Reference: 161/2000/1

Judgement Details


Date
06/09/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs CARTER MICHAEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCESS TA FORZA - UZU LEGITTIMU TA FORZA
Summary
Wiehed ghandu necessarjament jara jekk fl-incident in kwistjoni, li ghalih kien unikament responsabbli l-imsemmi Noel Mallia, l-uzu tal-lembuba mill-appellant kienx wiehed eccessiv jew le f'dawk ic-cirkostanzi partikolari.

Hu necessarju li sabiex wiehed jasal ghal xi decizjoni fuq dan l-aspett, irid ipoggi lilu nnifsu fil-pozizzjoni li sab ruhu fiha l-appellant u jara kif f'dawk ic-cirkostanzi kien jirreagixxi ghall-aggressjoni. Irid jara jekk f'dawk ic-cirkostanzi, l-uzu tal-lembuba li,wara kollox,tifforma parti mill-uniformi tal-pulizija w tinghathalhom sabiex tintuza kull meta tinhass in-necessita', basta li tintuza b'mod ragjonevoli u kif ikun opportun skont ic-cirkostanzi, hiexxi eccess fl-uzu taghha jew, ghal kuntrarju, jekk dak l-uzu kienx wiehed f'waqtu jew necessarju.

Dan huwa t-test soggettiv li ghandu jsir f'dan il-kaz, u mhux it-test oggettiv bhal ma jidherli ghamlet l-ewwel Qorti. Certament mill-assjem tal-provi fuq dan l-aspett, din il-Qorti mhiex moralment konvinta li l-appellant ecceda fl-uzu ta' din il-lembuba. Dan ghaliex hi wzat dan it-test soggettiv u rat li dak l-uzu tal-lembuba, f'dawk ic-cirkostanzi, ma kienx eccessiv; anzi, kien piuttost mehtieg minhabba c-cirkostanzi li probabbilment, aktar iva milli le, sab ruhu fihom l-appellant. Warakollox, il-grad tal-probabbli huwa bizzejjed ghall-appellant sabiex inissel id-dubju ragjonevoli fil-verzjoni tal-prosekuzzjoni
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info