Reference: 696/1990/2

Judgement Details


Date
17/01/2007
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY, FARRUGIA SACCO LINO, MALLIA TONIO
Parties
GATT BALDACCHINO CARMELO SIVE CHARLES ET vs ARCIDIACONO GIUSEPPE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ATT GUDIZZJARJU, IDENTITA` TA PERSUNA INDIKATA FI - ITTRA UFFICJALI, META TIKKONTJENI ZBALL - KONVENJU, PROMESSA UNILATERALI
Summary
Differenzi fl-isem ta' l-attur u fl-ortogrofija (spelling) ta' isem fuq ittra ufficjali maghmula aitermini ta' l-Artikolu 1357(2) tal-Kodici Civili ma jippregudikawx l-effikacja ta' dik l-ittra ufficjali.

Jekk ma hemmx u qatt ma kien hemm problema dwar l-identita` tal-persuna li maghha l-partijiet ikkuntrattaw allura mhux il-kaz allura li si tratta minn persuna "totalment estranea ghall-konvenju".

Tali persuna setghet giet deskritta b'modi differenti, imma fuq l-identita` taghha ma hemm assolutament ebda dubju ragjonevoli. Issa daqstant iehor huwa car, ovvju u minghajr ombra ta' dubju li huma persuni li jakkwistaw drittijiet u ghandhom obbligazzjonijiet, u li l-ismijiet u l-kunjomijiet iservu biex il-persuni jigu identifikati u distinti minn persuni ohra.

Obbligazzjoni unilaterali hija wkoll valida jekk accettata, u mhux mehtieg li kull meta jkun hemm obbligazzjonita' bejgh, din tkun segwita b'obbligazzjoni ta' xiri.

Fil-kaz ta' weghda ta' bejgh jew ta' xiri, il-ligi tikkontempla separatament il-promessa unilaterali tal-bejjiegh li jittrasferixxi l-hagalix-xerrej bi prezz determinat jew li jista' jigi determinat (Art. 1357 Kodici Civili), u l-kontro-promessa unilterali tax-xerrej li jixtri l-haga u jhallas il-prezz (Art. 1360 Kodici Civili). Mallil-promessa sija tal-bejjiegh kemm dik tax-xerrej, tigi accettata mill-parti li favor taghha tkun saret, dik il-promessa jew offerta tinbidel f'obbligazzjoni f'dak li jkun ghamilha, b'mod li dak li jwieghed ("promisor") ikun obbligat jesegwixxi l-obbligazzjoni minnu assunta, u, fin-nuqqas l-accettant ("promisee") jista' jitlob li l-parti li tkun weghdet tigi ordnata tesegwixxi n-natura l-obligazzjoni taghha, u jekk dan ma jkunx aktar possibbli, li thallas id-danni. Fi kliem iehor, malli l-promessa tal-bejjiegh tigi accettata mix-xerrej, huwa jsir obbligat li jitrasferixxi, fiz-zmien miftiehemjew determinabbli skond il-ligi, il-haga lix-xerrej u jircievi l-prezz; u jekk il-bejgh ma jkunx jista' jsir izjed, li jhallas id-danni. Similment, malli l-promessa tax-xerrej tigi accettata mill-bejjiegh, ix-xerrej ikun obbligat li, fl-istess zmien, ihallas il-prezz u jircievi l-haga oggett tal-bejgh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info