Referenza: 277/1987/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/12/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., MALLIA TONIO
Partijiet
DEGUARA CARUANA GATTO MARIA THERESA ET vs BONANNO TERESA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RITRATTAZZJONI - ALLEGAT ZBALL TA FATT
Fil-Qosor
Din il-kawza tikkoncerna l-proprjeta' ta' ghalqa. Maria Theresa Deguara Caruana Gatto allegat li dik l-ghalqa kienet proprjeta' taghha, u talbet li l-konvenuti Bonanno et jizgumbraw mill-istess ghalqa, peress li l-pussess taghhom tal-ghalqa kien bla titolu. Il-konvenuti Bonanno et ikkontestaw il-pretensjoni attrici u eccepew li huma kellhom titolu ta' proprjeta' fuq l-istess art.

L-Onorabbli Prim Awla tal-Qorti Civili kienet laqghet l-eccezzjonijiet tal-konvenuti u cahdet it-talbiet attrici, izda din il-Qorti kienet irrevokat in parte s-sentenza tal-ewwel Qorti, laqghet l-ewwel talbaattrici, u ddikjarat li l-attrici kienet proprjetarja tal-ghalqa “ta' Bajdun”, fil-limiti ta' Haz-Zebbug; il-bqija tas-sentenza ta' prim istanza giet konfermata. Il-konvenuti Bonanno et ma accettawxdin id-decisjoni u ressqu dawn il-proceduri ta' ri-trattazzjoni bazati fuq allegat zball ta' fatt lijidher mill-atti tal-kawza (artikolu 811(l) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta). L-attrici qed tikkontesta t-talba ghas-smigh mill-gdid tal-kawza a bazi tal-principju li ma sar ebda zball minn din il-Qorti, izda valutazzjoni u apprezzament tal-provi li ma jaghtux lok ghal ri-trattazzjoni.

Sakemm din il-Qorti tkun ghadha qeghda tqis jekk jezistux ragunijiet tajbin bizzejjed biex thassar is-sentenza li taghha qed jintalab is-smigh mill-gdid, hija ma tista' bl-ebda mod tindahal f'apprezzament favorevoli jew kuntrarju tal-kunsiderazzjonijiet maghmulin mill-Qorti li tkun tat dik is-sentenza. Xoghol din il-Qorti in rescindente m'huwiex dak li tgharbel mill-gdid jekk hija taqbilx jew le mal-mod kif il-Qorti kienet waslet ghall-fehmiet taghha fis-sentenza impunjata: xoghol din il-Qorti hi li tqis jekk tirrizultax imqar wahda mic-cirkostanzi procedurali mahsubin fil-ligi li bihom dik is-sentenza tista' titwaqqa'.

F'dan il-kaz, ma jirrizultax li f'din il-kawza, din il-Qorti ghamlet dan it-tip ta' zball. Id-differenzi li l-konvenuti esponew fir-rikors ghal ri-trattazzjoni gewbl-istess mod esposti ghal-konsiderazzjoni ta' din il-Qorti fl-appell imressaq quddiemha. Din il-Qorti, fit-trattazzjoni tal-kaz, ma injorathomx, anzi qisithom, ghamlet valutazzjoni taghhom, izda dehrilha li ma kienux materjali ghas-soluzzjoni tal-kaz. Dan juri li din il-Qorti kienet ikkunsidrat is-sottomissjoni tal-konvenuti dwar id-diskrepanzi li kienu irrizultaw, u allura, l-allegazzjoni li l-ghalqa rivendikata mill-attrici mhix l-istess wahda li ghandhom f'idejhom il-konvenuti giet mistharrga wkoll minn din il-Qorti meta tat is-sentenza impunjata. Din il-Qorti, pero', ma accettatx din is-sottomissjoni wara li qieset li nonostante dawk id-differenzi ma kienx hemm kontestazzjoni li l-art posseduta mill-konvenuti kienet l-istess wahda reklamata mill-attrici.Ghaldaqstant din il-Qorti ddecidiet li, mill-assjem tal-provi, ma irrizultax dubbju dwar l-identita' tal-art.

Il-fatt li l-Qorti tqis irrilevanti jew mhux ta' importanza ewlenija certi fatti li kellha quddiema, ifisserli fil-fatt, il-Qorti tat konsiderazzjoni, fit-termini tal-ligi, lil dawk il-fatti. La darba, allura, il-punt kontrovers gie decis bis-sentenza ta' din il-Qorti, ma jistax jkun hemm lok ghal ri-trattazzjoni fit-termini tal-artikolu 811(l) tal-Kap. 12 tal-Ligijiet ta' Malta.

Min jiftah proceduri ta' ritrattazzjoni, irid jimxi skond l-istat tal-partijiet fil-mument attwali li tkun inbdiet il-procedura. Jirrizulta li, fil-waqt li nfethet din il-procedura, l-persuni li jidhru fl-“okkju” tar-rikors kienu l-aventi kawza tal-persuni li kienu jidhru fil-kawza li taghha qieghed jintalab is-smigh mill-gdid. Din l-eccezzjoni, ghalhekk, m'hijiex misthoqqa.

Ghaldaqstant, din il-Qorti billi tichad it-talbiet tar-rikorrenti.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni