Referenza: 6/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/01/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ATTARD SERVICES LIMITED NOE vs AWTORITA' TA' MALTA DWAR IR-RIZORSI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; APPLIKAZZJONI GUSTA U ADEGWATA TAL-LIGI TA L-EU - APPELL; FTUH TA KOMPETIZZJONI FEJN HEMM MONOPOLJU NATURALI
Fil-Qosor
It-talba ta' l-esponenti hija li jinghataw access ghall-infrastruttura essenzjali ta' l-Enemalta litintuza ghall-jet fuel u li tinsab kemm fl-ajruport ta' Malta kif ukoll barra l-parametri ta' l-ajruport, cioe', mill-jetty tal-port sa' l-ajruport stess. Dan sabiex ikunu jistghu jipprovdu s-servizzta' refuelling ta' l-ajruplani fil-parametri ta' l-ajruport ta' Malta wara sejha ghall-offerti li huma rebhu fl-2004 mill-Malta International Airport (MIA) plc sabiex ikunu t-tieni operatur ta' refuelling fl-ajruport.

Fid-decizjoni taghha 02/ED tad-9 ta' Gunju 2005, l-MRA ma laqghhetx it-talba ta' l-esponenti ghall-access ghall-infrastruttura msemmija u lanqas stabbiliet kundizzjonijiet cari u mhux-diskriminatorju ghall-access ghal din l-infrastruttura. Minflok, kull ma ghamlet kien li stiednet lill-esponenti u lill-Enemalta sabiex jinnegozjaw flimkien kundizzjonijiet ghal access u stednithom ukoll, occorrendo, jaghtuha mandat sabiex tifissa hija stess il-hlas (charge) ghall-access. Dawn in-negozjati ma wasslu ghal xejn.

Fit-22 ta' Settembru 2005, l-esponenti intavolaw appellmid-decizjoni ta' l-MRA quddiem l-Onorabbli Bord ta' l-Appell permezz ta' nota ta' l-appell. L-esponenti talbu lill-Onorabbli Bord ta' l-Appell joghgbu jannulla, jwaqqa u jbiddel id-decizjoni li waslet ghaliha l-MRA, filwaqt li jilqa' t-talbiet ta' l-esponenti, inter alia, billi jordna illi jinghataw access ghall-infrastruttura ta' l-Enemalta u jordna li jittiehdu dawk il-mizuri kollha necessarjibiex dan isehh fi zmien qasir u perentorju.

Dan il-kaz ser jistabbilixxi precedent fil-kazistika Maltija ghaliex qed jitratta l-ftuh ghall-kompetizzjoni ta' kamp fejn ghad ghandna monopolju naturali u fejn l-Awtorita` responsabbli naqset milli tagixxi kif mitlub mill-ligijiet diversi.

Dan il-kaz ser johloq precendent anki fis-sens illi hawn si tratta ta' l-applikazzjoni gusta u adegwata tal-ligi ta' l-Unjoni Ewropeja. Hemm diversi ligijiet Ewropej u gurisprudenza citati u la darbal-MRA injorathom, issa sta ghall-Onorabbli Bord biex jaghtihom effett. Ghaldaqstant, din se tkun decizjoni taht l-iskrutinju ta' l-istituzzjonijiet Ewropej relevanti.

Il-Bord isib illi il-prezz kwotat mill-Enemalta huwa prima facie eccessiv, abuziv u jikkostitwixxi "entry barrier" ghall-appellant, u meta l-Awtorita` ippermettietu, din naqset mid-doveri taghha taht l-artikolu 4 biex tizgural-interkonnessjoni tas-servizzi kif ukoll illi tizgura l-kompetizzjoni gusta. Dan kollu jikkostitwixxi illegalita' materjali, kif ukoll nuqqas ta' ragjonevolezza u ta' proporzjonalita' fid-decizjonita' l-Awtorita`.

Ghaldaqstant il-Bord, filwaqt li laqa' l-appell interpost mill-appellanti, annulla d-decizjoni ta' l-Awtorita`. Il-prezz kwotat mill-Korporazzjoni Enemalta huwa "a constructiverefusal to grant access" billi huwa prima facie eccessiv u diskriminatorju, jew inkella qed jghaddiinefficjenzi tal-Korporazzjoni ingustament fuq l-appellanti, idderiega lill-Awtorita` ta' Malta Dwar ir-Rizorsi, sabiex, minnufih tordna lill-Korporazzjoni Enemalta sabiex din tipprezenta "segregatedaccounts" li juru x'inhuma l-ispejjez veri konnessi ma' l-infrastruttura in kwistjoni, tikkompara dawn l-ispejjez ma operazzjonijiet simili f' pajjizi ohrajn, partikolarment pajjizi zghar, tordna lifl-istess zmien il-Korporazzjoni Enemalta taghti kull gustifikazzjoni dettaljata dwar il-prezz minnha s'issa mitlub, u tidderiegi lill-istess Awtorita` li tistabilixxi il-prezz gust ta' din l-operazzjoni, u taghti ragjunijiet dettaljati lill-partijiet li jispjegaw id-decizjoni taghha.

Imbaghad wara li tkun hadet kont ta' din l-informazzjoni hekk migbura, tasal biex hi stess, jew xi entita'ohra kompetenti fil-qasam finanzjarju/ekonomiku ghan-nom taghha, twettaq fi zmien tliet xhur wara litkun ingabret l-informazzjoni imsemmijja, l-imsemmi l-Analysis of the cost-based and pricing structure of the Aviation Fuel Operations u tistabilixxi il-prezz gust ghas-servizzi mitlubin mill-Appellant sabiex dan ikun jista' jibda' jopera bhala it-tieni operator fit-tqassim tal-fuel ghall-avjazzjoni fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.

L-Awtorita' intimata appellat minn din id-decizjoni.Din il-Qorti tal-Appell rrespingiet l-appell ta' l-Awtorita` u kkonfermat d-decizjoni tal-Bord ta'l-Appelli dwar ir-Rizorsi moghtija fil-21 ta' Frar, 2007.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni