Reference: 568/1996/2

Judgement Details


Date
07/12/2007
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., MALLIA TONIO
Parties
VELLA JOSEPH ET vs FARRUGIA NAZZARENO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI; IL PROCESS TA - ULTRA VIRES, DEFINIZZJONI
Summary
L-artikolu 811(e) tal-Kap. 16 tal-Ligijiet ta' Malta jaghti dritt ghal ritrattazzjoni fejn is-sentenza tkun applikat il-ligi hazina, u l-artikolu 811(g) jaghti l-istess dritt ghal ritrattazzjoni jekkbis-sentenza ikun gie moghti izjed minn dak li ntalab.

Il-konsiderazzjonijiet legali li jirrigwardaw il-kwestjoni tas-smigh mill-gdid ta' kawza li dwarha tkun inghatat sentenza li saret gudikat, iridu jimxu mal-principju li r-rimedju tar-ritrattazzjoni mahsub fil-Kodici Procedurali Malti huwa wiehed straordinarju li jithalla jintuza biss fil-kazijiet u fic-cirkostanzi msemmija espressament fl-istess Kodici. Minbarra dan, it-tifsira ta' l-istess cirkostanzi li tahthom jista' jintalab tali rimedju, ghandha tkun wahda ta' “interpretazzjoni strettissima” jekk mhux ukoll b'applikazzjoni rigida li ma timxix b'xebh jew b'analogija.

Il-process tas-smigh u t-trattazzjoni mill-gdid ta' kawza deciza fih zewg fazijiet: l-ewwel it-tiftix tar-raguni li tista' twassal ghat-thassir tas-sentenza moghtija (in rescindendo); imbaghad, jekk din ir-raguni tinstab, is-smigh mill-gdid tal-kawzafl-istadju li tkun waslet fih meta nghatat is-sentenza li tkun twaqqghet (in rescissorio). Sadattant, ix-xoghol ta' din il-Qorti, sakemm tkun ghadha qieghda tqis jekk jezistux ragunijiet tajbin bizzejjed biex tithassar is-sentenza attakkata, huwa dak li tara biss jekk kemm-il darba tirrixultax imqar wahda mic-cirkostanzi procedurali mahsubin fl-Artikolu 811 tal-Kodici Procedurali. Fl-istadju inrescindendo din il-Qorti m'ghandhiex tgharbel mill-gdid dwar jekk hi taqbilx jew le mal-mod kif il-Qorti tkun waslet ghall-fehmiet taghha fis-sentenza attakkata.

Dan kollu jingabar taht ir-regola li huwa mixtieq u mehtieg li jkun hemm ic-certezza tad-dritt u fejn kawza tkun inqatghet b'sentenza li tkun ghaddiet f'gudikat din m'ghandhiex titwaqqa' kif gieb u lahaq, imma biss ghal ragunijiet serji u gravi. Dan kollu mbaghad jissejjes fuq il-massima li res judicata pro veritate habetur.

Il-process ta' ritrattazzjoni ma jservix bhala t-tieni appell, b'mod li taht l-iskuza ta' xinuqqas procedurali, il-Qorti tkun mistiedna biex terga' twettaq ezercizzju ta' ri-ezami li, fil-fatt, ma jkun xejn aktar minn skrutinju mill-gdid tal-konsiderazzjonijiet diga` maghmula mill-Qorti fis-sentenza li taghha jintalab it-thassir u s-smigh mill-gdid. Dan jghodd ghal kull wahda mill-kawzalimahsubin fl-Artikolu 811 tal-Kodici.

Meta titqies il-kawzali ta' l-ultra petita huwa mehtiegli wiehed jara x'ikun intalab. Il-kriterju hu li t-talba f'kawza titqies minn dak li jissemma fl-att li bih il-kawza tinbeda. Mill-formulazzjoni ta' dak l-att tal-bidu, wiehed ikun jista' jqis jekkdak moghti fis-sentenza jkunx ghal kollox 'il barra minn dak li ntalab (extra petita) jew ikunx aktar minn dak li ntalab (ultra petita). Fil-kaz tal-lum, l-atturi rikorrenti qeghdin jilmentaw minn din ta' l-ahhar. Ikun hemm kaz ta' eccess bhal dan fejn il-gudikant jibbaza r-raguni tad-decizjoni fuq titolu, kawzali jew fatt guridiku, essenzjalment differenti minn dak li, permezz ta' azzjoni jeweccezzjoni, jigi dedott mill-partijiet in sostenn tal-konkluzjonijiet taghhom. Dan il-kaz ma jghoddx fih ic-cirkostanza fejn Qorti tipprovdi rimedju li, ghalkemm ma jissemmiex bhala talba espressa, johrog ex necessaria consequentia minn talba ohra li tkun maghmula.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info