess direttament taghmel ir-rimessa ta' l-atti lit-Tribunal ghall-iskop tal-korrezzjoni okkorrenti, meta dan hu hekk processwalment lilha suggerit ghal fini li jigu evitati proceduri u gudizzji separati, b' hela ta' zmien u energija, u bi spiza zejda ghall-partijiet.

Ghaldaqtant din il-Qorti ddecidiet billi laqet' l-ewwel aggravju ta' l-appellanti u b' hekk tannulla s-sentenza appellata. Tirrinvija l-atti lura lit-Tribunal ghal Talbiet tal-Konsumaturi sabiex danjiddeciedi l-kawza fl-ambitu tal-konsiderazzjonijiet maghmula u tal-ligi. L-ispejjez, fic-cirkustanzi, jibqghu bla taxxa bejn il-partijiet.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni