Referenza: 150/1990/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/01/2007
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, MAGRI ALBERT J., MALLIA TONIO
Partijiet
ABELA PIERRE vs DEPARES JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 8 TAL KAP 288 - PREZZIJIET TAL BINI
Fil-Qosor
L-Artikolu 8(1) tal-Kap 288 (l-Att XXXVI tal-1980 li jirregola l-prezzijiet tal-bini, kif sussegwentement emendat bl-Att XIII tal-1983 u l-Att numru VI tal-1985), jistabilixxi li fejn persuna tkun hallset prezz li jeccedi l-prezz stabbilit taht l-Att hija tista' titlob ir-rifuzjoni tad-differenza fil-prezzijiet. Din it-talba ghar-rifuzjoni trid issir quddiem tribunal specjali mwaqqaf permezz tal-istess Att. Is-subinciz (2) ta' dan l-Artikolu izda jipprovdi wkoll li tali talba ghar-rifuzjoni tad-differenza fil-prezzijiet trid issir fi zmien sentejn mid-data tal-ahhar pagament. Din il-ligi taghmilha cara li l-hlas li parti jista' jitlob ghax-xoghol ta' bini ghandu jkun biss dak stabbilit skonddak l-istess Att.

Fl-Artikolu 8 (1),il-Kap. 288 jipprovdi li ghandu jkun hemm tribunal lijkun maghruf bhala t-Tribunal ghall-Kontroll tal-Prezzijiet tal-Bini li jkollu gurisdizzjoni li jiddeciedi talbiet u kwistjonijiet ohra dwar kull haga li tolqot il-prezz li ghandu jithallas u kull hlas lura li jkollu jsir, skond id-disposizzjonijiet ta' dan l-Att.

Dan hu Tribunal imwaqqaf b'kompetenza specjali - mhux necessarjament - biex jiehu konjizzjoni ta' kull kwistjoni li tolqot il-prezzijiet tal-bini stabbiliti b'avviz legali skond il-Kap. 288. Dan ifisser illi min - bhall-appellant - jinvoka l-protezzjoni ta' dan l-Att, kien obbligat li jadixxi lil dan it-Tribunal, kif effettivament jirrizulta li kellu hsieb li jaghmel il-konvenut skond ma hu stess ivverbalizza fl-atti tal-kawza imma li ma jirrizultax illi sal-lum hekk ghamel. Ma jfissirx illi l-provvedimenti ta' dan l-Attsetghu jew kellhom jigu invokati u applikati mill-Qrati ordinarji. Ghalkemm mhux eksluz li l-Qratiordinarji seta' jkollhom kompetenza biex jiddeliberaw u jiddeciedu dwar kwistjonijiet rigwardanti l-prezzijiet tal-bini u l-hlas ghax-xoghol ta' kostruzzjoni - materji dawn da verificare kieku nghatat eccezzjoni f'dan is-sens - il-qrati ordinarji ma setghux, la sua sponte u lanqas jekk hekk mitlubali jaghmlu, japplikaw il-provvedimenti ta' dak l-Att u d-drittijiet fihom eradikati, ghax dawn humaeskluzi mill-gurisidzzjoni taghha.

Kull min allura jinvoka l-protezzjoni ta' l-Att dwar il-Kontroll tal-Prezzijiet tal-Bini kellu necessarjament - jekk imharrek - jaghti l-eccezzjoni ta' l-inkompetenza tal-qrati ordinarji ta' dik il-vertenza. Eccezzjoni din li ghandha tigi sollevata in limine litis.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni