Reference: 300/2000/1

Judgement Details


Date
03/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ACCENT CLEAR TRADERS COMPANY LTD vs COLE FOODS LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
REGISTRATUR TAL-QORTI, FUNZJONIJIET TA` - SPEJJEZ GUDIZZJARJI, INTAXXAR TA`
Summary
L-intaxxar tal-ispejjes gudizzjarji hija prerogattiva tar-Registratur tal-Qorti skond ma jipprovdi il-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili. Dawn l-ispejjes ghandhom jigu ntaxxati u mhallsa skond it-Tariffi fl-Iskeda A annessa mal-istess Kodici u skond regolamenti maghmula mill-Ministru responsabbli ghall-Gustizzja taht l-istess artikolu.

L-iskeda imsemmija telenka detaljatament kif ir-Registratur tal-Qorti ghandu jirregola ruhu sabiex jiddetermina l-ispejjes u d-drittijiet tad-diversi persuni involuti fi proceduri gudizzjarji, inkluzi ukoll l-ispejjes tar-Registru. Dan id-dmirtieghu ghalhekk huwa wiehed impost b'ligi u jipprexindi minn kull kwistjoni li tista' tqum bejn il-kontendenti dwar il-bazi tal-mertu tal-kawza. Infatti r-Registratur tal-Qorti jista' jkun involut biss wara li tinhareg taxxa ufficjali meta xi wahda mill-partijiet tikkontesta d-decizjoni tal-istessRegistratur mehuda fuq ir-regoli enuncjati fl-istess tariffi. Meta ghal kuntrarju it-taxxa ma tkunxtista' tigi finalizzata billi l-mertu proprju tal-kawza deciza jkun soggett ghall-decizjoni tal-Qorti, ir-Registratur ma ghandux 'locus standi' f'dawk il-proceduri billi ma jkunx ghadu espleta l-obbligi tieghu skond il-ligi u fi kwalunkwe kaz l-istess Registratur jkun dejjem marbut ma kull direttivali tista' taghti l-istess Qorti fir-rigward.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info