Referenza: 43/1995/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/10/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
D' AMATO REMIGIO ET vs GATT JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KERA - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
Mill-provi prodotti jirrizulta li l-fond bin-numru 35, Pjazza Robert Sammut, Floriana, kien gie originarjament mikri bhala “workshop” sabiex fih l-intimat appellant ikun jista' jahdem u jezercita x-xoghol tieghu ta' gojjellier. Dan kien fis-sena 1967 u l-kera dak iz-zmien kienet ta' Lm20 fis-sena.Fl-1971 il-kera dovuta giet awmentata ghal Lm45 fis-sena. Ghall-habta tas-sena 1984, l-appellant flimkien ma' membri tal-familja tieghu fforma kumpanija kummercjali fl-istess generu ta' xoghol, jigifieri dik ta' manifattura u riparazzjonijiet/alterazzjonijiet ta' gojjellerija, b'hanut fil-Belt Valletta. L-appellant xehed li minhabba li ried jaghti spinta lil dan il-hanut gdid fil-Belt, huwa naqqas l-attivita' tieghu temporanjament fil-fond l-iehor tal-Furjana pero' jichad li huwa qatt abbandunah jew zammu maghluq bla attivita'.

Il-Bord li Jirregola l-Kera, wara li ezamina d-deposizzjonijiet moghtija kkonkluda li,
“Il-fond ghal bidu inkera biex l-intimat wettaq il-hidma tieghuta' gojjellier u wara, zdiedet il-kera, u l-fond kellu jintuza bhala post minn fejn principalment jinbieghu l-oggetti.”

L-appellant baqa' jichad li kien hemm tali bidla daqstant kategorika fin-natura tal-attivita kummercjali, di fatt huwa jghid li piu' o meno huwa baqa' jaghmel l-istess uzu fih bhal qabel ankorke' b'hinijiet ridotti.

In realta', l-intendiment bejn il-partijiet minn dejjem kien li l-fond jintuza ghal skopijiet kummercjali konnessi max-xoghol tal-appellant bhala gojjellier u li dan kien jikkomprendi kemm manifattura, “hazna” kif ukoll bejgh ta' oggetti ta' gojjellerija. Meta l-kera giet awmentata, deher ukoll li l-appellant inghata d-dritt li juza l-fond ukoll, imma mhux esklussivament, bhala hanut.

Minn ezami tax-xhieda jirrizulta li l-appellant bedajuzah b'orarju u bi frekwenza ridotta. Matul dan il-perijodu kollu, perijodu ta' ghaxar snin cirka,is-sid, illum mejjet, l-awtur tal-appellati kien ghal kollox konsapevoli ta' dan l-istat ta' fatt uxorta wahda baqa' jircievi l-kera dovuta regolarment.

Jidher li l-unika xewqa espressa min-naha tas-sid kienet dik li jkun hemm awment ulterjuri fir-rata ta' kera u mhux li jiehu passi ghal fini ta' zgumbrament. Mill-bqija m'hemmx dubbju li s-sid kien ghal kollox edott mill-fatt li l-uzu principali li kien qed jaghmel l-inkwilin appellant mill-fond de quo kien dak li juzah bhala “workshop” li biex jahzen fih l-oggetti tal-gojjellerija u jzomm il-makkinarju tax-xoghol.

Il-fatt,mhux kontradett, li s-sid xtaq li jkun hemm awment ulterjuri fil-kera jkompli jiddimostra jekk xejnkemm min-naha tas-sid kien hemm tassew akkwiexxenza esplicita ghall-istat ta' fatt li kien jirrenjameta huwa kien ghadu haj. L-atteggjament inbidel biss wara mewtu u meta dahlu minfloku l-werrietatieghu.

Din il-Qorti jidhrilha li l-aggravji tal-intimat appellat huma fondati u l-appell tieghu jimmerita li jintlaqa'. Ghaldaqstant, din il-Qorti tiddeciedi billi, filwaqt li tilqa' l-appell tal-intimat, tirrevoka s-sentenza appellata moghtija fit-13 ta' April 2000, fil-kawza fl-ismijietpremessi, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra l-appellati.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni