Referenza: 413/1999/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/12/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO, MICALLEF JOSEPH R., MALLIA TONIO
Partijiet
GAUCI BORDA DR CARMEL SIVE LINO ET vs AZZOPARDI CARMELINA SIVE CARMELA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RITRATTAZZJONI
Fil-Qosor
L-istatut ta' ritrattazzjoni huwa rimedju eccezzjonali nkwantu jikkostitwixxi deroga mir-regola generali li “res judicata pro veritate habetur”. Konformement il-Qrati taghna dejjem sostnew li dan ir-remedju tant straordinarju ghandu dejjem jigi ristrett ghall-kazi kontemplati fil-ligi u li tinghatainterpretazzjoni ristretta tal-ligi.

Il-fatti huma li gie iffirmat konvenju li in forza tieghu l-familja Azzopardi obbligat ruhha li tbiegh u titrasferixxi fond bid-drittijiet u l-pertinenzikollha tieghu, liema dar kienet, f'dak iz-zmien, mikrija lis-Sinjura Carmelina Gauci Borda. Jirrizulta wkoll li, fil-mori tal-konvenju, mietet l-inkwilina. Fuq dawn il-fatti ma jirrizulta ebda “zball”. Dak li xehdu l-partijiet kien ukoll quddiem din il-Qorti, u ma jirrizultax li din il-Qorti qieset xi fatt bhala li jezisti meta ma kienx, jew ma qisetx fatt li fil-fatt kien jezisti.

Din il-Qorti qieset li ma saret ebda riserva dwar x'jigri f'kaz ta' bdil fic-cirkustanzi. Din il-Qorti qieset li l-obbligazzjoni kienet ta' fond, li, f'dak il-mument tal-konvenju, kien mikri, izda li l-istess obbligazzjoni ma kinetx marbuta mal-kondizzjoni li l-fond jinbiegh biss jekk jibqa' mikri fil-mument tal-publikazzjoni tal-kuntratt. Il-bidla fic-cirkustanza ta' fatt giet kkunsidrata minn din il-Qorti, pero', peress li ma kienx hemm riserva biex tkopri ghal-tali biddliet, gie meqjus li l-konvenju baqa' jorbot skond it-termini originali tieghu. Dan hu apprezzament li ghamlet din il-Qortiu ma jwassalx ghal “zball” kontemplat fil-ligi.

F'dan il-kaz, ma hemm xejn fis-sentenza li hu kontra dak li jirrizulta mill-atti. Il-fatt li l-Qorti dehrilha li, fic-cirkustanzi, kellha taghti aktar piz lill-kitba milli x'qalu il-partijiet dwar il-hsieb taghhom, ma jistax jitqies “zball ta'fatt”. Dak li ghamlet din il-Qorti kien li qieset ic-cirkustanzi kollha, u fid-dawl tal-kontestazzjoni li rrizultat, tat is-sentenza taghha fuq ir-rizultanzi u a bazi ta' principji minnha abbraccjati.

Kwindi t-talbiet tar-rikorrenti ma jistghux jigu milqugha. Ghaldaqstant, din il-Qorti tiddisponi mill-kawza billi tichad it-talbiet tar-rikorrenti, bl-ispejjes kontra l-istess rikorrenti ritrattandi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni