Reference: 63/2006/1

Judgement Details


Date
23/03/2007
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
CUTAJAR MICHAEL vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent gie imharrek quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti ta` Gudikatura Kriminali talli, fost affarijiet ohra, dan kellu fil-pussess tieghu ghasfur li l-kacca jew it-tehid tieghuhuwa projbit bil-ligi. B`sentenza tas-17 ta` Ottubru, 2006, dik il-Qorti sabitu hati tal-akkuzi dedotti kontra tieghu, u kkundannatu ihallas multa ta` Lm300 u l-licenzja tal-kacca giet sospiza ghall-perjodu ta` sena. Ir-rikorrent appella minn dik is-sentenza, izda l-Onorabbli Qorti tal-Appell Kriminali, b`sentenza moghtija fis-16 ta` Novembru, 2006, cahdet l-appell u ikkonfermat is-sentenza appellata, u wara li rat l-artikolu 429 tal-Kodici Kriminali, iddikjarat l-appell fieragh u ikkundannatlir-rikorrenti Lm100 ammenda oltre il-multa li diga` wehel.

Ir-rikorrenti qed jilmenta ksur tad-dritt tieghu li jkollu smiegh xieraq peress li, la darba x-xhieda mismugha mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti ta` Gudikatura Kriminali ma kienetx giet traskritta (peress li l-procedura quddiem dik il-Qorti hi wahda sommarja), l-Onorabbli Qorti tal-Appell Kriminali kellha terga` tisma x-xhieda mill-gdid, u dan, skond hu, jaghti vantagg lill-Pulizija Ezekuttiva li jkunu f`pozizzjoni li“jipperfezzjonaw kultant anki inkonxjament ix-xhieda taghhom”.

Din il-Qorti tghid mill-ewwel li, ghaliha, l-ilment tar-rikorrent huwa totalment bla bazi. Ma hemm ebda regola fundamentali jew principju legali li jesigi li Qorti li qed tisma` kawza ta` natura kriminali trid bil-fors tara lil-provi li tisma` jigu registrati u/jew traskritti; il-htiega li akkuzat ikollu “a fair trial” bl-ebda mod ma jwassal ghal dan. F`kazijiet bhal dawn, meta jkun hemm dritt ta` appell ghal xi parti leza, il-Qorti adita bl-appell trid hi terga` tisma l-provi mill-gdid, izda dan ma hu ta` vantagg ghall-ebda parti, ghax dik il-Qorti tisma` l-provi mhux biss fil-prezenza tal-akkuzat li jkollu d-drittjikkontrolla l-istess provi, izda trid tisma` l-provi kollha li kienu gew prodotti quddiem l-ewwel Qorti, kemm tal-prosekuzzjoni kif ukoll tad-difiza. Dan ma jwassalx ghal smiegh doppju tal-istes kaz, ghax il-Qorti tal-Appell ma tistax tisma` provi godda (hlief sa fejn hu permess bil-ligi), izda biss il-provi li jkunu gew prodotti quddiem l-ewwel Qorti.

Barra minn dan, il-Qorti tara li huta` vantagg ghall-process gudizzjarju li l-Qorti tal-Appell tisma` hi viva-voce l-provi tal-kaz, ghax tkun f`pozizzjoni ahjar li tapprezza dak li qed jinghad u kif qed jinghad, u tkun f`pozizzjoni ahjar tevaljuwa il-komportament tax-xhieda.

F`kaz li xhud fl-istadju tal-appell jghid xi hagadifferenti minn dak li jkun qal quddiem l-ewwel Qorti, il-parti interessati tista` dejjem tigbed l-attenzjoni tal-Qorti tal-Appell ghal dik ic-cirkustanza, u tali sottomissjoni zgur tittiehed in konsiderazzjoni minn dik il-Qorti fl-apprezzament li hi taghmel tal-provi prodotti.

Din il-Qorti tara li dan ir-rikors ma hu xejn hlief attentat iddisprat da parti tar-rikorrent biex jipprova jinheles minn akkuza li giet ippruvata.

Ix-xhieda li nstemghet f`dan il-kaz, kemm quddiem l-ewwelQorti kif ukoll fil grad ta` appell, kienet taht il-kontroll shih tar-rikorrent li kien assistit minn Avukat ta` fiducja tieghu, u jekk kien hemm xi diskrepanzi f`xi depozizzjoni, ir-rikorrenti setgha jigbed l-attenzjoni tal-Qorti ghal dan. Jekk, fi stadju tal-appell, tinghad xi haga “gdida”, il-parti l-ohra tista` dejjem titlob biex tressaq xhieda biex ixejjen dik il-“prova gdida” li tkun saret, izda f`dan il-kaz, ir-rikorrent lanqas talba f`dan is-sens ma jidher li ghamel.

Diment li dawn ir-regoli ta` procedura jipprovdu ghall-kontroll tal-partijiet tal-provi prodotti, b`opportunitajiet indaqs li jikkontradixxu l-pozizzjoni tal-parti l-ohra, ma jistax jinghad, in principju, li jkun hemm ksur tad-dritt ghal smiegh xieraq. F`dan il-kaz, ma jirrizultax li, fil-kors tas-smiegh tal-kawza quddiem il-Qrati b`kompetenza kriminali, sar xi strap procedurali li ma setax jigi rimedjat fil-kors tal-istess smiegh; ir-regola innifisha li x-xhieda fi proceduri sommarji ma tigix traskritta,ma twassalx ghal xi ingustizzja jew lezjoni ta` dritt ta` smiegh xieraq. Fuq kollox, persuna akkuzata b`reat li tkun qed tinstema` bi procedura sommarja, tista` dejjem titlob li x-xhieda tigi registrata, jekk jidhirlha li jkun importanti li jsir hekk, pero`, f`dan il-kaz, talba simili ma saretx.

Ghaldaqstant, din il-Qorti tiddisponi mill-kawza billi tichad ir-rikors tar-rikorrenti, bl-ispejjes kontra tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info