Referenza: 12/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/01/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ABELA ANTOINETTE vs INTERNATIONAL SALES DIRECT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Ir-rikorrenti talbet danni ta' Lm450 rapprezentanti prezz ta' ‘steamer' li xtrat minghand id-ditta intimata. Matul iz-zmien tal-garanzija, dan l-‘isteamer' beda jinqalalu l-‘pipe' kif ukoll bdew isaddu l-viti u li ghalkemm hadithom ghand id-ditta intimate, dawn ma rrangawiex.

It-Tribunal ghalTalbiet tal-Konsumatur nnota illi fir-risposta tieghu l-intimat ammetta illi l-‘pipe' rabtuh b' cinga minflok bidluh u li dan sar sabiex ir-rikorrenti ma jkollhiex ghalfejn tixtri wiehed gdid u li huma qatt ma qalu lir-rikorrenti illi l-viti huma stainless steel minkejja illi qalulha illi l-boilerhuwa stainless steel. It-Tribunal nnota illi ga la darba l-intimat kien infurmat illi l-boiler huwa‘stainless steel', bl-istess irragunar jew ir-rikorrenti kellu jassumi illi l-viti kienu wkoll ‘stainless steel' kif ukoll illi mkien ma jirrizulta illi r-rikorrenti kienet offruta il-bdil tal-‘pipe'.

Ghaldaqstant, it-Tribunal ghal Talbiet tal-Konsumatur iddecieda dan il-kaz billi ordna lill-intimat ihallas lir-rikorrenti Lm450 bl-ispejjez kontra l-istess intimat b' dan illi l-isteamer issir proprjeta` ta' l-intimat wara li jkun sar il-hlas.

Fil-konfront ta' din is-sentenza d-dittaintimata ilmentat bl-aggravju generali illi t-Tribunal mar kontra d-dettami tal-gustizzja naturaliaudi alteram partem. Fl-ispecifiku, dan l-ilment taghha tissuddividih kif gej:-
(1) It-Tribunalnaqas milli jaghtiha l-opportunita` li tipprezenta l-kaz u li tiddefendih kif jixraq. Hi taccetta li ebda rapprezentant taghha ma attenda ghall-ewwel u l-ahhar seduta, b' dana li fl-istess waqt tissottometti b' raguni illi dik l-assenza taghha fil-proceduri kienet dovuta ghal-luttu fil-familja tad-dirigenti.
(2) Il-motivazzjoni tas-sentenza tippekka minn konfuzjoni fir-ragonament taghha. Danghaliex, skond id-ditta appellanti, mentri t-Tribunal donnu accetta l-asserzjoni taghha illi l-pipeta' l-isteamer vendut minnha ssewwa u ma nbidelx, u wkoll li l-appellata qatt ma giet imweghda li l-viti kellhom ikun ta' l-istainless steel, huwa mbaghad ghadda biex jirrexxindi l-bejgh.
(3) It-Tribunal naqas milli jistharreg jekk gewx sodisfatti r-rekwiziti ta' l-Artikolu 79 tal-Kapitolu 378.
(4) L-appellata ma agixxietx immedjatament u zammet ghandha l-oggett ghal sentejn shah.
(5) It-Tribunal ma kellux jadotta r-rimedju tar-rexxissjoni in vista ta' dak li jinghad fl-Artikolu 76 (2)tal-Kapitolu imsemmi.

Din il-Qorti ta' l-Appell ma taqbilx ma' l-espressjoni ta' fehma tad-ditta appellanti kontenuta fl-ewwel motiv ta' aggravju. Mill-verifika ta' l-atti processwali quddiemit-Tribunal jirrizulta illi z-zewg partijiet in kawza tqeghdu fil-posizzjoni li jippartecipaw fihau li jgibu ‘l quddiem l-assunti rispettivi ghas-sostenn tad-difizi taghhom. Ciononostante, id-dittaappellanti baqghet assenti minn dawn is-seduti.

Fuq it-tieni motiv ta' aggravju din il-Qorti ma akkoljietx d-deduzzjoni tad-ditta appellanti ta' xi vizzju logiku fil-motivazzjoni. Anke jekkdin tinsab redatta b' mod skematiku minnha hu sew dedott l-iter tal-hsieb persegwit mit-Tribunal ghar-raggungiment tar-ratio decidendi. Din il-Qorti ddeterminat illi l-pipe ta' l-isteamer mixtri ma kienx idoneju ghall-uzu funzjonali tieghu, li d-difett insit fih gie sempliciment riparat bl-irbit permezz ta' cinga minflok ma l-pipe innifsu gie sostitwit, u li, inoltre, fil-kaz tal-viti, li rrizultaw korrosivi, l-appellata qatt ma kienet informata illi dawn, bhala komponenti tal-boiler, ma kienuxukoll bhalu ta' l-istainless steel.

Il-Qorti jidhirlha li ghandha tiddisponi mill-ahhar tliet motivi ta' aggravju bil-mod infraskritt:-
(1) Fl-ewwel lok, ma kienx hemm ksur ta' l-Artikolu79 u non-konformita ma' l-Artikolu 76 (2) ta' l-Att XXVIII ta' l-1994, u l-ilment dwarhom qed jitqajjem biss issa, u ghall-ewwel darba, fl-istadju inoltrat ta' l-appell. Dan igib illi, strettament,din il-Qorti ma ghandhiex tokkupa ruhha minn dawn l-istess motivi ta' aggravju la qatt ma fformaw kontroversja quddiem it-Tribunal.
(2) Ankorke, il-Qorti kellha tikkonsidrahom jibda biex jigi rilevat illi ghalkemm ma jirrizultax mill-atti li l-appellata segwiet il-formalita` tan-notifika dettatamill-Artikolu 79, fir-realta l-komunikazzjoni lid-ditta appellanti ghal ksib tar-rimedju aspettat mill-appellata twasslet tempestivament lilha tant li l-istess ditta appellanti applikat ruhha biex tirricerka r-rimedju li hi dehrilha opportun. Rimedju dan, li ma instabx li kien ghal kollox wiehed idoneju biex jiskongura kontra l-mal-funzjonament ta' l-oggett komprat.
(3) Kwantu ghall-Artikolu 76 ta' l-Att imsemmi dan irid jinqara unitament ma' l-Artikoli 74 u 75 li jippreceduh. In sintesi, hu nkombenti fuq il-kummercjant illi f' kaz ta' nuqqas ta' konformita` fl-oggett mibjugh, dan ghandujipprovdi rimedju. L-ghazla tax-xorta ta' rimedju hi fil-poter esklussiv tal-konsumatur. Huwa jista' jopta jew ghar-riparazzjoni jew rimpjazzament ta' l-oggett, basta li dan ma jkunx hekk sproporzjonat u gravuri fuq il-kummercjant, jew li jsir diminuzzjoni fil-prezz tieghu, jew, sahansitra, r-rexxissjoni tal-ftehim meta n-nuqqas ta' konformita ma jkunx wiehed minuri u insinjifikanti. Id-ditta appellanti la quddiem it-Tribunal, u lanqas issa minn xi spjegazzjoni konkreta, ma pprovat, jew ikkonvincit, illi n-non konformita` kienet wahda minuri jew insinjifikanti.
(4) Fl-ahharnett, ma jidherx fil-kontingenzi ta' dan il-kaz, illi l-appellata giet li tiflet, minn xi kondotta passiva taghha,id-dritt li tazzjona ghar-rexxissjoni tal-kuntratt. Hi agixxiet fil-pront malli skopriet l-imperfezzjoni rizultanti fil-pipe ta' l-isteamer u jekk ir-rimedju inizzjali adoperat mid-ditta appellantinstab li ma kienx hekk konfacjenti skond l-ahjar teknika, ma tistax tigi rinfaccjata bil-fatt illi hi rremedjabilment tilfet il-beneficcju li tipprosegwi ghat-tutela tad-drittijiet taghha ghaliex zammet l-oggett.

Ghaldaqtant, l-appell gie michud u s-sentenza appellata, ikkonfermata, bl-ispejjez kontra d-ditta appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni