Referenza: 725/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
19/09/2001
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
DEPASQUALE ONOR IMH DR ANTON vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, EQUALITY OF ARMS - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, GURISDIZZJONI TAL-PRIM` AWLA LI TISTHARREG ALLEGATI VJOLAZZJONIJIET IMWETTQA MILL-QORTI KOSTITUZZJONALI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, IMPARZJALITA` OGGETTIVA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, IMPARZJALITA` SOGGETTIVA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, INDIPENDENZA U IMPARZJALITA` TAL-QORTI JEW TRIBUNAL - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, PROCESS SABIEX JIGI SURROGAT IMHALLEF - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, RAPPREZENTANZA GUDIZZJARJA TAL-GVERN
Fil-Qosor
Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili fis-sede taghha Kostituzzjonali ghandha gurisdizzjoni originali biex tezamina jekk sehhx allegat ksur ta' dawk id-drittijiet da parti tal-Qorti Kostituzzjonali.

L-Avukat Generali jirrapprezenta lill-Gvern f'dawk l-atti u l-azzjonjjiet gudizzjarji li minhabba n-natura tat-talba ma jkunux jistghu jigu diretti kontra xi wiehed jew aktar mill-kapijiet tad-dipartimenti l-ohra tal-Gvern. Ghalhekk huwa l-Avukat Generali li jirraprezenta l-Gvern f`kawzi ta` natura kostituzzjonali istitwiti kontra l-Gvern.

Imparzjalita' tfisser "lack of prejudice or bias". L-ezistenza ta` imparzjalita` ghall-finijiet tal-Artikolu 6(1) tal-Konvenzjoni Ewropeja trid tigi determinata` skond test soggettiv, jigifieri fuq il-bazi tal-konvinzjoni personali tal-imhallef partikoolari f`kaz partikolari, u wkoll skond test oggettiv, jigifieri billi jitqies jekk l-imhallef joffrixgaranziji sufficjenti sabiex jeskludi kwalsijasi dubju legittimu fil-konfronti tieghu.

It-test soggettiv jehtieg il-prova ta` personal bias kontra r-rikorrent. Il-prezunzjoni f`dan ir-rigwardhija li l-imhallef huwa imparzjali sakemm ma jigix provat il-kontra.

It-test oggettiv huwa simili ghall-principju li l-gustizzja mhux biss trid tigi mwettqa imma trid ukoll tidher li qed tigi mwettqa. Filwaqt li l-opinjoni tar-rikorrent f`dan il-kuntest hija importanti, din mhix deciziva. Dakli hu fondamentali huwa li l-imparzjalita` tista` tkun gustifikata oggettivament.

Il-funzjoni tal-Prim` Imhallef ghall-finijiet tal-Artikolu 101A(13) tal-Kostituzzjoni hija biss wahda manigerjali u ma jistax jinghad li biha "ma jistax jiggarantixxi l-apparenza shiha ta' indipendenza u imparzjalita'" tal-komponenti tal-Qorti nominati skond ir-rakkomandazzjoni tieghu proprju hu ma jippartecipax fid-determinazzjoni tal-mertu tal-kawza li fiha tkun saret is-surroga.

L-artikolu 101 A(13) tal-Kostituzzjoni umbaghad jorbot lill-Ministru responsabbli ghall-gustizzja li 'jagixxi skond ir-rakkomandazzjoni li tkun saritlu mill-Prim Imhallef". Jigifieri hu ma ghazel lil hadd izda jagixxiskond il-Kostituzzjoni.

Il-Qorti Kostituzzjonali hija Qorti mwaqqfa b'ligi, infatti l-oghlaligi tal-pajjiz filwaqt illi hija Qorti indipendenti peress illi hija komposta minn tlett Imhallfinli l-indipendenza taghhom hija wkoll garantita mill-istess Kostituzzjoni. Il-fatt illi l-istess Imhallfin huma inizjalment appuntati ghall-kariga taghhom mill-Ezekuttiv (Artikolu 96 (1) tal-Kostituzzjoni) li, incidentalment qatt ma gie b'xi mod interpretat li kien qed jeffettwa r-rekwiziti ta' dan l-element anqas mil-lat ta' apparenza ta' indipendenza.

F`kawzi ta` natura kontenzjuza il-principju ta` 'equality of arms' ifisser li kull parti trid tinghata opportunita` ragjonevoli sabiex tipprezenta l-kaz taghha - inkluzi l-provi - taht kondizzjonijiet li ma jpogguhiex fi zvantagg sostanzjali fil-konfront tal-kontro-parti.

Il-possibilita` moghtija lill-partijiet li jeccepixxu r-rikuza tal-imhalfin toffrilhom l-equality of arms fl-ghazla ta` min ser ikun il-gudikant fil-kawza taghhom.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni