Referenza: 21/2003

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/11/2005
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs JOHN ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AMMISSIBILITA TA PROVI - ARTIKOLU 438 (2) (I) TAL KAP 9 - ARTIKOLU 449 TAL KAP 9 - ARTIKOLU 658 - ARTIKOLU 661 - ARTIKOLU 685 - ECCEZZJONIJIET PRELIMINARI - INTERROGAZZJONI - KONFESSJONI - STRATTAGEMMA
Fil-Qosor
L-artikolu 438(2)(i) tal-Kodici Kriminali, moqri flimkien mal-artikolu 449(1) jistabilixxu terminu perentorju li fih ghandhom jinghataw l-eccezzjonijiet preliminari w eccezzjonijiet dwar l-ammissibilita` ta' provi mill-akkuzat.

Spiss qed jigri, pero`, li wara li jkunu inghataw dawn l-eccezzjonijiet, l-akkuzat jipprova - fit-trattazzjoni orali jew permezz ta' nota, jew addirittura fl-istadju tal-appell - jwessa' l-istess eccezzjonijiet jew jisposta l-bazi taghhom, b'mod li l-eccezzjonitigi tkopri ferm aktar minn dak li jkun gie originarjament eccepit fin-nota prezentata entro t-terminu ta' hmistax il-jum tax-xoghol kif provvdut fl-imsemmi artikolu 438(2) tal-Kodici Kriminali.

Dan, fil-fehma ta' din il-Qorti, mhux permissibbli peress li jkun jammonta ghal evazjoni tat-terminu perentorju msemmi, b'mod li jkunu effettivament qed jigu sollevati eccezzjonijiet wara li jkun skada t-terminu. Dan qed jinghad ghax proprju fil-kaz odjern, l-akkuzat, riferibbilment ghall-eccezzjoni dwar l-ammissibilita` tal-provi, l-ewwel issolleva eccezzjoni li kienet kjarament limitata fil-portata taghha u wara permezz ta' nota, sposta kompletament il-bazi ta' dik l-eccezzjoni b'mod li gieqed jissolleva eccezzjoni gdida.

Il-principji regolaturi ghal dak li jirrigwarda l-ammissibilita` tal-istqarrija tal-akkuzat huma s-sewgenti . Kull haga li l-akkuzat jistqarr, sew bil-miktub kemm ukoll bil-fomm, tista' tittiehed bi prova kontra min ikun stqarrha, kemm-il darba jinsab li dikil-konfessjoni tkun giet maghmula minnu volontarjament u ma gietx imgieghlha jew mehuda b'theddid jew biza', jew b'weghdiet jew bi twebbil ta' vantaggi. Konfessjoni ma taghmilx prova hlief kontra minjaghmilha w mhix ta' pregudizzju ghal ebda persuna ohra.

Skond il-gurisprudenza taghna, dikjarazzjoni, anki jekk ottenuta bi stratagemma, hi ammissibbli fil-konfront tal-akkuzat basta li jekk tammonta ghal konfessjoni, ma tkunx giet ottenuta bi stratagemma li tammonta ghal xi wiehed mid-difetti msemmijin fl-artikolu 685.

Hekk filwaqt li quddiem Qorti normalment l-avukat tal-parti jewohra hu marbut li jaghmel biss domandi lix-xhud, li fil-kaz tal-kontroezami biss jistghu jkunu diretti jew suggestivi, fil-kaz tal-interrogatorju dan ovvjament ma japplikax. Hu dak li jghid l-interrogat li jista' talvolta jaghmel prova kontra tieghu u mhux dak li jghidu l-interrogaturi, irrispettivament minn kemm jghiduh b'insistenza jew b'awtorita.

Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni