Reference: 66/2006

Judgement Details


Date
28/02/2007
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
IL-PULIZIJA (SPETTUR JOSEPH CORDINA) vs MICALLEF JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 39 (9) TAL-KOSTITUZZJONI - ARTIKOLU 579 (2) TAL-KODICI KRIMINALI - IL-QORTI KOSTITUZZJONALI, IL-PARAMETRI TA DIN IL-QORTI - NE BIS IN IDEM
Summary
Din il-Qorti hija marbuta li tqis il-kwestjoni kostituzzjonali skont il-parametri tar-riferenza maghmula lilha. Billi l-kwestjoni tkun inqalghet quddiem Qorti li mhix il-Prim'Awla tal-Qorti Civili jewil-Qorti Kostituzzjonali, u billi l-procediment ma jkunx tressaq quddiem din il-Qorti direttament minn min jallega l-ksur tal-jedd fondamentali partikolari, din il-Qorti jkollha tqis fedelment il-kwestjoni fil-mod u t-termini mghoddijin lilha mill-Qorti li tkun ghamlet ir-riferenza, u jekk tonqos li taghmel dan jew titbieghed milli tqis dak lilha riferut, tkun qeghda tiddeciedi extra petita.

Din il-Qorti qeghda tintalab tqis mill-akkuzat jekk bit-tressiq tal-akkuzat b'arrest mixli bl-akkuza taht l-artikolu 579(2) tal-Kodici Kriminali, l-istess akkuzat huwiex qieghed igarrab ksur tar-regola li persuna m'ghandhiex tbati piena doppja darbtejn ghall-istess ghamil.

Skont l-Artikolu 579 (2) tal-Kodici Kriminali, fejn persuna li tkun inghatat helsien provizorju mill-arrest taht garanzija, tista' titlef dik il-garanzija u jista' jintilef ukoll il-helsien hekk moghti jekk kemm-ildarba tonqos skond xi wahda mill-ghemejjel mahsuba fl-ewwel inciz, sakemm il-Qorti ma tqisx li talinuqqas jew ksur ma jkunx wiehed serju. Izda l-ligi trid li nuqqas bhal dak li jkun jikkonsisti fi ksur ta' wahda mill-kundizzjonijiet maghmulin fid-degriet li jkun tal-helsien provvizorju mill-arrest,isir ukoll reat li jgib mieghu ukoll il-possibilita' ta' multa u/jew piena ta' habs f'kaz ta' sejbien ta' htija. Il-ligi taghti lill-Pulizija s-setgha li jitolbu lill-Qorti tordna r-revoka tal-helsien mill-arrest u l-arrest mill-gdid tal-persuna imputata jew akkuzata.

L-artikolu 39(9) tal-Kostituzzjoni jipprovdi dwar id-dritt li l-ebda persuna li tkun ghaddiet minn procediment quddiem Qorti kompetenti dwar reat kriminali (sew jekk tkun inhelset mill-akkuza u sew jekk tkun instabet hatja)ma tista' terga' titressaq mixlija fi proceduri ohrajn dwar dak ir-reat jew xi reat iehor li ghalihsetghet instabet hatja fl-ewwel procediment, ghajr fuq ordni ta' Qorti oghla moghti matul il-kors ta' appell jew procedura ta' revizjoni tal-ewwel process. L-istess artikolu jrid ukoll li hadd ma jitressaq mixli dwar reat kriminali li tieghu dik il-persuna tkun diga' nghatat mahfra. Tali principjujsib ix-xbieha tieghu ukoll fl-Artikolu 527 tal-Kodici Kriminali, fil-kaz fejn persuna mixlija tinheles mill-akkuzi mressqin kontriha.

Il-principju tan-ne bis in idem imhares fl-artikolu 39(9)tal-Kostituzzjoni jimplika li persuna li tkun ghaddiet minn process dwar reat, m'ghandha qatt terga'tghaddi minn process iehor dwar tali reat jew dwar reati ohra li setghet tinstab hatja dwarhom f'dak l-ewwel process.

L-aspett tal-principju tan-ne bis in idem taht il-Konvenzjoni, jiehu xejraxi ftit differenti minn dak li japplika taht il-Kostituzzjoni. L-artikolu 4 tas-Seba' Protokoll tal-Konvenzjoni, li llum il-gurnata jaghmel bicca mil-ligi ta' Malta, jipprovdi li hadd ma jista' jigipprocessat jew ikkastigat ghal darba ohra fi procediment kriminali taht il-gurisdizzjoni tal-istessStat ghal xi reat li dwaru jkun gie ipprocessat (kemm jekk ikun inheles kif ukoll jekk ikun instab hati) skond il-ligi u l-procedura penali f'dak l-Istat. L-imsemmi artikolu jaghmel eccezzjoni fil-kaz li, skond il-ligi u l-procedura penali ta' xi Stat, kaz jista' jerga' jinfetah jekk ikun hemm provi ta' fatti godda li jkunu ghadhom kif irrizultaw, jew jekk fl-ewwel procediment ikun sehh xi “vizzju fondamentali”, li f'kull kaz minnhom jista' jkollhom effett fuq kif jisvolgi l-kaz.

L-artikolu 4 tas-Seba' Protokoll tal-Konvenzjoni ma jzommx milli persuna tigi suggetta ghal izjed minn procediment wiehed ta' karattru differenti, bhal fil-kaz ta' tehid ta' proceduri dixxiplinari u proceduri kriminali kontra l-istess persuna fl-istess gurisdizzjoni. Dak l-artikolu lanqas ma jzomm millijittiehdu kontra l-istess persuna procedimenti ta' ghamla kriminali f'gurisdizzjonijiet differentidwar l-istess ghamil. Fuq kollox, dak l-artikolu japplika biss dwar procedimenti precedenti li jkollhom it-timbru ta' gudikat. Decizjoni titqies bhala gudikat meta tkun irrevokabbli u meta ma jkun ghad fadal l-ebda rimedju iehor disponibbli ghall-partijiet li jista' jibdel dik id-decizjoni.

Is-soluzzjoni tal-kwestjoni dwar jekk il-proceduri pendenti quddiem il-Qorti tal-Magistrati kontral-akkuzat jikkostitwux ksur tal-jedd tieghu tan-ne bis in idem, tiddependi mill-isfera ta' applikazzjoni tal-artikolu 4 tas-Seba' Protokoll. Il-Qorti tidentifika dawn l-elementi biex jista' jinghad litali jedd ikun inkiser: (i) tehid ta' proceduri jew l-ghoti ta' piena mill-gdid; (ii) fi procediment kriminali; (iii) ghal reat li dwaru tkun diga' nghatat decizjoni finali; (iv) fl-istess gurisdizzjoni; u (v) skond il-ligi u l-procedura ta' dak il-pajjiz. L-ghan ewlieni ta' dan l-artikolu huwa ghalhekk dak li jzomm milli ssir ripetizzjoni fl-istess Stat ta' proceduri kriminali li jkunu ntemmu qabel b'decizjoni finali.

Dak li huwa essenzjali ghad-determinazzjoni ta' jekk it-“tieni” procediment jiksirx ir-regola tan-ne bis in idem hu jekk ir-reat li bih il-persuna tigi mixlija jikkostitwix ghamil bl-istess elementi tar-reat li dwaru dik il-persuna kienet diga' nstabet hatja. Jekk l-elementi jirrizultaw l-istess jew jirkbu fuq xulxin, allura t-tendenza hija li jkun hemm ksur tal-principju tan-ne bis in idem. Min-naha l-ohra, jekk l-ghamil wiehed jaghti lok ghal izjed minn reat punibbli wiehed, it-tehid ta' izjed minn procedura wahda fil-gurisdizzjoni tal-istess Stat dwar kullreat ma jiksirx dik ir-regola.

Din il-Qorti tikkonkludi billi tghid li l-proceduri mehuda kontra l-akkuzat u li ghadhom qeghdin jinstemghu mill-Qorti Riferenti ma jiksrux il-jeddijiet tal-akkuzat la taht il-Kostituzzjoni u lanqas taht il-Konvenzjoni. Ghalhekk tordna lir-Registratur sabiex jghaddi lura l-atti tal-akkuza lill-Qorti Riferenti sabiex tkompli tisma' l-kaz skond din is-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info