Reference: 2328/1998/1

Judgement Details


Date
05/10/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CAMILLERI NAZZARENO vs BUHAGIAR JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, ELEMENTI TA` - ACTIO SPOLII, IBBAZATA FUQ IL-MERA DETENZJONI - ACTIO SPOLII, KWISTJONIJIET LI JISTGHU JIGU KONSIDERATI MILL-QORTI
Summary
F'azzjoni ta` spoll ma hemmx bzonn li l-attur jipprova li l-attur jipprova li ghandu pussess b'titolu ta' proprjeta' jew ta' servitu imma hu bizzejjed pussess kwalunkwe anke purament materjali u "di fatto". Ghall-actio spolii l-ispoljant ma jistax jirrispondi in difesa li dak li ghamel kien att legittimu ghaliex l-indagini tal-legittimita' jew le hija rizervata lill-gudizzju petitorju. Il-ligi tipprojbixxi kull eccezzjoni jekk din mhix dilatorja u ghalhekk ebda eccezzjoni perentorja ma hija ammissibbli.

Kwalunkwe att arbitrarju li marte proprio isir kontra l-volonta' tal-persuna spoljata jammonta ghal spoll. Il-vjolenza f'dan il-kaz kienet tohrog mil-fatt li l-konvenut kontra l-volonta' tal-attur possessur agixxa biex jiehu b'forza dritt li hu jippretendi li ghandu (u cioe' li jwaqqaf lill-appellat milli jezercita dritt ta' passagg b'vettura li min-naha tieghu hu kien jippretendi li kellu) meta kellu jirrikorri ghal mezzi ohra biex jirrevendika d-dritt tieghu. Hu ghal dawn is-sitwazzjonijiet li l-ligi tipprovdi l-actio spolii biex tassigura li jigi ripristinat l-ordni socjali u li l-persuna li giet vjolentement spossessata tigi qabel xejn reintegrata fil-pussess taghha,spoliatus ante omnia restituendum.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info