Reference: 672/1992/2

Judgement Details


Date
26/04/2007
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., CUSCHIERI NOEL
Parties
BORG JOSEPH NOE vs BUCKLE NORMAN NOE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Il-process tas-smigh u t-trattazzjoni mill-gdid ta' kawza deciza fih zewg fazijiet: l-ewwel it-tiftix tar-raguni li tista' twassal ghat-thassir tas-sentenza moghtija (in rescindendo); imbaghad, jekkdin ir-raguni tinstab, is-smiegh mill-gdid tal-kawza fl-istadju li tkun waslet fih meta nghatat is-sentenza li tkun twaqqghet (in rescissorio). Sadattant, ix-xoghol ta' din il-Qorti, sakemm tkun ghadha qieghda tqis jekk jezistux ragunijiet tajbin bizzejjed biex thassar is-sentenza attakkata, huwa dak li tara biss jekk kemm-il darba tirrizultax imqar wahda mic-cirkostanzi procedurali mahsubin fl-artikolu 811 tal-Kodici Procedurali. Fl-istadju in rescindendo din il-Qorti m'ghandhiex tgharbel mil-gdid dwar jekk hi taqbilx jew le mal-mod kif il-Qorti tkun waslet ghall-fehmiet taghha fis-sentenzaattakkata.

Dan kollu jingabar taht ir-regola li huwa mixtieq u mehtieg li jkun hemm ic-certezza tad-dritt u fejn kawza tkun inqatghet b'sentenza li tkun ghaddiet f'gudikat din m'ghandhiex titwaqqa' kif gieb u lahaq, imma biss ghal ragunijiet serji u gravi. Dan kollu mbaghad jissejjes fuq il-massima li res judicata pro veritate habetur.

Huwa wkoll principju accettat li l-process ta' ritrattazzjoni ma jservix bhala t-tieni appell, b'mod li taht l-iskuza ta' xi nuqqas procedurali,l-Qorti tkun mistiedna biex terga' twettaq ezercizzju ta' ri-ezami li, fil-fatt, ma jkun xejn aktarminn skrutinju mill-gdid tal-konsiderazzjonijiet diga' maghmula mill-Qorti fis-sentenza li taghha jintalab it-thassir u s-smigh mill-gdid. Dan jghodd ghal kull wahda mill-kawzali mahsubin fl-artikolu811 tal-Kodici.

F'dan il-kaz ir-rikorrenti tiddikjara li qieghda tressaq it-talba taghha tar-ritrattazzjoni fuq il-kawzali mahsuba fl-artikolu 811(l) tal-Kapitolu 12 tal-Ligijiet ta' Malta.Dwar il-kawzali li s-sentenza kienet milquta minn zball li jidher mill-atti (Art. 811(l)), huwa mehtieg li wiehed iqis sewwa x'titlob il-ligi sabiex kawzali bhal dik titqies misthoqqa. Il-ligi titkellem b'mod car dwar liema sura ta' zball irid ikun biex iwassal li sentenza tigi mhassra. Tali zball irid ikun jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawza u dan biss fil-kaz li d-decizjoni tkun imsejsa fuq is-suppozizzjoni ta' xi fatt li l-verita' tieghu tkun eskluza ghal kollox jew fuq is-suppozizzjoni li l-fatt ma jezistix. F'kull kaz, il-fatt ma jridx ikun punt kontestat li jkun gie deciz bis-sentenza. Ghal dan il-ghan, l-izball ta' fatt li jaghti lok ghar-ritrattazzjoni jrid ikun wiehedmaterjali, manifest u jirrizulta mill-atti nfushom, ghaliex mhux imholli li jitressqu provi biex jippruvaw tali zball. Minbarra dan, l-izball ma jridx ikun relattiv ghall-kriterji jew karattri li bihom il-fatt ikun gie jew seta' gie mifhum mill-gudikant li ta s-sentenza li qieghed jintalab it-thassir taghha, ghaliex dan m'huwiex zball li johrog mill-atti imma fis-sewwa konvinciment insindakabblital-gudikant.

B'zieda ma' dan, l-izball li jwassal ghat-thassir ta' sentenza u s-smigh mill-gdid tal-kawza irid ikun iddetermina d-decizjoni tal-gudikant fis-sens li kien l-fondament ewlieni tas-sentenza. Ma hemmx lok ghat-thassir tas-sentenza jekk kemm-il darba din, ghalkemm vizzjata minn zball ta' fatt manifest, tkun tista' tigi mod iehor imwiezna b'ragunijiet ohrajn indipendenti minn tali zball. Fuq kollox, ma tithalliex issir ritrattazzjoni fejn il-fatt zbaljat ikun punt li gie ikkontestat u deciz fis-sentenza attakkata.

F'dan il-kaz, r-rikorrenti tghid li l-imsemmi zball johrog car mill-fatt li din il-Qorti nqdiet b'dokument/prospett li kien iddikjarat bhala zbaljat mill-parti nnifisha li ipproducietu u liema prospett, matul is-smiegh kollu tal-kawza, hadd mill-partijiet ma qiesu aktar.

Il-kaz huwa wiehed ta' interpretazzjoni tal-provi akkwiziti, u mhux ta' accettazzjoni ta' fatt li l-atti tal-kawza jichdu bhala wiehed li ma jezistix. Dan jinghad bl-gharfienshih li l-linja bejn l-interpretazzjoni maghmula minn Qorti ghall-fatti li jkollha quddiemha fl-atti processwali u l-apprendiment zbaljat ta' fatt michud bhala effett ta' interpretazzjoni bhal dik hija wahda li mhix haga hafifa biex taghrafha minn qabel u dejjem b'mod distint. Izda, minhabba l-prezunzjoni li s-sentenza li tkun ghaddiet f'gudikat ghandha mis-sewwa, l-ewwel ipotesi ghandha tipprevali sakemm ma tinghatax raguni tajba u qawwija bizzejjed biex wiehed isib li, fil-fatt, ir-rizultatkien l-applikazzjoni tat-tieni ipotesi.

F'dan il-kaz, il-Qorti thoss li ghandu jinghad li d-dokument li r-rikorrenti trid tiskredita bhala “prova falza” kien sostnut b'xhieda guramentata dwaruminn min ressqu. Dik ix-xhieda u dak id-dokument, imbaghad, ghal darb'ohra b'xhieda mahlufa, inbidlu u gew riveduti b'dokumenti ohrajn wara li r-rikorrenti ntebhet li lanqas l-intimati ma kienu semmew certi hlasijiet li hija kienet attribwitilhom originarjament. Il-Qorti hija tal-fehma li ma hemmx lok li s-sentenza impunjata tithassar u li l-kawza tinstema' mill-gdid. Ghaldaqstant din il-Qortiqeghda taqta' u tiddeciedi l-kawza billi tichad it-talbiet tar-rikorrenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info