Reference: 1031/1979/1

Judgement Details


Date
30/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
GALEA ANTHONY PRO ET NOE vs ZAMMIT DOMENIC
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` PEDESTRIAN - KOLLIZJONI, EMERGENZA SUBITANEA - KOLLIZJONI, SORPASS
Summary
Ma tezisti ebda forma ta' prezunzjoni ta' dritt favur pedestrian meta dan ikun involut f'incident ma' vettura. Ghall-kuntrarju, il-kejl li bih jehtieg li tigi meqjusa l-materja ta' responsabilta' jibqa' dak klassiku tad-determinazzjoni ta' x'kienet il-kawza prossima u immedjata ta' l-incident u x'kien il-fatt determinanti li pprovokah. Hu car li kemm il-pedestrian, kif ukoll id-driver, ghandhomdrittijiet u responsabiltajiet bhala utenti tat-triq u kull wiehed minnhom kien bil-ligi obbligat li josserva r-regolamenti li jinkombu fuqhom biex jigi assigurat illi fl-ezercizzju tad-dritt taghhomli juzaw it-triq ma jaghmlu xejn biex ifixklu lil haddiehor fl-uzu legittimu ta' l-istess triq. Hu meta jsir abbuz mid-dritt ta' dan l-uzu, sew jekk tal-pedestrian, sew jekk tas-sewwieq, li temanir-responsabilta' ghall-akkadut. Minn dan trid tigi evalwata l-htija u l-eventwali responsabilta' ghas-sinistru.

Il-kaz li fih id-driver jista' jkun ezentat mir-responsabilta', hu dak biss lifih il-pedestrian, b'xi att inaspettat jew subitaneu jew xort'ohra b'xi ghemil tieghu jkun qieghed lid-driver f'posizzjoni li anke bl-uzu tad-diligenza mehtiega dan ma setax assolutament jevita l-investiment.

Emergenza subitanea tavvera ruha bhal meta persuna taqsam f'daqqa u tissorprendi lilkonducent, jew taghmel xi moviment insolitu u inaspettat jew meta pedestrian jinzel inaspettatamentminn fuq bankina, jew li jaqsam jew jitfacca ghall-gharrieda minn wara xi car iehor, jew li johrogminn xi kurva fit-triq, jew li jitfacca ghall-gharrieda u inaspettatament quddiem il-karozza.

Regola importantissima ghas-sorpass hi li din ghandha ssir b'sikurezza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info