Reference: 18/2004/1

Judgement Details


Date
12/01/2007
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE ANTON
Parties
BRINCAT JOSEPH DR. NOE vs DIRETTUR TAS-SIGURTA SOCJALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT GHAT TGAWDIJA PACIFIKA TA` POSSEDIMENTI - DRITT GHALL-PENSJONI
Summary
L-ghoti ta' kontribuzzjonijiet f'fond tal-pensjonijiet jista' taht certi cirkostanzi johloq "a property right" u dan id-dritt jista' jigi effetwat mill-mod kif il-fond jitqassam. Id-drittijiet li jinholqu mill-hlas tal-kontribuzzjonijiet huma ta' natura pekunjarja ghall-iskopijiet ta' l-Artikolu 1 tal-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni Ewropea.

Anki jekk stess l-imsemmija disposizzjoniji tiggarantixxi l-beneficcji lil min ikun ikkontribwixxa ghal sistema ta' sigurtà socjali, xorta wahda m'hemmx garanzija ghal xi ammont partikolari.

Fi kliem iehor, ghalkemm, il-fatt li wiehed ikun ikkontribwixxa ghax hallas "il-bolla" tas-sigurta` socjali, johloq "a property right" li jista' jkun protett bl-Artikolu 1 tal-Ewwel Protokoll, meta si tratta ta' skema imhaddma mill-iStat fl-ambitu tas-sigurta` socjali wiehed ma jistax jitkellem dwar dritt ghal xi ammont partikolari ta' pensjoni. Sakemm dak li jkun sar ma jkunx jammonta ghal negazzjoni totali tad-dritt ghall-pensjoni (jew, bhalma kien f'diversi mill-kazijiet hawn aktar 'l fuq citati, negazzjoni totali ghal xi beneficcju ta' natura pekunjarja iehor), wiehed ma jistax jitkellem dwar ksur tal-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll. Fil-kaz in dizamina, id-disposizzjoni tal-ligi li qed tigi attakkata - l-Artikolu 47 tal-Kap. 318, abbinat, s'intendi ma' disposizzjonijiet ohra tal-istess ligi - tipprovdi li meta persuna jkollha "service pension" minghand l-ex-employer taghha, il-pensjoni tas-sigurta` socjali titnaqqas bid-differenzata' dak li dik il-persuna tkun qed tippercepixxi mill-pensjoni privata. Pero` qatt ma tigi negata ghal kollox il-pensjoni tas-sigurta` socjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info