Reference: 159/2007

Judgement Details


Date
13/09/2007
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs FENECH ADRIAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZVILUPPATUR
Summary
Zviluppatur li jikkommetti xoghlijiet ma jistax jahrab ir-responsabbilita' kriminali billi jghid liqabbad perit u/jew kuntrattur kompetenti. Infatti, fl-industrija edilizja dak li jsir ma jiddependixbiss mill-volonta tal-perit u/jew kuntrattur imma ikun hemm decizjoni tas-sid li tiddetermina hafnadak li jaghmlu l-perit u l-kuntrattur.

F'dan il-kaz, meta sar it-thaffir, dan sar aktar milli kien permess bil-kompjacenza tal-izviluppatur. Meta jigu intraprizi xogholijiet ta' kostruzzjoniu bhala risultat ta' dawn jissuciedu incidenti li jikkagunaw danni materjali jew addirittura offizifuq il-persuna, u dan ikun jidher li gara minnhabba nuqqas ta' hsieb, traskuragni jew addiritura minhabba nuqqas ta' tharis tar-regolamenti, ir-responsabbilita' kriminali testendi wkoll ghas-sidien jew zviluppaturi li jkunu ordnaw u ikkommettew l-istess xogholijiet lil dawn il-persuni, dment li ma jirrizultawx li dak li jkun sar, ikun sar b'abbuz mill-istess haddiema, kuntratturi jew periti u kontra l-volonta' espressa jew implicita' tal- izviluppatur jew sid li jkun ordna l-istess xogholjiet uad insaputa tieghu. Jinkombi ukoll fuq l-izviluppatur li jipprevjeni kull perikolu prevedibbli metahu jordna xogholijiet u jew ma jaghmilx dan, ikun passibbli ghar-responsabbilita' kriminali marbutama kull event dannuz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info