Reference: 2/2005

Judgement Details


Date
09/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
PACE ESTHER ET vs APLAN LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL TAL-KONSUMATUR, KUNCETT TA` GUSTIZZJA NATURALI - TRIBUNAL TAL-KONSUMATUR, ONERU FUQ IL-KONSUMATUR LI JAGIXXI FIL-PRONT
Summary
In linea ta' principju generali illi t-tribunali kollha ta' kwalsiasi forma u attribuzzjoni, indistintament ghandhom jirrispettaw ir-regoli hekk importanti u fondamentali tal-gustizzja naturali. Regoli dawn invjolabbli li jesigu, inter alia, il-parita` ta' trattament mal-partijiet in kawza li ebda tribunal ma jista' jissorvola.

L-Arbitru tat-Tribunal ghal Talbiet tal-Konsumatur "ghandu jitgharraf b' kull mod li jista' jidhirlu xieraq" u, aktar minn hekk, "ghandu jiddezisti kemm jista' jkun milli jqabbad periti teknici sabiex jaghtu l-parir espert taghhom".

Hawnhekk gie ritenut liArbitru ta l-opportunita` lill-partijiet li jressqu l-provi taghhom. Ic-cahda tat-talba li jsir access ma tqiesetx bhala ksur tal-principji ta` gustizzja naturali.

Ix-xerrej ma jistax jippretendi li jzomm l-oggett, jaghmel uzu minnu u meta jigi interpellat ghall-hlas tieghu jippretendi li jigi sostitwit jew li l-venditur jiehdu lura. Hi, del resto, gurisprudenza konkordanti illi "x-xerrejghandu d-dover li juza certa speditezza fl-affarijiet inerenti ghan-negozju, ghaliex il-kummerc majammettix dewmien ingustifikat. Ghalhekk ix-xerrej li jircievi l-merkanzija u ma jkunx irid jaccettaha, ghax jidhirlu li mhix ta' kwalita` tajba, ma jistax izommha ghandu u wara zmien jippretendi lijirritornaha lura. Huwa kien imissu agixxa bid-diligenza kollha f' materja simili; u ladarba ma ghamelx hekk, ma jistax wara jippretendi li jirritorna l-merkanzija u jippregudika lill-venditur"
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info