Reference: 2779/1997/1

Judgement Details


Date
06/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
TESTAFERRATA DE NOTO FREDERICK ET vs TESTAFERRATA DE NOTO EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IRKUPRU SUCCESSORJU, JEDD TA` KO-WERRIET LI JINGHAQAD MA` KO-WERRIET IEHOR LI JKUN GÀ BEDA L-PROCESS TA` L-IRKUPRU - IRKUPRU SUCCESSORJU, META JISTA` JIGI EZERCITAT DAN ID-DRITT
Summary
L-aventi causa ta` persuna li tkun cediet sehemha mill-wirt mhux intitolati ghall-ezercizzju tal-irkupru successorju flimkien mal-werrieta l-ohra.

Ko-werriet jista' jinghaqad mal-ko-werriet l-iehor fl-ezercizzju tal-jedd ta' rkupru. Dan jista' jaghmlu sakemm il-jedd ma jkunx lahaq gie akkwizit mill-ko-werriet l-iehor, ghax inkella l-ko-werriet li jfittex li jinghaqad fl-irkupru ma jkunx qieghed, fil-fatt, jinghaqad fl-irkupru izda jaghmel esproprjazzjoni ta' jedd ga' akkwizit mill-ko-werriet l-iehor.

Jista` jinghad li r-retratt huwa konsumat meta c-cessjonarju ikun akkonsenta ghalih jew meta tkun giet deciza b'mod definittiv kawza kontrih. Ghal dan il-ghan ma hemmx bzonn li l-prezz tac-cessjoni jkun sar.

Ghalhekk, il-jedd ta' ko-werriet li jinghaqad ma' ko-werriet iehor li jkun gà beda l-process ta' l-irkupru jintemm jew fi zmien hmistax wara n-notifika li l-ko-werriet l-iehor ikun qed jezercita l-irkupru, jew meta l-ko-werriet l-iehor ikun finalment akkwista s-sehem tal-wirt minghand ic-cessjonarju, sakemm, f'dan it-tieni kaz, ikun ghadda wkoll iz-zmien ta' xahar min-notifika, mhux ta' l-irkupru, izda tac-cessjoni, ghax jekk l-irkupru jkun mitmum qabel ma jghaddi dak ix-xahar xorta ma jkunx jista' jcahhad lill-ko-werrieta l-ohra mill-jedd taghhom illi, mhuxjinghaqdu fl-irkupru mibdi minn ko-werriet iehor, izda li jezercitaw l-irkupru huma stess iure proprio.

Il-Qorti ikkonkludiet li l-atturi f'din il-kawza kienu notifikati bic-cessjoni tal-wirt dak in-nhar stess li saret, ghax kienu, fil-persuna ta' l-awtur taghhom, prezenti fuq l-att ta` cessjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info