Reference: 371/2007

Judgement Details


Date
06/12/2007
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs BUHAGIAR NAZZARENO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NUQQAS TA APPELL F PIENA KARCERARJ SOSPIZA
Summary
Meta l-Ewwel Qorti tkun prekluza milli timponi piena karcerarja sospiza u l-istess sentenza tigi appellata mill-Avukat Generali, il-Qorti tal-Appell Kriminali, galadarba ma jkunx gie intavolat ebda appell mill-appellat innifsu kontra l-kundanna ghall-piena karcerarja (sia pure sospiza), din il-pienakarcerarja tghaddi in gudikat ukoll u l-unika kwistjoni li jkollha quddiemha l-Qorti hi jekk tali piena karcerarja ghandix tkun effettiva u esegwibbli minnufih jew tibqa' sospiza.

It-talba fl-appell tal-Avukat Generali kienet f'dan is-sens u ghalhekk il-Qorti kienet prekluza milli tikkontempla xi forma ta' piena jew provvediment alternattiv ghax dan kien jezorbita ghal kollox mill-mertu tal-appell. Kien ikun differenti kieku l-appellat ukoll kien appella mill-piena u talab li tigi nflitta xi piena jew provvediment iehor ghax b'hekk kienet tkun aperta l-kwistjoni dwar x'ghandha tkun l-ahjar piena jew l-ahjar provvediment fic-cirkustanzi. Dan pero' ma kienx il-kaz u ghalhekk idejn il-Qorti kienu marbuta bit-termini li fih gie impost l-appell f'dan il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info