Reference: 2589/1996/1

Judgement Details


Date
30/03/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
GASAN INSURANCE AGENCY LIMITED vs DE LEONARDI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ PRINCIPALI - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, SINJAL TA` SEWWIEQ IEHOR - KOLLIZJONI, VELOCITA`
Summary
Utent ta` triq sekondarja ghandu l-obbligu li jcedi ghat-traffiku fi triq principali, li jesplora tajjeb it-triq principali qabel johrog fiha, u li jimxi 'dead slow' u sahansitra jwaqqaf, biex jaccerta ruhhu li jista johrog bla hsara.

Utent ta` triq principali ghandu wkoll l-obbligu li joqghod attent imma l-grad ta' diligenza li jinkombi lilu hu ferm anqas minn dak ta utent ta` triq sekondarja ghax hu ma jkunx qieghed jiddisturba l-kors tat-traffiku, imma jkun miexi ghad-dritt.

Il-fatt li utent ta` triq sekondarja gie milqut meta kien ittraversa bicca sewwa mit-triq principali huwa rrilevanti.

Utent ta` triq sekondarja irid jidhol got-triq principali bla ma jiehu riskjili driver prudenti ma jiehux. Utent ta` triq sekondarja ma jistax johrog go triq principali bl-izgiccaturi.

Meta wiehed jigi biex jaqsam it-triq b'karozza dan irid jara li ma jkunx hemm traffiku, mhux biss meta jibda jaqsam imma anke sakemm jaqsam ghal kollox.

Jekk iz-zewg sewwieqa setghu jaraw lil xulxin fi zmien utili, il-fattur tal-velocita` m'ghandux x'jaqsam xejn mal-kawza determinanti tal-kollizjoni.

Il-velocita' tal-parti l-ohra mhix skuza ghas-sewwieq li jonqos mill-osservanza tad-dmirijiet tieghu tas-sewqan.

Il-fatt li sewwieq ikun qed isuq karozza b'velocita' eccedenti l-ispeed massimu regolamentari, jekk dan ma jkunx il-kawza determinanti tal-kollizzjoni, huwa m'ghandux jinstab responsabbili lanqas fi grad ta' kontributorjeta' purche l-velocita` tieghu ma tkunx dak li tista` tissejjah sfrenata.

Gie kostantement ritenut illi waqt li l-velocita' eccessiva ghal dik regolamentari, jekk tirrizulta pruvata, tesponi lis-sewwieq sia jekk dan ikunutent ta` triq principali u sia jekk ma jkunx, ghall-proceduri kriminali kontra tieghu ghall-vjolazzjoni ta' regolamenti tas-sewqan appositi; tali velocita' eccessiva fiha infisha ma tistax titqies apriori bhala fattur determinanti ghar-responsabilita' ghall-incident jew kontributorju ghalih. Iridjigi stabilit sodisfacentement illi l-velocita' eccessiv kienet element determinanti li pprovoka l-incident u li tista' titqies bhala l-kawza prossima tal-akkadut.

Is-sinjali li tati persuna lil sewwieq ma jassolvux lil dan mid-dover tieghu li joqghod attent ghal utenti tat-triq ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info