Reference: 1311/1978/1

Judgement Details


Date
19/11/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
PACE FRANK vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, OBBLIGU TAD-DANNEGGJAT LI JIMMINIMIZZA D-DANNI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, OBBLIGU TAD-DANNEGGJAT LI JIMMINIMIZZA D-DANNI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, RESPONSABILITA` GHAD-DANNI QABEL IL-PROMULGAZZJONI TAHT L-ARTIKOLU 469A TAL-KAP. 12
Summary
Anki qabel il-promulgazzjoni tal-Artikolu 469A tal-Kap. 12 permezz tal-Att XXIV tal-1995, kien japplika l-principju illi meta entita` amministrattiva tkun giet dikjarata li uzat malament id-diskrezzjoni moghtija lilha mil-ligi in forza tal-kariga li tokkupa, li tkun agixxiet arbitrarjament u mhux inforza tal-ligi, certament kien ifisser li jekk mhux addirittura l-awtorita` amministrattiva tkun agixxiet in mala fede tkun almenu agixxiet b'mod illecitu u irragjonevoli. Ghalhekk titnissel r-responsabilita` ghad-danni taht il-principji generali tal-Kodici Civili.

Madanakollu, jibqa' l-principju li d-danneggjat ghandu d-dover li jimminimizza d-danni sofferti minnu. Ghalhekk per ezempju, jekk il-kwistjoni tkun tirrigwarda l-hlas ta` somma ta` flus bhala prekondizzjoni sabiex tkun tista`tinghata licenzja sabiex jopera attivita` kummercjali, id-danneggjat ghandu jipprova jimminimizza d-danni li hu jkun qed isofri, billi anki jhallas tali somma taht protesta sabiex ikun jista` jopera usussegwentement jattakka d-decizjoni amministrattiva in kwistjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info