Reference: 58/2005

Judgement Details


Date
27/06/2006
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
GOURMET COMPANY LIMITED vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 823 TAL-KAP 12 - AUDI ALTERAM PARTEM, ABBUZ TAL-PROCESS GUDIZZJARJU - DISKRIMINAZZJONI - SMIGH XIERAQ - XOLJIMENT TAL-KIRJA - ZGUMBRAMENT
Summary
Bi skrittura tad-19 ta` Settembru, 1992, Mariano Vella kkonceda lis-socjeta` rikorrenti, b`titolu ta` lokazzjoni, il-kumpless kummercjali maghruf bl-isem ta` “Gourmet Bar & Restaurant”, gewwa Triq ir-Rabat, Xlendi, u dan versu l-kera ta` Lm4,000 fis-sena matul l-ewwel erba` snin, u Lm5,000 fis-senamatul it-tieni erba` snin. Il-klawsola numru 4 tal-imsemmija skrittura tipprovdi illi:

“Jekkl-inkwilin ikun moruz fil-hlas ta` kull skadenza ta` kera u jibqa` hekk moruz ghal hmistax-il gurnata minn notifika lilu ta` ittra ufficcjali li titolbu l-hlas, din il-lokazzjoni tigi xolta ipse jure,u s-sid ikun intitolat jiehu lura l-pussess tal-azjenda u tal-fondi fejn tinsab gestita immedjatament u minghajr htiega ta` ebda procedura gudizzjarja ulterjuri, salv dejjem id-dritt tieghu illi jithallas l-arretrati ta` kera dovuta lilu”.

Peress li gie allegat li s-socjeta` inkwilina naqsetli thallas il-kera dovuta, minkejja illi giet interpellata ghal dak il-ghan b`ittra ufficcjali debitament notifikata lilha, sid il-kera fetah kawza kontra s-socjeta` rikorrenti fejn talab ix-xoljiment tal-kirja u l-izgumbrament tas-socjeta` konvenuta mill-fond in kwistjoni.

Dik il-kawza giet deciza mill-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) Superjuri, liema Qorti laqghet t-talbiet ta` sid il-kera, iddikjarat illi l-lokazzjoni stipulata bis-sahha tal-iskrittura tad-19 ta` settembru, 1992, hijaxolta minhabba n-nuqqas tas-socjeta` rikorrenti li thallas l-iskadenza tal-kera dovuta fit-2 ta` Novembru, 1996, u awtorizzat lill-attur li jirriprendi l-pussess tal-azjenda. Is-socjeta` rikorrenti ressqet appell minn dik is-sentenza, izda l-Onorabbli Qorti tal-Appell cahdet l-appell u kkonfermat is-sentenza ta` prim istanza. Saret talba ghar-ritrattazzjoni tal-kawza quddiem l-Onorabbli Qorti tal-Appell, liema talba giet michuda.

Fil-frattemp, u wara s-sentenza moghtija mill-Onorabbli Qorti tal-Appell fil-11 ta` Ottubru, 2005, sid il-kera talab u ottjena l-hrug ta` mandat ta` zgumbrament kontra s-socjeta` rikorrenti. Wara l-hrug ta` dan il-mandat, is-socjeta` rikorrenti resqet it-talba ghar-ritrattazzjoni, kif ukoll talba ghas-sospensjoni tal-esekuzzjoni ghas-sentenza, u kawza quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) Superjuri biex jigi dikjarat null u bla effett il-mandat ta` zgumbrament.

L-ilment tas-socjeta` rikorrenti huwa bazat principalment fuq l-allegat ksur tal-principju ‘audi alteram partem' u smigh xieraq.

Din il-Qorti ma jirrizultalhiex li, f`xi mument, kien hemm ksur tal-principji ta` ‘audi alteram partem' u smigh xieraq. It-talbiet u l-lanjanzi tas-socjeta` rikorrenti gew kollha mressqa quddiem Qorti imparzjali u indipendenti u minnha kkunsidrati. Il-fatt li t-talbiet gew michuda ma jfissirx li r-rikorrenti ma nghatatx smigh xieraq jew lit-talba taghha ma gietx ikkunsidrata. Mhux kull talba li ssir lil xi Qorti trid bil-fors taghti lokghal trattazzjoni orali, u diment li kull parti tinghata l-istess opportunita` biex tressaq il-kaztaghha, ir-regoli ta` smigh xieraq ikun sodisfatti. Biex persuna tigi “mismugha”, mhux mehtieg li din tinghata dejjem u f`kull kaz id-dritt li titkellem, basta li tinghata l-opportunita` li, b`xi mod, tikkomunika l-hsiebijiet taghha. Meta Qorti taqra dak li jkun kiteb parti biex jsostni l-punt tieghu, hu kien qed jinghata smigh xieraq.

F`kull kaz imqajjem mis-socjeta` rikorrenti, is-socjeta` rikorrenti giet “mismugha” mill-Qorti adita u nghatat l-opportunita` tressaq il-kaz taghha.

Fil-proceduri quddiem l-Onorabbli Qorti tal-Appell ghat-twaqqif tal-esekuzzjoni tas-sentenza,dik l-Onorabbli Qorti semghet lis-socjeta` rikorrenti qabel ma tat id-decizjoni taghha tat-22 ta` Novembru, 2005. It-talba ghas-sospensjoni tal-esekuzzjoni tas-sentenza saret skond l-artikolu 823 tal-Kap. 12, u dak l-artikolu jaghti diskrezzjoni lill-Qorti twaqqafx jew le l-esekuzzjoni tas-sentenza. F`dan il-kaz, dik l-Onorabbli Qorti semghet it-trattazzjoni u qieset li, fic-cirkustanzi, ma dehrilhix li kellha tordna t-twaqqif tal-esekuzzjoni tas-sentenza. La darba l-ligi taghti diskrezzjonilill-Qorti l-uzu ta` dik id-diskrezzjoni ma jistax jitqies bhala vjolazzjoni ta` smigh xieraq.

Is-socjeta` rikorrenti ilmentat li l-Onorabbli Qorti tal-Appell ma kkonceditilhiex zmien biex tottempera ruhha ma' dak mitlub fl-artikolu 823(2)(a) tal-Kap. 12. Din il-Qorti tinnota li, fl-ewwellok, dak l-artikolu jirrikjedi li l-garanzija hemm mitluba tinghata “flimkien mat-talba” u mhux warau, f`kull kaz, jekk dak l-artikolu jigi interpretat fis-sens li l-Qorti tista`, f`certi cirkustanzitammetti garanzija pprezentata wara t-talba, dan xorta wahda ma jfissirx li dik il-koncessjoni tridtinghata f`kull kaz, izda li l-Qorti tista', jekk ic-cirkustanzi hekk jitolbu, taghti l-purgazionedella mora. Din il-purgazione hija dejjem fakultativa ghall-Qorti u l-fatt li jigi muri li l-fakolta` giet ezercitata pozittivament f`zewg kawzi izda negativament f`dawn il-proceduri, ma jwassalx ghal agir diskriminatarju. Biex jirrizulta agir diskriminatorju jrid ikun hemm trattament differenti f`kazijiet u cirkustanzi simili.

Fil-kuntest ta` diskriminazzjoni, dak li jrid jigi ppruvat huwa illi l-allegat trattament kien differenti minn dak li nghata lil persuni ohra li kienu tal-istessdeskrizzjoni taghhom. Il-paragun li minnu jehtieg li tohrog id-distinzjoni li hi l-bazi tar-reklamta` diskriminizzjoni “timporta zewg elementi,u cioe`, li l-lanjant ma giex ittrattat b`certu mod waqt li haddiehor fl-istess cirkostanzi (in pari conditione) gie jew kien gie ttrattat b`certu mod waqtli haddiehor fl-istess cirkostanzi ma giex. F`dan il-kaz ma jirrizultax li kien hemm persuni f`sitwazzjonijiet ugwali li gew trattati b`mod differenti.

Barra minn dan, l-Onorabbli Qorti tal-Appell, fid-decizjoni taghha tat-22 ta` Novembru, 2005, ma strahitx biss fuq in-nuqqas tal-presentatatal-garanzija, izda stqarret li, fil-fehma taghha, lanqas ma hi sodisfatta li kienu jirrikorru c-cirkostanzi kontemplata fl-artikolu 823(2)(b).

Fil-fehma ta` dik l-Onorabbli Qorti, ic-cirkustanzi kienu juru li jekk l-esekuzzjoni tas-sentenza tigi sospiza, kienet tohloq pregjudizzju akbar lis-sid il-kera, milli l-esekuzzjoni setghet tohloq lis-socjeta` rikorrenti. L-esercizzju li ghamlet dik l-Onorabbli Qorti ghamlitu wara apprezament tal-fatti kif kienu quddiemha, u jekk persuna titqieghed, b` decizjoni, in-naha hazina ta` dik id-decizjoni, ma jfissirx li kien hemm xi ksur ta` smigh xieraq. Il-fatt li, f`dan il-kaz, l-applikazzjoni tal-ligi giet kontra s-socjeta` rikorrenti, mhux cirkustanza li taghti lok ghal ghoti ta` xi rimedju straordinarju kif mitlub mis-socjeta` rikorrenti.

Is-socjeta` rikorrenti tilmenta mid-digriet tal-24 ta` Novembru, 2005, moghti mill-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) Superjuri li in forza tieghu cahdet it-talba ghas-sospensjoni tal-esekuzzjonital-mandat ta` zgumbrament. Hawnhekk ukoll, din il-Qorti ma tirravisa ebda ksur ta-dritt ta` smighxieraq. Il-fatt li kien hemm kawza pendenti ghat-thassir tal-mandat, ma jfissirx li l-Qorti kienetobbligata tissospendi l-esekuzzjoni tal-mandat.

Din hi materja mhollija f`idejn il-Qorti aditta, u ladarba is-socjeta` rikorrenti kellha l-opportunita` tressaq il-kaz taghha quddiem il-Qorti,ma jistax jinghad li, ghax id-decizjoni tal-Qorti tohloqilha pregjudizzju, allura kien hemm ksur tal-principju ‘audi alteram partem'. Il-pregjudizzju jew inkonvenjent li decizjoni tohloq f`parti telliefa mhix raguni biex tigi sostnuta talba ghar-revoka ta` dik id-decizjoni, u jekk dik il-parti tinghata opportunita` fil-limiti tar-regoli procedurali, kemm dawk statutorji kif ukoll dawk moghtija mill-gudikant ghall-ahjar prosegwiment tal-process, biex tressaq il-kaz taghha, ma jistax jinghad lihemm ksur tal-principju ta` ‘audi alteram partem'. F`dan il-kaz, is-socjeta` rikorrenti inghatat din l-opportunita`, u kwindi l-Qorti ma ssib ebda ksur tar-regoli invokati.

L-istess jista` jinghad fir-rigward tad-digrieti tat-22 ta` Gunju, 2005, u 22 ta` Awissu, 2005 moghtija mill-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) Superjuri. Dik il-Qorti, wara li semghet l-argumenti tar-rikorrenti, dehrilha li ma kienux imsejsa fil-ligi u cahdithom. L-istess ghandu jinghad fil-kuntest tad-digriet moghti mill-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) Superjuri fit-30 ta` Novembru, 2005. Hawn ukoll it-talba saret mis-socjeta` rikorrenti li ghamlet is-sottomissjonijiet taghha.

Huwa maghruf li l-fatt li parti tipprezenta rikors kostituzzjonali quddiem din il-Qorti, ma hiex ta` ostakolu ghal prosegwiment tal-proceduri l-ohra pendenti quddiem Qorti ohra; jekk il-proceduri jkunu sospizi jew le hu mholli fid-diskrezzjoni tal-Qorti. F`dan il-kaz dik il-Qorti ezercitat id-diskrezzjoni taghha wara li qiesetit-talba tas-socjeta` rikorrenti u r-rikors kostituzzjonali li kien gie pprezentat, u dehrilha li makellhiex tissospendi l-esekuzzjoni tal-mandat ta` zgumbrament numru 153/05. Talba li saret mis-socjeta` rikorrenti ghar-revoka contrario imperio ta` dak id-digriet giet ukoll michuda mill-istess Qorti. F`kull kaz, id-decizjonijiet tal-Qorti nghataw wara li gew ikkunsidrati s-sottomissjonijiet tas-socjeta` rikorrenti. Ma jirrizultax, ghalhekk, li kien hemm xi vjolazzjoni tal-artikolu 89 tal-Kostituzzjoni jew tal-artikolu 6(1) tal-Kap. 319.

Fl-ahhar nett din il-Qorti thoss li ghandha tirrimarka li dawn il-proceduri ma kienu xejn hlief tentattiv biex jigi ostakolat process gudizzjarjuli, sa fejn kien jimmerita dawn il-proceduri, segwa iter procedurali korrett, skond il-ligi u b`rispett lejn il-principju ta` ‘audi alteram partem' u smigh xieraq. Il-Qorti tirraviza fihom abbuz tal-process gudizzjarju b`tentattiv biex is-socjeta` rikorrenti, akkost ta` kollox, tipprova tibqa` fil-pussess tal-fond in kwistjoni gewwa x-Xlendi. Il-Qorti tara li l-proceduri kienu ghal kollox vessatorji u, ghalhekk, sejra tapplika l-provedimenti tal-artikolu 10 tat-Tariffa A ta` Skeda A, annessa mal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta` Malta.

Ghaldaqstant, din il-Qorti tiddisponi mill-kawza billi tichad it-talbiet tas-socjeta` rikorrenti, bl-ispejjez kollha kontra taghha; b`applikazzjoni tal-artikolu 10 tat-Tariffa A ta` Skeda A, annessa mal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta` Malta, filwaqt li tordna lis-socjeta` rikorrenti thallas lir-Registratur tal-Qrati spejjez addizzjonali ta` Lm300.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info