Referenza: 279/2005/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/01/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
SAMMUT NUTAR MARK vs CARUANA GALIZIA DAPHNE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LIBELL U MALAFAMA
Fil-Qosor
Il-lanjanza ta' l-attur tirrigwarda artikolu miktub mill-konvenuta Caruana Galizia u ppubblikat fil-harga tat-28 t'April tas-sena 2005, tal-gurnal “The Malta Independent”,
liema artikolu kien intitolat “Hey, baby, there is a pistol in my handbag”. Rizultat ta' dan l-attur hassu malafamat fit-termini ta' l-Artikolu 28 (1) tal-Kapitolu 248 billi jsostni li dan telliflu jew naqqasslu r-reputazzjoni tieghu.

Il-vertenza in dizamina tipprezenta l-konflitt perenni bejn zewg drittijiet importanti li llum huma tassew assodati fil-kamp in dizamina, senjatament:
i.id-dritt tal-liberta' tal-kelma; u
ii.id-dritt tar-reputazzjoni.
F'kaz ta' konflitt, spetta ghall-ordni gudizzjarju indipendenti li ghandu l-oneru li jibbilancja, bi prudenza, b'ghaqal oggettiv u b'fermezz fejn mehtieg, l-interessi konfliggenti - f'dan il-kaz bejn l-attur li jirritjeni li kellu r-reputazzjoni tieghu aggredita, u l-awtrici konvenuta li qed tizbandjerixxi l-istandard tal-liberta' tal-kelma favur taghha.

Il-liberta' tal-kelma ma tistax tigi estiza ghall-liberta' tal-malafama. Kull persuna ghandha li ma tkunx offiza fl-unur, fir-reputazzjoni u fid-dinjita' taghha, kemm personali u professjonali, u min jattakka dan il-kumulu ta' gid morali b'attribuzzonijiet specifici jrid almenu jipprova l-attribuzzjonijiet specifici li jaghmel ghall-anqas sostanzjalment, u jipprova l-allegazzjonijiet tieghu biex b'hekk ikun jista' jehles mir-responsabbilitajiet tieghu quddiem il-ligi.

L-Ewwel Qorti kienet sodisfatta li l-attur ma irrizultax li kellu l-intenzjoni specifika li jaghmel dak lilu attribwit mill-artikolista konvenuta u allura, kwalunkwe kumment negattiv indirizzat minnha fil-konfront ta' l-attur f'dawn ic-cirkostanzi hu ekwivalenti ghal ingurja malafamenti peress li hu priv mill-premessa logika necessarja li fuqha kellu jistrieh biex jigi sostanzjat u kkundannat lill-konvenuta Daphne Caruana Galizia biex thallas lill-attur Nutar Mark Anthony Sammut Lm500.00,0.

Il-konvenuta Daphne Caruana Galizia appellat u sostniet li ma kien hemm ebda ingurja malafamanti ghaliex kullma jirrizulta “huwa kumment/opinjoni dwar il-kaz, miktub bi stil distint tal-konvenuta, stil retoriku b' element ta' satira li kull min jaqra lill-awtrici jaf ben tajjeb”. L-istess konvenuta appellatghad-dritt taghha tal-liberta` ta' l-espressjoni kif iggarantita lilha mil-ligijiet.

Il-Qorti ta l-Appell ikkonkludiet li l-appellanti ma zammetx ruhha fil-qafas ta' dawk il-limiti strettamentnecessarji ghal dak li s-sentenza tal-Qorti tal-Kassazzjoni Taljana tirreferi bhala “continenza” ughall-appagament ta' l-interess pubbliku. Hi, invece, ghamlet bosta insinwazzjonijiet fuq il-kondotta ta' l-appellat anke fil-qasam tal-professjoni tieghu u rabtet avvenimenti biex tillustra u taghtirisalt, b' mod denigranti, l-unur u r-reputazzjoni tieghu.

Ghaldaqstant il-Qorti ta l-Appell tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez anke ta' din l-istanza kontra l-appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni