Reference: 170/1995/2

Judgement Details


Date
14/05/2007
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., CUSCHIERI NOEL
Parties
RAPA JUDE THADDEUS SIVE TEDDY NOE vs RAPA FRANCESCO SIVE FRANK NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
EXTRA PETITA
Summary
Meta titqies il-kawzali tal-ultra petita huwa mehtieg li wiehed jara x'ikun intalab. Il-kriterju huli t-talba f'kawza titqies minn dak li jissemma fl-att li bih il-kawza tinbeda. Mill-formulazzjonita' dak l-att tal-bidu, wiehed ikun jista' jqis jekk dak moghti fis-sentenza jkunx ghal kollox 'ilbarra minn dak li ntalab (extra petita) jew ikunx aktar minn dak li ntalab (ultra petita). Fil-kaztal-lum, il-kumpannija appellata rikorrenti qeghda tilminta minn din tal-ahhar. Ikun hemm kaz ta'eccess bhal dan fejn il-gudikant “jibbaza r-raguni tad-decizjoni fuq titolu, kawzali jew fatt guridiku, essenzjalment differenti minn dak li, permezz ta'azzjoni jew eccezzjoni, jigi dedott mill-partijiet in sostenn tal-konkluzjonijiet taghhom”. Dan il-kaz ma jghoddx fih ic-cirkostanza fejn Qorti tipprovdi rimedju li, ghalkemm ma jissemmiex bhala talba espressa, johrog ex necessaria consequentiaminn talba ohra li tkun maghmula.

Meta wiehed iqis dak li talbet il-kumpannija appellanti intimata fil-bidunett tal-kawza u jqabblu ma' dak li ipprovdiet din il-Qorti fis-sentenza taghha tas-26ta' Mejju, 2006, wiehed ghandu jsib li dak li nghata kien sewwasew dak li ntalab. Intalab l-izgumbrament tal-appellata u nghata dak l-izgumbrament. Il-fatt li din il-Qorti qalbet il-konkluzjoni milhuqa mill-Qorti tal-ewwel istanza ma jista' bl-ebda mod jitfisser bhala l-ghoti ta' xi haga lil hinnminn dak li ntalab. Id-dispozittiv tas-sentenza, ukoll jekk moghtija minn Qorti fi grad tal-appell, irid jitqabbel ma' dak li jkun intalab fl-att promotur tal-kawza u mhux ma' dak li tkun iddecidietil-Qorti tal-ewwel grad.

Il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi tichad it-talbiet tar-rikorrentiRapa Brothers Company Limited, bl-ispejjez kontra taghha, billi ma jirrizultawx il-kundizzjonijietli jwasslu ghat-thassir tas-sentenza moghtija minn din il-Qorti fis-26 ta' Mejju, 2006, u ghas-smightaghha mill-gdid.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info