Referenza: 963/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/09/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
SAYDON GEORGINA vs MUSCAT EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
QORTI TAL-MAGISTRATI; KOMPETENZA
Fil-Qosor
Mir-rikors ta' appell li gie pprezentat mill-intimat appellant jidher li l-aggravju huwa duplici: wiehed hu li l-Qorti ddecidiet malament dwar l-eccezzjoni sollevata mill-intimat koncernanti l-gurisdizzjoni o meno tal-Qorti tal-Magistrati li tiehu hi konjizzjoni tal-kawza u t-tieni tirrigwarda n-nullita' tal-istess sentenza inkwantu l-Ewwel Qorti kompliet ghaddejja biex tiddelibera l-meritu meta kien hemm intendiment car u espress li fl-ewwel lok kellha tigi deciza l-eccezzjoni legali preliminarja.

Din il-Qorti jidhrilha li bil-mod kif giet moghtija u redatta s-sentenza appellata jirrizulta li l-ewwel Qorti korrettement l-ewwel ghaddiet biex tiddelibera u tiddeciedi separament dwar l-eccezzjoni tan-nuqqas ta' gurisdizzjoni. Ghalhekk huwa proceduralment possibbli li l-aggravju dwaril-fondatezza o meno ta' din l-eccezzjoni jigi deliberat ukoll minn din il-Qorti - indipendentementminn kif kompliet biex tiddelibera in segwitu l-Qorti tal-Magistrati.

Fil-fehma ta' din il-Qorti dak li ddecidiet il-Qorti tal-Magistrati fis-sens li hija kienet kompetenti u kellha gurisdizzjoni li tisma' u li tiddeciedi din il-kawza kien korrett u legalment validu. Infatti l-artikolu 48 tal-Kap 12 jistabilixxi kjarament li l-Qorti tal-Magistrati tista' tiddeciedi wkoll kull talba ghal zgumbrament jew tkeccija minn beni mmobbli sew bini kif ukoll raba.

II-kwistjoni tal-valur tidhol biss ghall-fini ta' kompetenza ratione valoris ghaliex l-izgumbrament qed jintalab a bazi tal-allegazzjoni tan-nuqqas ta' kwalsiasi titlu da parti tal-appellant. Mill-atti u dokumenti li hemm esebiti fil-kawza ghandu jirrizulta li l-ewwel Qorti ddecidiet tajjeb dwar l-ewwel eccezzjoni u li ghalhekk l-aggravju dwarha hu infondat.

Ghaldaqstant din il-Qorti tiddeciedi billi fl-ewwel loktichad l-aggravju tal-intimat appellant inkwantu jikkoncerna dik il-parti tad-decizjoni fejn l-imsemmija l-ewwel eccezzjoni giet michuda u tikkonferma din il-parti tas-sentenza appellata kif moghtijamill-Qorti tal-Magistrati. Tilqa' pero' dik il-parti tal-aggravji in kwantu tiddikjara l-bqija tal-imsemmija sentenza fl-ismijiet premessi u kif moghtija mill-istess Qorti bhala nulla u qeghda ghalhekk tirrevoka din il-parti tas-sentenza in kwantu tolqot l-eccezzjonijiet l-ohra, partikolarment dikfil-mertu u tordna li l-atti tal-kawza jigu rimessi quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) ghall-fini ta' tkomplija u smigh tal-kawza skont il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni