Reference: 1209/2003

Judgement Details


Date
30/11/2006
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA vs BORG EDGAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Din il-kawza istitwita mill-attur titratta dwar ezercizzju ta' judicial review minn decizzjoni moghtija mit-Tribunal ghall-Investigazzjoni tal-Ingustizzji stabbilit bl-artikolu 3 tal-Att Numru VIII tal-1997 - Kapitolu 394 tal-Ligijiet ta' Malta, u din il-kwalita` ta' azzjoni hija permessibbli li ssir anke fl-isfond tal-gurisprudenza nostrali.

Ghalkemm Tribunal jew Bord jista' jinghata b'ligi il-gurisdizzjoni esklussiva sabiex jiddeciedi kazijiet specifici, bl-esklussjoni tal-Qrati ordinarji, l-istess qrati ordinarji xorta huma kompetenti biex jissindakaw l-operat tal-istess Tribunal us-sentenzi tieghu “pero' limitatament ghall-tliet kategoriji ta' difetti - (a) eccess ta' gurisdizzjoni, (b) non osservanza ta' l-istess ligi kostitwita - .. u finalment (c) non-osservanza ta' xi wiehed mill-principji fondamentali tal-gustizzja”.

It-Tribunal Industrijali ma huwiex “qorti” fit-termini tad-disposizzjonijiet relattivi tal-Kostituzzjoni u il-Prim'Awla ghandha gurisdizzjoni doppja fuq l-istess Tribunal u cioe` li tara li dan l-istess organu gudizzjarju jimxi skond il-ligi u fil-limiti tal-ligi, u b'hekk ma jesorbitax il-kompetenza tieghu, u wkoll li l-istess Tribunal jimxi skond il-Kostituzzjoni u b'hekk ma jkun hemm ebda ksur tad-drittijiet fondamentali tal-bniedem.Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info