Reference: 605/2003/1

Judgement Details


Date
10/01/2007
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
SALOMONE ALBERT W ET vs DEGIORGIO MATTHEW
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, DEFINIZZJONI TA` KERREJ TAHT IL-KAP. 69
Summary
Jidher mid-definizzjoni tal-kelma "kerrej" illi l-ligi tirrikjedi zewg rekwiziti konkorrenti biex persuna li tkun qed tokkupa l-fond tigi akkordata b' success il-protezzjoni taht il-Kapitolu 69. Jigifieri, (i) li tkun membru tal-familja ta' l-inkwilin u (ii) li tkun tirrisjedi mal-kerrej fil-mumenttal-mewt tieghu;

Marginalment, kwantu ghall-ewwel rekwizit, il-gurisprudenza taghna kienet ghal certu zmien tikkwalifika bhala membri tal-familja dawk konsangwinji, cjoe, dawk kollha konguntipermezz tad-demm u dixxendenti wahda mill-ohra mill-ohra jew minn stipiti komuni.

Meta l-kelma ('residenza') mhix definita, is-sinjifikat taghha jista' jvarja skond il-kontest partikulari u l-iskop ta' l-uzu taghha f' dak il-kontest. Il-wisq erudit Imhallef Maurice Caruana Curran jipproponi,b' kawtela, illi biex parenti ta' l-inkwilin jiggjova ruhu mill-protezzjoni tal-Kapitolu 69 dik ir-residenza tieghu mat-tenant "ma tridx tkun kazwali, jew saltwarja, jew ghal semplici kumdita ahjar,jew ta' semplici pjacir, jew ispirata minn dik il-htiega ta' kambjament ta' ambjent li anke taghmelgid ghas-sahha u ghall-mohh, imma trid tkun ir-residenza ordinarja tal-bniedem, anke jekk ghal bzonnmhux l-unika residenza tieghu, imma dejjem haga imposta minn necessita".

B'"residenza ordinarja" gie ulterjorment imfisser illi dawn il-kliem jiddenotaw "residenza f' post b' certu grad ta' kontinwita` u apparti assenzi accidentali jew temporanji. Id-durata mhux kriterju esklussiv u necessarjament determinanti. Hu pero` kriterju tajjeb dak li jirrigwarda l-mod kif bniedem ugwalment jorganizza hajtu".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info