Referenza: 504/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/12/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ANDERSON MARY vs JONES GUZA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ZGUMBRAMENT, KUNCETT TA` BLA TITOLU - PREKARJU - ZGUMBRAMENT, KUNCETT TA` BLA TITOLU - TOLLERANZA
Fil-Qosor
Fil-kaz ta' certi titoli, originarjament maqbula jew koncessi, una volta li hu konsentit li dawn jistghu jkunu revokabbli ad nutum mill-koncendent permezz ta' semplici rikjesta, min jakkwista jsir detentur sine titulo u d-detenzjoni tieghu issir abuziva. Hekk inhu l-kaz, ad ezempju, fejn it-titoluoriginarju jkun dak tal-prekarju billi ope legis u ghad-differenza mill-kommodat, il-koncedenti ghandu l-fakolta li jkun jista' jiehu l-haga lura meta joghgbu. F' kaz bhal dan il-premessa tat-talba tkun korrettement impostata fuq l-espressjoni ta' "bla titolu";

Ma jista' qatt ikun disputat illi l-partijiet kontraenti ghandhom dritt jiddeterminaw il-kontenut tal-ftehim ta' bejniethom, s' intendi dejjem fil-limiti mposti mil-ligi u cjoe li l-kawza tal-kuntratt ma tkunx wahda illecita, ipprojbita mil-ligi jew kuntrarju ghall-ghemil xieraq jew ghall-ordni pubbliku (Artikolu 990, Kodici Civili). Jezistu sitwazzjonijiet pero` fejn il-ftehim ma jkunx wiehed ben definit u ghalhekk minhabbax-xorta tieghu l-kuntratt hu kwalifikat bhala wiehed "sui generis" innominat.

Ghad-dixxiplinata' dawn ix-xorta ta' kuntratti, mhux previsti mill-Kodici Civili, wiehed ikollu jirrikorri mhux biss ghan-normi generali tad-dritt izda, b' analogija, anke ghan-normi tal-kuntratti specifici kif regolati mil-ligi.

Il-frazi "sui generis" "ma tfisserx necessarjament u biss id-disposizzjonijiet pozittivi tal-Kodici dwar il-kuntratti in generali. Huma wkoll principji generali tad-Dritt dawkin-regoli ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tal-ligi li jipprovdu illi, meta kaz mhuwiex direttament regolat minn disposizzjoni partikulari, tista', u ghandha, tirrikorri ghal dawk id-disposizzjonijiet jew principji li jirregolaw kazijiet li maghhom il-kaz in kwistjoni ghandu l-akbar analogija";

Dan premess, mill-korp ta' l-appell ma jirrizultax illi l-appellanti ghamlu tentattiv jew sforz biex jezaminaw ma' liema tip ta' kuntratt it-titolu minnhom vantat ghandu analogija. Huma sempliciment jikkampaw ruhhom fuq is-sottomissjoni illi "l-attrici kienet ikkoncediet l-pussess tal-fond de quo lill-konvenuti sabiex dawn jghixu fih sakemm iridu u li hadd (lanqas l-attrici stess) ma seta'johroghom minn hemm";

A differenza tad-detenzjoni tal-haga b' titolu ta' kommodat, id-disponibilita` tal-fond bil-bwona grazzja ossija bit-tollerenza tal-proprjetarju tal-fond hi karatterizzata mill-intenzjoni. Innegabilment, it-tolleranza jew il-prekarju sakemm jibqghu jezistu jiggustifikawil-godiment fuq il-haga izda, una volta l-volonta` tal-koncedent li jtemm ir-rapport issir maghrufa, dan igib ic-cessazzjoni ta' dan l-istess dritt ta' tgawdija u mhux mistenni jew tollerat min, b' approfittar, jippretendi li jivvanta drittijiet proprji, li ma baqalux. L-uniku obbligu tieghu jibqa' dak tar-restituzzjoni lura tal-haga lil koncedenti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni