Reference: 500/1995/1

Judgement Details


Date
09/10/2001
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
MCKAY PAUL vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DISKREZZJONI TAL-QORTI F`KAZ TA` NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, NON EZAWRIMENT TA` RIMEDJI ORDINARJI
Summary
Jekk ir-regola tan-non ezawriment tar-rimedji ordinarji tista' titqies li hi, nehhi eccezzjonalment,wahda prattikament assoluta fir-rigward tar-rimedju taht il-Konvenzjoni Ewropeja, specjalment fil-kuntest tad-dritt ta' rikors quddiem il-Qorti, mhux l-istess jista' jinghad fir-rigward ta' l-applikazzjoni ta' dak il-principju ghar-rimedju taht il-Kostituzzjoni.

Il-Kostituzzjoni imkien matesigi, la espressament u lanqas implicitament, li r-rimedji disponibbli taht xi ligi ohra kellhomnecessarjament ikunu gew ezawriti biex il-Qorti fil-gurisdizzjoni taghha kostituzzjonali tkun tista'tiehu konjizzjoni tal-mertu. Waqt illi ghandu ikun ovvju illi r-rikors li lill-Qorti Kostituzzjonali in tutela ta' allegat ksur ta' dritt fondamentali jew theddida tieghu, kellu bhala regola ikun l-ahhar tarka ta' protezzjoni gudizzjarja ghal dan id-dritt - u f'dan is-sens hi korretta l-gurisprudenza kostanti - id-dritt ghar-rimedji kostituzzjonali ma huwa bl-ebda mod soggett ghal din il-kondizzjoni.

Il-fatt li skond il-Kostituzzjoni, il-Prim'Awla tal-Qorti Civili ghandha d-diskrezzjonili taghzel li ma tiddeklinax li tezercita s-setghat taghha nonostante kienet sodisfatta li mezzi xieraq ta' rimedju ta' l-allegat ksur kienu jew ghadhom disponibbli favur ir-rikorrent taht xi ligi ohra, hu ndikattiv mhux biss l-Kostituzzjoni tqis rilevanti l-ksur tal-jedd fondamentali fih innifsu umhux ir-rimedju jew rimedji accessibbli ghall-parti leza, imma wkoll li ma tqisx dikjarazzjoni ta'l-ezistenza ta' dak il-ksur jew ta' theddida tieghu dipendenti mill-fatt jekk kienx jezisti jew lerimedju biex jigi rettifikat taht xi ligi ohra.

In-non-ezawriment tar-rimedji ordinarji mhuxeccezzjoni formali stante li l-Qorti tezercita diskrezzjoni jekk taghtix rimedju jew le biss jekk umeta jirrizulta rimedju iehor effikaci kontra l-allegat ksur ta' dritt fondamentali. Il-principjukostituzzjonali huwa illi l-Qorti Kostituzzjonali hija marbuta li taghti u ghandha taghti rimedju hlief fejn tkun sodisfatta li ma jkunx hemm rimedju xieraq u adegwat taht xi ligi ohra. Pero' mhux eskluz li taghti wkoll rimedju kostituzzjonali fil-kazijiet fejn jirrizultalha illi r-rikorrent kelluwkoll xi rimedju taht xi ligi ohra.

Huwa evidenti mill-kliem ta' l-artikolu 46 (2) tal-Kostituzzjoni illi r-rimedju li ghalih hemm riferenza huwa dak ir-rimedju li seta' ma kienx ghadu ezistenti meta tigi istitwita l-azzjoni kostituzzjonali imma li kienet disponibbli fi kwalunkwe kaz ghar-rikorrent f'xi zmien antecedenti u r-rikorrent ma jkunx ghamel uzu minnu. Ghalhekk jekk ir-rikorrent seta` appella minn decizjoni tal-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar sabiex jikseb ir-rimedju li jkun qedifittex kostituzzjonalment, hu jitqies li ma jkunx ezawrixxa r-rimedji kollha li setghu kienu disponibbli lilu jekk jonoqs milli jappella.

Il-fatt tan-non uso tar-rimedju ordinarju ut sic, u indipendentement, mhux necessarjament dejjem u f'kull kaz u b'mod assolut ghandu jwassal lill-Qorti li tkun li tiddeklina li taghti rimedju. Jista' jkun hemm kazijiet fejn il-Qorti nonostante l-fatt illi ma kienx hemm uzu tar-rimedju ordinarju xorta ma tiddeklinax li tiehu konjizzjoni tal-ilment kostituzzjonali u taghti rimedji kif effettivament gieli gara f'kazijiet li verament huma rari, imma li jezistu specjalment meta jirrizulta jew li r-rimedju fi kwalunkwe kaz ma kienx ikun effettiv jew inkella meta c-cirkostanzi tal-kaz kienu tali li jirrikjedu azzjoni mmedjata u li r-rikors ghar-rimedju ordinarju seta' ikun tali li jaggrava s-sitwazzjoni u l-vjolazzjoni tad-dritt fondamentali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info